Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.09.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:          29.09.2014
Tid:            17:00 -  21:00
Til stede:    34 representanter

Temadel før kommunestyrets møte, kl 1700 – kl 1900:

 1. Faktagrunnlag og trender i søndre del av Nord-Trøndelag.
 2. Innledende gruppesamtaler/diskusjoner om kommunereformen.

Øystein Lunnan orienterte om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Se video av presentasjonen (mangler lyd de første ca. 3 minutter)

  

Video-opptak av kommunestyremøtet fra start til slutt. (temadelen før ordinært møte ble ikke filmet)
(grunnet en menneskelig svikt mangler det lyd på de første ca. 3 minuttene av opptaket)

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste som Word        Protokoll som Word      
 
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil (19 Mb)

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 73/14 Godkjenning av møteprotokoll  25.08.2014 Protokoll video
PS 74/14 Kinogården AS - kommunalt lån Saksframlegg Protokoll video
PS 75/14 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - søknad om delfinansiering av 2030-lansering under Olsokdagene 2014 Saksframlegg Protokoll video
PS 76/14 Verdalsboka "Heimer og folk", Verdalsøra - forskuttering av utgivelse Saksframlegg Protokoll video
PS 77/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 Saksframlegg Protokoll video
PS 78/14 Ørmelen skole - Forprosjekt utbedring garderober og SFO Saksframlegg Protokoll video
PS 79/14

Detaljregulering Ørmelen syd - Feldmakervegen 14 - 1721/18/1200

Saksframlegg Protokoll video
PS 80/14 Behandling av innbyggerinitiativ iht. Kommunelovens § 39a i forbindelse med forslag til detaljregulering for Brygga II Saksframlegg Protokoll video
PS 81/14 Finansreglement Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 82/14 Orientering - Protokoll video
PS 83/14 Spørsmål til ordfører: Sikkerheten i Industriparken Saksframlegg Protokoll video

 

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.09.2014
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum DNA Varaordfører Ja  
Astrid Tromsdal DNA Medlem Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Medlem Ja  
Kirsten Johansson Malmo DNA Medlem Ja  
Rolf Tømmerås DNA Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Nei  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Medlem Ja  
Bjørn Aarstad DNA Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø DNA Medlem Ja  
Kjell Woll Sigurdsen DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA

Medlem

Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Terje Aksnes SP Medlem Nei  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
John Hermann FRP Medlem Nei  
Berit Musum FRP Medlem Ja  
Signar Musum FRP Medlem Nei  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen Uavhengig Medlem Ja  
Anne Grete L. Valbekmo H Medlem Ja  
Knut Snorre Sandnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Johannes Rosvold V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Thor Bertil Granum DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Siri-Gunn Vinne SP Vara Ja Møtte for Terje Aksnes
Emmanuel Glordy Bowah DNA Vara Ja Møtte for Jonny Arild Haugan
Tore Landstad FRP Vara Ja Møtte for John Hermann

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Inger Storstad Utv.sekr.  

 

 

PS 073/14  Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING:  
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 25. august 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:    
Protokoll fra kommunestyrets møte 25. august 2014 godkjennes.

 

PS 074/14 Kinogården AS - kommunalt lån   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:   

 1. Verdal kommune innvilger et lån på samlet kr. 21.580.000,- til Kinobygget AS til de samme betingelser som kommunen oppnår ved låneopptak.
 2. Utlånet finansieres ved opptak av lån.

 

PS 075/14 Stiklestad Nasjonale Kultursenter - søknad om delfinansiering av 2030-lansering under Olsokdagene 2014
  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:  

 1. Stiklestad Nasjonale Kulturhus AS bevilges kr 50.000,- som støtte til lanseringsprogram gjennomført 25. juli 2014.
 2. Bevilgningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

 

PS 076/14 Verdalsboka "Heimer og folk", Verdalsøra - forskuttering av utgivelse  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret slutter seg til at det aktuelle bindet av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris pr bok settes til kr 450,-.
 3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 260.000 kroner. Av dette beløpet forventes 110.000 kroner dekket av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

PS 077/14 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Høyre v/Anne Grete Valbekmo fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes i påvente av en avklaring på mulighetene for en helhetlig utvikling av kvartalet, jfr. innspill fra IBBL i brev datert 25.09.14.Rådmann bes ta kontakt med IBBL og VBS for å få en avklaring på evt. planer og ambisjonsnivå.Saken legges frem i kommunestyremøte den 27.10.14.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 8 mot 26 stemmer.

Det ble så votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Ved åpning av neste sak stilte repr. Marit Voll spørsmål om behandlingen av sak 77/14 burde gjenåpnes for videre debatt. Ordfører ba salen ta stilling til repr. Voll sin anmodning. Et stort flertall i salen avviste dette.

VEDTAK: 
Gjennomføring av kommunestyret beslutning i PS 85/13 vedtas:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en investeringsramme på kr. 1.000.000,- inkludert mva for tilbygg til forsamlingslokalet på Arken.
 2. Investeringen finansieres på følgende måte:
  Bruk av ubundet kapitalfond kr. 800.000,-
  Momskompensasjon kr. 200.000,-
 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.  

 

PS 078/14 Ørmelen skole - Forprosjekt utbedring garderober og SFO   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommunestyre tar forprosjekt datert august 2014 for utbedring av garderober/SFO ved Ørmelen skole til orientering. 

 

PS 079/14 Detaljregulering Ørmelen syd - Feldmakervegen 14 - 1721/18/1200   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble innstillinga fra komité plan og samfunn enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Detaljregulering for Ørmelen syd – Feldmakervegen 14, vedtas i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.

 
  
   

PS 080/14 Behandling av innbyggerinitiativ iht. Kommunelovens § 39a i forbindelse med forslag til detaljregulering for Brygga II
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komité for plan- og samfunn sin behandling av Detaljregulering Brygga II i møte 16.9.2014, sak 55/14, tas til etterretning.

 

PS 081/14 Finansreglement Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Nytt finansreglement vedtas. Vedlagt rutiner for oppfølging av finansforvaltningen, iverksettes fra vedtaksdato.

 

PS 082/14 Orientering Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Kommunal kriseledelse sitt arbeid i forbindelse med silohendelse søndag 7. september.
 • Utsatt høringsfrist til NVE i vindkraftsak til 12. desember. Kommunestyrebehandling 8. desember.

Ordføreren orienterte om:

 • TV-aksjonen søndag 19. oktober 2014. Partiene/partilederne oppfordres til å komme med navn på bøssebærere til den kommunale aksjonskomitéen v/leder Kristin J. Hildrum.
 • Endring av møtedatoer i forhold til vedtatt møteplan:
  Formannskapets møte 2.10. flyttes til 9.10.12. (antatt møtestart kl 1200).
  Kommunestyrets møte 24. november flyttes til 8. desember. Kommer «tunge» saker, bl.a. høringsuttalelse til NVE og kommuneplanens samfunnsdel.
  Kommunestyrets 15. desember vil få to store saker; Økonomiplan/Budsjett og Anleggsplan for idrettsanlegg.
  Kommunedelplaner kommer til politisk behandling i januar. 

 

PS 083/14 Spørsmål til ordfører: Sikkerheten i Industriparken    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.09.2014

BEHANDLING:  
AP v/Kjell Woll Sigurdsen fremmet og begrunnet spørsmålet.

Ordføreren takket for spørsmålet og svarte slik:

Det er et poeng å understreke hva som er kommunens hovedoppgaver i krisesituasjoner:

 1. Ha en plan for kriseledelse med definisjon av ansvar, roller og fullmakter.
 2. Ha en varslingsliste over aktører som har en rolle i krisehåndteringen.
 3. En ressursoversikt over ressurser vi selv har og hva som er tilgjengelig hos andre aktører.
 4. Evakueringsplaner og plan/system for befolkningsvarsling.
 5. Plan for krisekommunikasjon.

Denne og tidligere kriser har vist at kommunen har alt dette på stell.

I tilfellet Verdalskalk, og andre scenarier der politiet har ledelsen på et skadested, kan det være på sin plass å understreke at politiet er ressursrekvirent og kommunikasjonsansvarlig.

Så til spørsmålene:

 1. Hva er kommunen sitt ansvar for å vite at sikkerhet og beredskapsplaner blir ivaretatt for hele Industriparken?
   
  SVAR:
  Forskrift om kommunal beredskapsplikt regulerer dette. Kommunen er pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), det vil si KARTLEGGE, SYSTEMATISERE og VURDERE SANNSYNLIGHETEN for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen. Dette er gjort, og ROS-analysen er forankret i kommunestyret.
  Kommunen har begrenset anledning til å PÅLEGGE private aktører å gjøre analyser eller iverksette forebyggende og/eller skadebegrensende tiltak. Forskriften bruker begrepene «oppfordre» og «stimulere» relevante aktører til å gjøre dette.
 2. Kontroll og tilsynsorganer som ivaretar dette og samhandlingen med kommunen er viktig.Hvordan fungerer det?
   
  SVAR:
  I den grad kommunen fører kontroll, er det hovedsakelig gjennom tilsynsrunder gjort av brann og redning. Konsesjonspliktige næringsaktører må forholde seg til det regelverk og de krav som ulike statlige tilsyn og direktorater har satt for virksomheten og som ligger til grunn for konsesjonstildelingen, eksempelvis innenfor miljø og sikkerhet. Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av sin beredskapsplikt. Verdal kommune hadde siste tilsyn 8. januar 2013. Det ble da funnet ett avvik: Mangel på helhetlig ROS. Dette avviket er lukket.
 3. Beredskapsøvelser for hele parken kan være nyttig å gjennomføre. Hvem kan beslutte en slik øvelse?
   
  SVAR:
  Kommunen har ingen myndighet gitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt til å kreve gjennomført en felles øvelse på f.eks. industriområdet. Kommunen har like fullt et «pådriveransvar», og kan slik sett invitere til at slik øvelse finner sted. Kommunen vil gå i dialog med Verdal næringsforum om hvordan et hensiktsmessig øvingsregime kan etableres på ørin. Det eneste lovmessige kravet til øving i kommunen, er at kommunens beredskapsplan skal øves annethvert år. Dette blir gjort. Neste høst skal den store LRS-øvelsen holdes i Verdal. Kommunen vil foreslå for fylkesmannen, som arrangerer øvelsen, at det er ønskelig å involvere aktører på Ørin i en slik øvelse.
 4. Ved en katastrofe kan det synes at rømmingsveiene fra området er begrenset.! Hvordan er dette vurdert fra kommunens side?
   
  SVAR:
  Dette er et betimelig spørsmål. Den sikkerhetsmessige siden av trafikksituasjonen inn og ut av Ørin har kommunen nevnt flere ganger i samtaler med Statens vegvesen. Det er nevnt som et hovedpoeng i VIP 2040 og det er laget en egen ROS-analyse (brannvesenet) på dette. Dog noe enkel. Vegføring er spilt inn i diskusjonen om E6 og i forbindelse med nytt veikryss på Vinne. Det er også en problemstilling i det pågående planarbeidet. P.t. er det to veier ut av området, men snart skal avkjørselen til Fætta stenges, det aktualiserer saken ytterligere og vil bli tatt opp i videre dialog med vegvesenet.

Generell kommentar til slutt:
Hovedpoenget med forskrift om kommunal beredskapsplikt er å sikre «at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet» - med spesiell vekt på befolkningsvarsling og evakuering. Verdal kommune har investert i et nytt system for befolkningsvarsling (Varsling 24 – som for øvrig ble benyttet første gang nå under kalkepisoden), og kriseledelsen planla for evakuering i tilfelle et worst case-utfall. 

     
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 14:11 Sist endret: 15.02.2021 09:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS