Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 02.11.2015 - PS 90/15 Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2015/7006 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.10.2015 100/15
Kommunstyret 02.11.2015 90/15

 

Rådmannens innstilling:

 1. Økonomirapport 3. kvartal 2015 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Budsjettjusteringer:
  - Avdrag formidlingslån kr 26.522.000,-. Finansieres ved mottatte avdrag på utlån kr 12.000.000,- og bruk av bundne investeringsfond (tidligere mottatte avdrag på utlån som er avsatt til fond) kr 14.522.000,-.
   
  - «Mindre tiltak på skoler» reduseres fra 2.000.000,- til 1.000.000,-.
   
  - «Oppgradering Prost Brands veg» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
   
  - «Oppgradering Ringvegen» reduseres fra 1.000.000,- til 0,-.
   
  - «Oppgradering 4 omsorgsboliger Vuku» reduseres fra 500.000,- til 0,-.
   
  - «Teaterbygg Nord-Trøndelag teater» reduseres fra 80.000.000,- til 10.000.000,-.
   
  - «Tiltak hovedplan vannforsyning» reduseres fra 7.000.000,- til 3.000.000,-.
   
  - «Utbedring kloakkanlegg sentrum» reduseres fra 5.000.000,- til 1.000.000,-
   
  - I kommunestyresak 61/14 ble Kvernmo Motor SA innvilget et kommunalt lån på 5.000.000,- som forskudd på spillemidler. I 2014 ble 800.000,- av dette lånet utbetalt. For 2015 gjenbevilges det resterende beløpet 4.200.000,-. Finansieres med bruk av lån.
   
  - Udisponert overskudd fra 2012 kr 1.578.317,- avsettes til disposisjonsfond.  
   

Vedlegg:
Økonomirapportering 3. kvartal 2015 Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Økonomiplan Verdal 2015-2018

Saksopplysninger:
En kommunes inntektsside er stort sett gitt. De store elementene, skatt og rammetilskudd, er tuftet på et stort sett indikatorer med demografi som en vesentlig bestanddel. De øvrige inntektskomponenter er også stort sett gitt, enten i form av maksimalprisbegrensninger eller selvkostbegrensninger. Den eneste inntektskilden av betydning kommunen selv beslutter er eiendomsskatt. En følge av at inntektssiden er så vidt gitt er at fokuset for organisasjonen blir kostnadsstyring, og det er her arbeidet nå foregår for å nå økonomisk balanse i 2015.

Kommunen må drive stadig forbedringsarbeid og effektivitetsforbedringer, men for å kunne holde økonomisk balanse over tid må forventninger – politiske og samfunnsmessig - tilpasses økonomiske realiteter. Dette krever prioritering av hvilke tjenester vi skal levere og med hvilken standard og kvalitet vi skal levere. Hvordan vi skal levere ligger langt på veg besvart i ledelsesplattform og i de seks strategiske prinsipper, men også dette vil i noen tilfeller utfordre den politiske prioriteringsdynamikken.

Gjennom sensommeren og høsten er det tegn på at den nasjonale skatteinngangen, og også inngangen i Verdal, har bedret seg opp mot anslått nivå i Revidert nasjonalbudsjett og kommuneøkonomiproposisjonen fra mai. Det betyr at sannsynligheten for at vi når inneværende års inntektsforutsetninger har økt. Samtidig er det økt risiko for at vi ikke fullt ut når budsjettet for eiendomsskatt, med basis i noen større klagesaker. Rådmannens vurdering er at det i denne omgang ikke er nødvendig med ytterligere nedjustering av inntektssiden i budsjettet.
Det betyr at det pågående arbeidet med kostnadsreduksjoner fortsetter som det har blitt gjort gjennom store deler av året, med mål om økonomisk balanse ved årets slutt. Det er svært utfordrende og oppleves som krevende i alle virksomheter.

De fleste virksomhetsområdene har god kontroll på driften og leverer regnskap i tråd med årsbudsjett. Noen derimot varsler til dels store avvik:

 • NAV: 2,4 mill grunnet økte utgifter knyttet til introduksjonsstønad vedrørende mottak og bosetting av flyktninger, tomgangsleie på kommunale boliger og økonomisk sosialhjelp.
 • Hjemmetjenesten: 2 mill, skyldes drift av nattevakt ved trygghetsboligen og innleie ved nye brukerbehov.
 • Institusjonstjenesten: 2,2 mill, skyldes i hovedsak ressurskrevende tjenester kommunen ikke får refusjon for, og merforbruk vedrørende kjøkkentjenesten.
   

Ved utgangen av 1.halvår viste prognosene pr 31.12 et merforbruk på i overkant av 5,1 millioner kroner. Ny prognose etter tredje kvartal signaliserer et merforbruk på inntil 9,2 millioner kroner. Denne negative endringen skyldes hovedsakelig en forverret utvikling på NAV og Hjemmetjenesten, et varslet merforbruk på skole/sfo og frykt for svikt i eiendomsskatten. Det arbeides imidlertid iherdig for at avviket skal bli så lite som mulig. En klassevekst på tre nye klasser fra skolestart i høst er presset innenfor rammene for drift av skoler.

Verdal kommune har det siste året, i samarbeid med andre kommuner i regionen, inngått flere nye innkjøpsavtaler. Flere av avtalene er av en slik karakter at de bidrar til store reduksjoner i innkjøpskostnader på flere av produktene som kommunene bruker i stor grad. Over tid vil dette medføre reduserte årlige kostnader på flere hundre tusen kroner.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte økonomirapport.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.10.2015 13:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS