Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 02.11.2015 - PS 91/15 Ungdommens hus - lokalisering og mulig samspillfase

Saksbehandler: Trond Selseth

Arkivref : 2012/6861 - /C10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.10.2015 101/15
Kommunestyret 02.11.2015 91/15

 
Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret ber rådmannen medvirke til at det gjennomføres en samspillsfase for realisering av Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring flyktninger.
 2. Samspillsfasen må resultere i en reduksjon av budsjett til maksimum 20 mill. kroner, inkl. moms.
 3. Rådmannen bes innarbeide dette i sitt forslag til investeringsbudsjett for 2016.
 4. Dagens tilbud i Kinokjelleren avvikles så raskt dette er praktisk mulig.
   

Vedlegg: 
Ingen.  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Utskrift av møtebok, formannskapssak 31/15.

Saksopplysninger:
Formannskapet fikk i møte 26. mars 2015 forelagt seg sak om arbeidet med realisering av Ungdommens Hus.

Formannskapet gjorde slikt vedtak:

 1. Formannskapet slutter seg til de vurderinger som er gjort av rådmannen i saken.
 2. Formannskapet ber om at det planlegges realisering av Ungdommens Hus. Kommunestyret må før sommerferien vedta den endelige økonomiske investeringsrammerammen og finansiering.
 3. Rådmannen får fullmakt til å velge tomtealternativ. Fortrinnsvis søkes utbygging realisert på kommunal tomtegrunn.
   

For å gi det nye formannskapet noe mer kunnskap om arbeidet som har skjedd tidligere vedlegges denne saken i sin helhet.

Utover våren ble det arbeidet med ulike alternativ hvor kommunen eide aktuell tomtegrunn. Under denne prosessen kom det opp et klart uttrykt behov for større lokaler for gjennomføring av voksenopplæring for flyktninger.
Deler av flyktningeundervisningen ble allerede gjennomført i leide lokaler i eiendommen Blikktun, gnr 19 bnr 529 (Langnes og Bakkan bygget). Bygget var for øvrig opplyst å være til salgs. Det ble tatt kontakt med eieren og kommunen fikk en opsjon ut året 2015 på å kunne kjøpe bygget.

Det totale arealet av bygget, ca. 1100 kvadratmeter, var av en slik størrelse at rådmannen vurderte det mulig å realisere både Ungdommens Hus og Voksenopplæring for flyktninger i det aktuelle bygget.

Ved ombygging av eksisterende bygninger vil det alltid være vanskelig å anslå byggekostnadene uten at dette konkretiseres gjennom en anbudsrunde. Det ble derfor gjennom sommeren gjennomført en anbudskonkurranse basert på de funksjonskrav som var stilt for de to ulike formålene.

Kommunen benyttet firmaet Faveo til å gjennomføre denne anbudskonkurransen og Byggmesteran ble ut fra de gitte kriterier valgt som utfører.

Med bakgrunn i dette anbudet samt prisforlangende for eiendommen har Faveo satt opp følgende budsjett for realisering av bygget:

 1. Kjøp av bygget                    kr 5.000.000,-
 2. Tilbud fra Byggmesteran     kr 7.450.000,-
 3. Konkurransehonorar             kr      75.000,-
 4. Byggherrekostnader              kr    200.000,-
 5. Prosjektledelse                      kr    350.000,-
 6. Offentlige gebyr og avgifter kr    200.000,-
 7. Uavhengig kontroll               kr    150.000,-
 8. Inventar, utstyr                      kr 2.000.000,-
 9. Utvikling i samspillfasen      kr 1.500.000,-
 10. Lønns- og prisstigning          kr     175.000,-
 11. Byggelånsfinansiering          kr     150.000,-
 12. Marginer, reserver                kr 1.500.000,-
 13. 25 % merverdiavgift             kr 3.381.250,-
  BUDSJETT                           kr 22.131.250,-

Budsjettet ligger betydelig over den kostnadsrammen på 12 mill. kroner som lå inne i Økonomiplan 2014-2017 til realisering av Ungdommens Hus, men arealet er omtrent fordoblet gjennom realisering av både Ungdommens Hus og lokaler for voksenopplæring for flyktninger i det aktuelle bygget.

Kommunen er inne i en svært utfordrende økonomisk situasjon og rådmannen vil foreslå at budsjettet for hele prosjektet ikke skal overstige 20 mill. kroner. Hvis kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om å gjennomføre en samspillsfase må dette legges til grunn i det videre arbeid.

Det foregår et arbeid med detaljreguleringsplan for dette området. Den saken vil komme til første gangs behandling i komite for plan og samfunn i møte 27. oktober. Forutsatt ordinær behandling av denne plansaken kan endelig vedtak gjøres i januar og byggestart skje i februar.

Byggeprosjektet er planlagt gjennomført etter den såkalte samspillsmetoden. Når denne prosessen starter vil det begynne å påløpe kostnader for prosjektet.
Det er derfor riktig at det nå gjøres et politisk vedtak om en skal starte opp samspillsfasen.
En naturlig konsekvens av et vedtak om å starte samspill vil være at rådmannen innarbeider investeringskostnadene i sitt budsjettforslaget for 2016.

Drift av Ungdommens Hus.
Det brukes nesten 650 000 kroner på å drifte Kinokjelleren i 2015. For å skaffe økonomisk handlingsrom for å etablere et Ungdommens hus, med en bemanning som gjør at huset kan driftes flere dager enn de to dagene som dagens kinokjeller har åpent, og med et bredere og mer mangfoldig tilbud enn i dag, foreslår rådmannen at dagens Kinokjeller avvikles så raskt som mulig.
Budsjettet til Kinokjelleren opprettholdes og vil være med på å finansiere driften av Ungdommens hus det første halve året. Det vil gi rom for å kunne søke midler, omstille egen drift og prioritere Ungdommens hus i økonomiplan og budsjett fra og med 2017.
Dette forslaget vil bety at tilbudet til en gruppe ungdommer i Verdal vil være redusert i en periode av 2016, men dette er den eneste måten rådmannen ser å kunne finne midler til en forsvarlig drift av Ungdommens Hus fra og med høsten 2016. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.10.2015 13:36
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS