Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.02.17 - PS 12/17 Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal

Saksbehandler: Anne Grete Wold Olsen

Arkivref : 2017/362 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.02.2017 5/17
Formannskapet 16.02.2017 16/17
Kommunestyret 27.02.2017 12/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 15.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak). 

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens § 2b (enkeltvedtak).   

 
Vedlegg:
Forslag til retningslinjer for etableringsstønad
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Saksopplysninger:
Virksomhetsområde for Integrering og mangfold ble opprettet i januar 2016 med det formål å styrke kommunens arbeid med bosetting og integrering av flyktninger, da det erkjennes at det har manglet noe kraft og kapasitet i dette arbeidet.

NAV Verdal har hittil hatt ansvar for å utbetale økonomisk stønad til livsopphold hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Det anses som en dårlig løsning at flyktningens første møte med Norge skal være NAV, når intensjonen i loven er en helt annen. Det er også en av grunnene til at Integrering og mangfold er underlagt kommunalsjef samfunnsutvikling.

Det er også lite tjenlig at Lov om sosiale tjenester skal gjelde i den korte tiden før introduksjonsloven tas i bruk.

Fra 01.01.2017 vil derfor slik stønad bli forvaltet av virksomhetsområde Integrering og mangfold.

Det er i den forbindelse nødvendig med egne retningslinjer som sikrer nyankomne flyktninger økonomisk stønad og en standard oppstartspakke i etableringsfasen, i tiden før deltagelse i introduksjonsprogrammet.

Vurdering:
I tiden fra bosettingsdato til mulig oppstart i introduksjonsprogram regner vi en etableringsfase på maks 3 måneder jf. Introduksjonslovens § 3 Kommunenes ansvar for introduksjonsprogram.
 
Flyktninger som bosettes har følgende løp:

 1. Etableringsfasen
  Programrådgivere bruker etableringsfasen til gjennomgang av intern sjekkliste og økonomisk veiledning. I tillegg gis flyktninger informasjon om lover og regler, og hvilke rettigheter og plikter den enkelte har.
   
  Flyktninger får en gradvis innføring i introduksjonsprogrammet og formålet med Introduksjonslovens § 1 som er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet.
 2. Introduksjonsprogrammet
  Rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram gjelder alle nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering, og fått innvilget opphold etter ett av punktene opplistet i Introduksjonslovens §2. Kommunen skal administrere introduksjonsordningen, jf. §3, og kommunen har plikt til å tilrettelegge program for, og utbetale stønad til nyankomne innvandrere som
  omfattes av §2.
   
  Programmet skal være helårlig og på fulltid (37,5 t/u), og det gis ikke adgang til å delta på deltid. Deltagerne har krav på 25 virkedager (eller 5 uker) ferie. Den enkelte kommune kan bestemme når feriedagene skal avvikles.
 3. Introduksjonsstønad
  Introduksjonsstønad skal knyttes opp mot deltagere i Introduksjonsprogrammet. Stønaden er lik to ganger grunnbeløpet i Folketrygden og utgjør pr. d.d kr. 185,152.-
   
  Dette gjelder for alle deltagere over 25 år. Deltagere under 25 år mottar 2/3 av 2G.
   
  Det stilles ikke krav om at deltakeren har et økonomisk behov, verken for å delta i introduksjonsprogrammet eller for å motta introduksjonsstønaden. Det er deltagelsen i programmet som gir rett til stønaden.
   
  Stønaden skal i utgangspunktet dekke alle de løpende utgifter deltakeren (og familien) måtte ha til et nøkternt forbruk.


Kommunens inntekter til dette arbeidet er:
Integreringstilskudd
Kommunen mottar hvert år integreringstilskudd fra IMDi. Det er ment å dekke de kostnader en kommune har ved bosetting av flyktninger.

Satser for 2017 er ennå ikke vedtatt av IMDi, derfor brukes satser for 2016 i saken.

Bosettingsår Sats
År 1 (2016, voksne) 184.000,-
År 1 (2016, barn) 184.000,-
År 1 (2016, enslige voksne) 234.000,-
År 1 (2016, enslige mindreårige) 184.000,-
År 2 (2017) 220.000,-
År 3 (2018) 160.000,-
År 4 (2019) 83.400,-
År 5 (2020) 70.000,-

* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år.
 
Barnehagetilskudd: kr. 24 500 (engangstilskudd)
Eldretilskudd: kr. 162 000 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd for enslig mindreårig: kr. 207 000
Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger:
Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd)
Tilskudd 2: Inntil kr. 1 111 000 i inntil 5 år

På bakgrunn av ovenstående saksopplysninger og vurderinger tilrår rådmann at formannskapet innstiller på at kommunestyret vedtar vedlagte retningslinjer for etableringsstønad for nyankomne flyktninger.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.02.2017 09:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS