Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.02.17 - PS 13/17 Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2013/1361 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 14.02.2017 10/17
Formannskapet 16.02.2017 17/17
Kommunestyret 27.02.2017 13/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering.
 

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 14.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Saken tas til orientering.

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.   
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Generelt:
Veslefrikk bofellesskap består av 6 nye omsorgsleiligheter for funksjonshemmede fordelt på 2 plan. Bygget er universelt utformet i henhold til TEK 10 i Plan og bygningsloven. Totalt areal på prosjektet er ca. 700 m2. Hver enkelt leilighet er ca. 55 m2. I tillegg består bygget av teknisk rom samt fellesareal for beboere og ansatte.

Bygget ble tatt i bruk i februar 2016. Bru over Kvisla ble ferdigstilt våren 2016.

Aktører:
Byggherre:                                                  Verdal kommune
Arkitekt forprosjekt/funksjonsbeskrivelse: Letnes Arkitektkontor A/S
Totalentreprenør bygg:                                Kvernmo A/S
Entreprenør bru over Kvisla:                       Farbu & Gausen A/S

Kostnader:
Offentlige gebyrer:              Kr.      154.725,-
Arkitekt/byggherreombud:  Kr.      873.324,-
Kostnad bru:                        Kr.      706.783,-
Inventar:                              Kr.      506.302,-
Totalkostnad bygg:              Kr. 14.366.335,-
Byggelånsrenter:                 Kr.      303.614,-
Mva:                                    Kr.   4.005.939,-
Totalt:                                  Kr. 20.917.022,-

Finansiering:
Lån:                                        9,1 mill.kr
Tilskudd fra Husbanken:        7,8 mill.kr
Momskomp:                            4,0 mill.kr
Totalt:                                    20,9 mill.kr

Vurdering:
Forprosjekt for bygget med tilhørende funksjonsbeskrivelse ble utarbeidet av Letnes Arkitektkontor i samarbeid med tverrfaglig prosjektgruppe bestående av ansatte ved Bo- og dagtilbudstjenesten, brukersiden, samt personell fra Teknisk drift. Prosjektet ble deretter utsendt som en totalentreprisekonkurranse hvor Kvernmo A/S ble kåret som vinner.

Byggeprosessen har gått rimelig greit uten de store overraskelser. Verdal kommune sitter igjen med ett bra bygg til en fornuftig pris.

Kostnad for prosjektet inkl. bru over Kvisla ligger på 20,9 mill.kr. Prisen pr.m2 ligger på ca.kr. 30000,- inkl. bygg/bru og inventar og utstyr. Dette ligger på ett normalt prisnivå for denne type bygg.

Rådmannen må ellers nevne at finansieringen av denne type bygg er gunstig for tiden. Bygget er finansiert med ett låneopptak på ca. 9 mill.kr , mens statstilskudd fra Husbanken og momskompensasjon utgjør samlet  ca. 12.mill.kr

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.02.2017 09:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS