Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.01.14 - PS 7/14 Gjennomgang av antall stemmekretser og ordningen med søndagsvalg i Verdal kommune

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref :  2013/7605 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.11.2013 97/13
Formannskapet 28.11.2013 108/13
Formannskapet 16.01.2014 4/14
Kommunestyret 27.01.2014 7/14 

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag til tilrådingas pkt. 1:

Stemmekretsene følger barneskolekretsene (Volden, Vuku, Leksdal, Stiklestad, Inndal, Ness, Vinne, Ørmelen og Verdalsøra).

Høyre og KRF fremmet følgende alternativt forslag til tilrådingas pkt. 1: Rådmannens alternativ 2 i saksframlegget men at Inndal flyttes til Vuku:

 • Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall.
 • Vinne stemmekrets (tidligere Vinne og Ness) med stemmested Vinne skole.
 • Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole.
 • Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal, Vuku og Inndal) med stemmested Vuku oppvekstsenter.
   

Det ble først votert over forslaget fra SP til pkt. 1 – som falt med 3 mot 6 stemmer.

Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra H/KRF mot rådmannens forslag til pkt. 1- der H/KRF sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte i mot.

Pkt. 2 og 3 i rådmannens tilråding – enstemmig vedtatt.

Samlet votering– enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 4 slik:
  - Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall.
  - Vinne stemmekrets (tidligere Vinne og Ness) med stemmested Vinne skole.
  - Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole.
  - Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal, Vuku og Inndal) med stemmested Vuku oppvekstsenter.
   
 2. Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget 2015.
   
 3. Åpningstid valgting blir fra kl. 10.00 til kl. 20.00 i alle kretsene.


  

Rådmannens innstilling:

 1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 3 slik:
  - Øra stemmekrets (tidligere Sjøbygda, Ørmelen, Vinne, Volhaugen, Stiklestad og Øra), med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall – 8556 stemmeberettigede.
  - Vuku stemmekrets (tidligere Leksdal, Leirådal, Ulvilla, Helgådal og Vuku) – 1539 stemmeberettigede.
  - Inndal stemmekrets (tidligere Inndal og Ness stemmekrets)- 757 stemmeberettigede.
   
 2. Ordningen med søndagsvalg avvikles f.o.m kommunestyrevalget 2015.
   
 3. Åpningstid valgting blir fra kl. 10.00 til kl. 20.00 i alle kretsene.
   

 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.11.2013

BEHANDLING:
Sp fremmet forslag på alternativt forslag til pkt.:1
«1. Antall stemmekretser reduseres fra 13 til 4 stemmekretser med åpningstid fra kl. 10.00 til kl. 20.00 valgdagen – og at søndagsvalg utgår:

 • Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede: 5585.
 • Vinne stemmekrets (tidligere Vinne, Ness og Inndal) med stemmested Vinne skole. Antall stemmeberettigede: 2311.
 • Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole. Antall stemmeberettigede: 1877.
 • Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal og Vuku) med stemmested Vuku oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede: 1079».
   

Venstre fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:

 • Øra stemmekrets (inkl. Sjøbygda)
 • Ørmelen
 • Vinne
 • Ness (inkl. Vinne)
 • Vuku (inkl. Leirådal)
 • Ulvilla ( inkl. Helgådal)
 • Stiklestad (inkl. Leksdal og Volhaugen)
   

SP v/Trude Holm fremmet forslag om at saken utsettes til formannskapets møte 28. november.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes til formannskapets møte 28. november 2013.

 
 
Saksprotokoll i Verdal formannskap - 28.11.2013

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet forslag om at saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes. 
 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Fra valget 2005 ble det vedtatt en reduksjon med 6 kretser, fra 19 stemmekretser til 13 stemmekretser. Denne ordningen er nå moden for vurdering, begrunnet i forhold som lengre forhåndsstemmeperiode, innføring av elektronisk manntall på valgting, vanskelige grenser mellom valgkretsene og antallet fremmede stemmer.

Endring av stemmekretsinndelingen må i henhold til valglovens § 9-3 rapporteres til folkeregistermyndigheten innen 31. mars i valgåret. Det vil si at vi har god tid før kommunestyrevalget 2015.

Det er vurdert to alternative løsninger for nye stemmekretser, et alternativ med reduksjon fra 13 til 3 stemmekretser og et alternativ med reduksjon fra 13 til 4 stemmekretser.

Alternativ 1:
3 stemmekretser med åpningstid fra kl. 10.00 til kl. 20.00 valgdagen – og at søndagsvalg utgår:

 • Øra stemmekrets (tidligere Sjøbygda, Ørmelen, Vinne, Volhaugen, Stiklestad og Øra), med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede vil bli 8556.
 • Vuku stemmekrets (tidligere Leksdal, Leirådal, Ulvilla, Helgådal og Vuku). Her anbefales det at valgting avvikles på skolen, i stedet for kirkestua. Antall stemmeberettigede vil bli 1539.
 • Inndal stemmekrets (tidligere Inndal og Ness stemmekrets) med stemmested Garnes oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede vil bli 757.

Alternativ 2:
4 stemmekretser med åpningstid fra kl. 10.00 til kl. 20.00 valgdagen – og at søndagsvalg utgår:

 • Øra stemmekrets (tidligere Øra, Sjøbygda og Ørmelen) med stemmested Verdalsøra skole, flerbrukshall. Kapasiteten ved dette lokalet er stor og det vil ikke by på praktiske problem å gjennomføre dette, både når det gjelder parkering og gjennomføring i selve stemmelokalet. Det krever en del nye valgavlukker i tillegg til økning av antall medlemmer i stemmestyret. Rent praktisk for å unngå kø kan det organiseres i roder i valglokalet, oppdelt på alfabet. Antall stemmeberettigede: 5585.
 • Vinne stemmekrets (tidligere Vinne, Ness og Inndal) med stemmested Vinne skole. Antall stemmeberettigede: 2311.
 • Stiklestad stemmekrets (tidligere Leksdal, Stiklestad og Volhaugen) med stemmested Stiklestad skole. Antall stemmeberettigede: 1877.
 • Vuku stemmekrets (tidligere Helgådal, Ulvilla, Leirådal og Vuku) med stemmested Vuku oppvekstsenter. Antall stemmeberettigede: 1079.

Vurdering:
Det er et ønske at alle skal ha muligheten til å avgi stemme når det er storingsvalg og kommunestyrevalg. Vi er imidlertid blitt mye mer mobile de senere år, og nødvendigheten av å ha stemmelokalet i den umiddelbare nærhet er ikke lenger tilstede i like stor grad som før. Det er også mulighet til å avgi forhåndsstemme og tidligstemme fra 1. juli til siste fredag før valgdagen, slik at ingen vil være avskåret fra å kunne avlegge stemme. Antallet som har valgt å forhåndsstemme har gått vesentlig opp ved de siste valgene.

En ordning med 13 stemmekretser krever mye organisering fra kommunens side og det blir etter hvert vanskelig å finne folk til alle vervene. Det trengs til opplysning ca 100 personer for å avvikle valg i så mange kretser.

Fra kommunestyrevalget 2015 vil vi høyst sannsynlig få innført elektronisk avkrysning i manntallet og det vil videre kreve et minimum av datakunnskaper hos stemmestyremedlemmene. For å sikre at vi klarer å skaffe nok kvalifisert personell er det nødvendig å vurdere antall stemmekretser. Det vil også bli krav om sikre og tilgjengelig datalinjer ved bruk av elektroniske manntall, noe som vil kreve at det enten blir investert i fiberkabel til grendehusene, eller en reduksjon i antall stemmekretser og at valglokalene vil bli i kommunale lokaler der det allerede er tilfredsstillende nettdekning. Denne utviklingen er sentralt styrt, og ikke innenfor kommunenes eget mulighetsrom.

Det er også et krav til tilgjengelighet i valglokalene, og stemmelokalet i bla Sjøbygda ligger på grensen til dette. Det er rampe slik at rullestolbrukere kan komme inn, men ikke på egen hånd. Det kreves hjelp enten av valgfunksjonær eller pårørende. Dette er i strid med forskrift til valglovens § 26 og § 30 der det i merknader til loven står at stemmegivningen skal legges til lokaler hvor velgerne kan ta seg inn på egen hånd.

I en del av stemmekretsene i Verdal oppleves det ikke en naturlig tilknytning for en del av innbyggerne. Dette gjelder bl.a. Volhaugen krets. Den deler boligfeltet Forbregd/Lein i to, der den østlige delen kretser til Stiklestad stemmekrets og den vestlige delen kretser til Volhaugen. Dette fører til at de som tilhører Volhaugen krets i dette tilfelle avgir «fremmed stemme» ved Stiklestad krets. Det samme gjelder for Sjøbygda krets, der boligfelt i Ydsedalen grenser til Sjøbygda, men føler en naturlig tilknytning til Øra stemmekrets. Fremmede stemmer er stemmegivninger som krever mye arbeidet av valgstyret i ettertid.

Muligheten for å få avgi forhåndsstemme har blitt betydelig utvidet de tre siste valg, etter muligheten for å tidligsstemme kom. Det betyr at alle stemmeberettigede i perioden 1. juli - til fredag før valgdag kan avgi tidligstemme/forhåndsstemme. Det betyr en periode på inntil 2,5 måned. I tillegg er det mulig å avgi forhåndsstemmer utenlands, på skip i tillegg til brevstemme. Så muligheten til å avgi en stemme er veldig stor.

Verdal kommune har også tradisjon med to-dagers valg i noen kretser, noe som betyr at de avvikler valgting også søndag før valgdag. Dette gjelder kretsene Sjøbygda, Øra, Ørmelen, Stiklestad og Vinne.

Denne ordningen bør også evalueres, bl.a. ut i fra lengden forhåndsstemmemottak og mengden avgitte forhåndsstemmer.

Ved stortingsvalget 2013 var det i alt 206 kommuner som avviklet valgting to dager. Av disse er det 37 kommuner med innbyggertall mellom 10.000 og 20.000. Gjennomsnitt antall stemmekretser for utvalget kommuner med nevnte innbyggertall er 7,4. I Verdal er det 13 stemmekretser.

I kommunene Levanger og Steinkjer avvikles det til opplysning kun 1 dagers valg.

Valgdeltakelse siste tre valg:

Tabeller over valgdeltagelsen de siste tre valg

Kostnader:
Ved å opprettholde den strukturen vi har i dag på stemmekretser vil det bidra til en kostnadsøkning i forhold til de nye kravene som kommer i forbindelse med valgavviklingen. Det vil være som tidligere nevnt infrastruktur som bredbånd, ikt-utstyr i alle stemmekretser, godtgjøringen til stemmestyrets medlemmer og ikke minst tid og kostnader til opplæring av stemmestyrets medlemmer på elektronisk avkryssing i manntall.

Alternativ 1 har en inndeling der det er en stemmekrets i hvert dalføre og et i sentrum. Dette alternativet fyller også opp de kriteriene rådmannen har gjennomgått i vurderingen overfor, både når det gjelder kapasitet ved valglokalene, parkeringsforhold, infrastruktur, kapasitet til opplæring av stemmestyrets medlemmer på elektronisk avstemming og en begrensning av utgiftene som vil komme hvis strukturen blir uendret.

Alternativ 2 har en inndeling med en stemmekrets i hvert dalføre, en stemmekrets i sentrum og en stemmekrets for Stiklestad og nord-vest. Dette alternativet fyller også de kriteriene som er gjennomgått ovenfor, men vil kreve større kapasitet i forhold til opplæring av stemmestyrene, høyere utgifter på ikt-utstyr og godtgjøringer.

Ut i fra ovennevnte vurdering vil rådmannen tilrå at formannskapet innstiller til kommunestyret på alternativ 1 – med en reduksjon fra 13 til 3 stemmekretser og at ordningen med søndagsvalg avvikles fra kommunestyrevalget 2015.


Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 20.01.2014 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS