Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 19.10.15- PS 83/15 Valg av kontrollutvalg for perioden 2015-2019

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2015/6083 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 19.10.2015 83/15

 

Vedlegg:

  1. Utdrag fra rundskriv H-12/15 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
  2. Brev fra Forum for kontroll og tilsyn ad. valg av kontrollutvalg.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret velger selv i kontrollutvalg som på vegne av kommunestyret har det løpende tilsynet med forvaltningen i kommune. Utvalget skal ha minimum 3 medlemmer (her i Verdal består utvalget av 5 medlemmer). Minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder.

Kommunelovens § 17.2, tredje punktum ble endret ved lov i 2015 og fastsetter at kontrollutvalget skal velges i det konstituerende møtet, etter valg av formannskap/ordfører, men før det velges andre folkevalgte utvalg/organ.

Det vises for øvrig til vedlagte rundskriv og brev fra forum for kontroll og tilsyn når det gjelder hvem som ikke kan velges til kontrollutvalg.

Valgnemnda (representanter fra hvert parti i kommunestyret) skal fremme innstilling overfor kommunestyret på valg av medlemmer til komiteer, nemnder mv. for perioden 2015-2019.

Det er enighet i valgnemnda om at det i det konstituerende møte kun skal velges medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg:

  • Kontrollutvalget
  • Komite plan og samfunn
  • Komite mennesker og livskvalitet
  • Representanter til samkommunestyret.
     

Valg av de øvrige nemnder og utvalg vil skje i kommunestyrets møte 2. november 2015.

Valgnemnda er i gang med sitt arbeid og valgnemndas innstilling på medlemmer og varamedlemmer i nevnte utvalg, vil bli oversendt kommunestyret så snart den foreligger, eller den vil bli utdelt i det konstituerende møte.

Kommunestyret har tidligere lagt forholdstallsprinsippet til grunn ved valg av komiteer, nemnder mv. men har av praktiske årsaker gjennomført valget som flertallsvalg – denne måten er lovfestet i kommunelovens § 38a – Avtalevalg.

Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder, for kontrollutvalget for perioden 2015-2019.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 02.10.2015 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS