Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.08.13 - PS 58/13 Justeringer i Planstrategiens del 3 - Planbehov

Saksbehandler : Berit Hakkebo

Arkivref : 2012/4489 - /140

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret  13.06.13 18/13
Levanger kommunestyre 19.06.13 28/13
Verdal kommunestyre 26.08.13  58/13

 

Administrasjonssjefens forslag til innstilling:

Det foretas endringer i Planstrategiens del 3 Planbehov som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 13.06.2013
Forslag i møte:
Marit Voll (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Folkehelseperspektivet og Universell utforming taes inn i alle kommunale planer.

Marit Voll (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag – til kommunestyrene:
Felles plan for kultur og idrettsanlegg utredes.

Avstemning:

 • Administrasjonssjefens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.
 • Volls tilleggsforslag tiltrådt med 16 mot 1 stemme.
 • Volls oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt kommunestyrene.

INNSTILLING:
Det foretas endringer i Planstrategiens del 3 Planbehov som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.

Folkehelseperspektivet og Universell utforming taes inn i alle kommunale planer.

Oversendelsesforslag:
Felles plan for kultur og idrettsanlegg utredes.


Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 19.06.2013
Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det foretas endringer i Planstrategiens del 3 Planbehov som foreslått av administrasjonssjefen. Endret Planstrategi er gjeldende for perioden 2013-2016.

Folkehelseperspektivet og Universell utforming tas inn i alle kommunale planer.

Oversendelsesforslag:
Felles plan for kultur og idrettsanlegg utredes.


Vedlegg:

Forslag til ny del 3 i Planstrategi for Levanger og Verdal  PDF
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen 

Saksopplysninger:
Planstrategien for Levanger og Verdal for 2012-2015 ble vedtatt i Levanger Kommunestyre som sak 49/12 og i Verdal kommunestyre som sak 88/12.

Planstrategiens del 3 omhandler en beskrivelse av kommunenes planbehov.

Kommunens plan- og styringssystem skal være fleksibelt slik at planer endres ved behov. En registreringsrunde blant rådmenn, kommunalsjefer og enhets-/ virksomhetsledere, og en gjennomgang i Strategisk ledergruppe, viser at det er behov for å foreta endringer i planbehovet. På bakgrunn av dette foreslås justeringer som vist i vedlegg.

Kommentarer til endringene:

 • Revidering av kommuneplanens samfunnsdel
  Utarbeidelse og revidering av kommunedelplaner
   
  Planlagt framdrift i arbeidet med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revideringer og utarbeidelser av nye Kommunedelplaner viser seg å være for stram.
   
  Utarbeidelse eller revidering av kommunedelplaner innebærer gjennomgang og sannsynlig revidering av vegvalgene/strategiene i Kommuneplanens samfunnsdel. Dette betyr at det kan være hensiktsmessig med parallelle prosesser, noe som krever grundige forberedelser.
   
  Før planprosessene iverksettes må det i henhold til Plan- og bygningsloven utarbeides planprogram for planprosessene. Planprogrammene skal på høring i minimum 6 uker før de fastsettes av kommunestyrene. Etter dette kan så selve planprosessene iverksettes.
   
  Arbeidet foreslås derfor forskjøvet inn i 2014.
   
 • Levanger sentrum, revisjon på grunnlag av fredningsvedtak
  Utgår fra denne oversikten fordi det er en reguleringsplan.
   
 • Hovedplan veg
  Plan for samferdsel endres til Hovedplaner veg for kommunene, som utarbeides i 2013 og 2014.
   
 • Folkehelsestrategien
  Arbeidet med folkehelsestrategien er i gang, men ferdigtidspunkt for prosessen forskyves inn i 2014. Folkehelse er ett av syv satsingsområder i Kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomgang av folkehelsestrategier vil dermed føre til sannsynlige endringer i vegvalgene/strategiene i Kommuneplanens samfunnsdel. Ut fra at 90 % av folkehelsearbeidet ligger utenfor helsesektoren, vil også folkehelsestrategiene komme i berøring med alle kommunedelplaner. Det er derfor hensiktsmessig at arbeidet med folkehelsestrategien parallellføres/implementeres i arbeidet med kommunedelplaner og kommuneplanens samfunnsdel.
   
 • Personalpolitiske retningslinjer
  Arbeidet med Personalpolitiske retningslinjer stoppet opp i 2012 og må startes på nytt høsten 2013. Det vurderes et bredere utgangspunkt for retningslinjene, for eksempel "arbeidsgiverpolitikk for framtida" eller lignende.
   
 • Barnehagebruksplan Levanger
  Skolebruksplan Levanger
  OU-prosessen har løpet for barnehagestrukturen og skolestrukturen framover. Revidering av planene vil derfor skje i 2015.
   
 • Kompetanseplan for barnehage og skole Levanger
  Kompetanseplanen for barnehage og skole revideres årlig i et omfang som gjør det unødvendig med større revideringer hvert 4. år.
   
 • Rehabiliteringsplaner Levanger og Verdal
  Planer for Verdal og Levanger revideres i 2014 i sammenheng med kommunedelplaner helse. Planene bør sammenstilles for å se på en samlet løsning på enkeltområder, evt. kan det vurderes å utarbeide en ny felles rehabiliteringsplan.
   
 • Ruspolitisk handlingsplan Levanger
  Revidering forskyves til 2014, i sammenheng med ny kommunedelplan.
   
 • Ruspolitisk handlingsplan Verdal
  Planen revideres i 2013.
   
 • Landbruksplan
  Forskyves av kapasitetsårsaker til 2014.
   
 • Temaplan kompetanse og rekruttering, helse, velferd, pleie og omsorg Verdal
  Ny. Revideres i 2013.
   
 • Del 3.2 Interkommunalt planbehov
  Del 3.3 Regionalt planbehov – innspill
   
  Konsekvensutredning Færen reinbeitedistrikt – helhetlig KU for alle berørte kommuner.
  Flyttes fra interkommunalt til regionalt planbehov.

Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2013 11:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS