Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 20.06.16 - PS 54/16 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksbehandler: Harry Reitan

Arkivref : 2016/3759 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Samkommunestyret 02.06.2016 18/16
Levanger kommunestyre    
Kommunestyret 20.06.2016 54/16

 

Saksprotokoll i Samkommunestyret - 02.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Administrasjonssjefens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2015 for skatteoppkreveren til orientering
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2015 fra Skatt Midt-Norge til orientering
 • Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg 


     Til toppen av siden

Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret:

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2015 for skatteoppkreveren til orientering
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2015 fra Skatt Midt-Norge til orientering
 • Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg 


Vedlegg:

1

Årsrapport 2015 for skatteoppkreveren i Levanger PDF
 

2

Årsrapport 2015 for skatteoppkreveren i Verdal PDF
 

3

Brev til kommunestyret i Levanger kommune, datert 15.02., fra Skatt Midt-NorgePDF
 

4

Brev til kommunestyret i Verdal kommune, datert 15.02., fra Skatt Midt-NorgePDF

  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, datert 01.02.11
 • Brev av 21.02.2005 fra Skattedirektoratet til «Kommunen» v/rådmannen – Kommunenes behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av Staten
 • Brev av 02.07.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten


Saksopplysninger:

Kontrollutvalgets behandling 12.04.2016: 

Kontrollutvalgets vedtak

 • Kontrollutvalget tar årsrapportene 2015 fra skatteoppkreveren til orientering
 • Kontrollutvalget tar kontrollrapportene 2015 fra Skatt Midt-Norge til orientering.SAKSBEHANDLING/SAKSGANG 

Saksbehandlers forslag til vedtak

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2015 for skatteoppkreveren til orientering,
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2015 fra Skatt Midt-Norge til orientering.


Saksbehandlers forslag til innstilling til samkommunestyret

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2015 for skatteoppkreveren til orientering,
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2015 fra Skatt Midt-Norge til orientering,
 • Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.


Kontrollutvalgets behandling 

Forslag i møtet

Ingen 

Avstemming

Enstemmig 

Endelig vedtak

 • Kontrollutvalget tar årsrapportene 2015 for skatteoppkreveren til orientering,
 • Kontrollutvalget tar kontrollrapportene 2015 fra Skatt Midt-Norge til orientering.


Kontrollutvalgets innstilling til samkommunestyret

 • Samkommunestyret tar årsrapportene 2015 for skatteoppkreveren til orientering,
 • Samkommunestyret tar kontrollrapportene for 2015 fra Skatt Midt-Norge til orientering,
 • Samkommunestyret ber om at vedtaket blir oversendt kommunestyrene i Verdal og Levanger til orientering, med kopi til de respektive kontrollutvalg.


Vedlegg

 • Årsrapport 2015 for skatteoppkreveren i Levanger
 • Årsrapport 2015 for skatteoppkreveren i Verdal
 • Brev til kommunestyret i Levanger kommune, datert 15.02., fra Skatt Midt-Norge
 • Brev til kommunestyret i Verdal kommune, datert 15.02., fra Skatt Midt-Norge

Ikke trykte vedlegg

 • Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, datert 01.02.11
 • Brev av 21.02.2005 fra Skattedirektoratet til «Kommunen» v/rådmannen – Kommunenes behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av Staten
 • Brev av 02.07.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten


Saksopplysninger

Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år en kontrollrapport som sendes til kommunestyret med gjenpart til kontrollutvalget. 

Grunnlaget for denne kontrollen er «Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne» av 01.02.2011. Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene:

 • Internkontroll
 • Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 • Skatte- og avgiftsinnkreving
 • Arbeidsgiverkontroll


Skatteetatens kontrollrapporter

Kontrollrapportene for 2015 inneholder for begge kommunene en merknad knyttet til omfanget av arbeidsgiverkontrollen, som ligger litt under det fastsatte mål krav. Det opplyses videre at det ved skattekontorets kontrollhandlinger i 2015 verken er gitt pålegg eller anbefalinger. 

Skatteoppkreverens beretning for skatteregnskapet 2015 for Verdal kommune

Den totale skatteinngangen for året 2015 utgjorde kr. 1.348.033.662, hvorav kr. 280.360.357 ble fordelt til kommunen. Tilsvarende tall for 2014 var henholdsvis kr. 1.303.418.824 og kr. 279.741.870.

Skatteoppkreverens beretning for skatteregnskapet 2015 for Levanger kommune

Den totale skatteinngangen for året 2015 utgjorde kr. 2.001.081.481, hvorav kr. 399.602.046 ble fordelt til kommunen. Tilsvarende tall for 2014 var henholdsvis kr. 1.871.119.347 og kr. 379.690.607.

Det anføres at skatteoppkreveren i tiden fremover vil ha økt fokus på tyngre innfordring og på å finne løsninger for skyldnere med store restanser.  Det opplyses videre at bemanningen på arbeidsgiverkontrollen vil bli styrket i 2016.

Skatteoppkrever vil gi en orientering i møte.

Vurdering:

Skatteoppkrever er organisatorisk underlagt samkommunestyret. Kontrollutvalget har plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra skatteetaten. På bakgrunn av de foreliggende opplysninger anbefales kontrollutvalget å ta de framlagte rapporter til orientering, med slik innstilling til samkommunestyret som fremgår av forslaget til vedtak. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.06.2016 14:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS