Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.03.17 - PS 20/17 Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune

Saksbehandler: Trond Selseth

2009/73 - /N64

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.03.2017 31/17
Kommunestyret 27,93,2917 20/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.03.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre tar framlagt sak til orientering og slutter seg til rådmannens vurderinger vedrørende mobil- og bredbånddekning i kommunen.
 2. Verdal kommunestyre ber om at det utarbeides en søknad til NKOM om støtte til slik utbygging. Søknaden skal omfatte hele kommunen.
 3. Verdal kommune bidrar med inntil 3 mill. kroner i bidrag til en slik utbygging. Endelig utbyggingsalternativ, kostnader og finansieringsplan legges fram for kommunestyret.
   

 
  

Rådmannens innstilling:

 1. Verdal kommunestyre tar framlagt sak til orientering og slutter seg til rådmannens vurderinger vedrørende mobil- og bredbånddekning i kommunen.
 2. Verdal kommunestyre ber om at det utarbeides en søknad til NKOM om støtte til slik utbygging. Søknaden skal omfatte hele kommunen.
 3. Verdal kommune bidrar med inntil 3 mill. kroner i bidrag til en slik utbygging. Endelig utbyggingsalternativ, kostnader og finansieringsplan legges fram for kommunestyret.
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Bakgrunn for denne saken er Verdal kommunestyre vedtak i forbindelse med behandling av Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, ptk. 11:

«Mobil og bredbåndsdekning.
Kommunestyret får seg forelagt en sak innen mars 2017 med plan for utbygging av fullverdig mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen.»

Kort om bredbånd.
Et bredbånd består av en nedlastningshastighet og en opplastingshastighet. Disse hastighetene måles gjerne i Mbit (Megabit). Et godt og framtidsrettet bredbånd til husstander bør ha en nedlastingshastighet i størrelsesorden 30 -100 Mbit. Det er mulig å få bredbånd med både mindre og større hastighet. Behovet for økt hastighet har økt mye de siste årene og det forventes at det vil øke i årene som kommer.

Hastigheten oppgis i Megabit (Mbit) eller i Gigabit (Gbit). Opplastingshastigheten (det en sender fra en PC) er ofte lavere enn nedlastingshastigheten. Det skyldes at de fleste bruker nettet hovedsakelig til å laste ned / motta informasjon med mye innhold som filmer, dataspill og TV-programmer.

Enhver kan enkelt måle sin egen bredbåndshastighet på www.nettfart.no.

Mobilt bredbånd.
Mobilt bredbånd leveres i forskjellige varianter av mange forskjellige leverandører. Mobilt bredbånd betyr at signalene går gjennom lufta slik at en kan være tilkoplet internett utendørs, i bil og andre steder uten ledning til en koplingsboks. En vanlige form for mobilt bredbånd er internett-tilkopling kombinert med mobildekning. Signalene som sendes ut på et slikt mobilnett kommer fra en såkalt 4G sender eller en 4G+ sender. Mobilsendere som betegnes 3G eller GSM har ikke kapasitet til å bli betegnet som et godt bredbånd.

Noen leverer også radiobredbånd, som er signaler i luft fra en sender til en bestemt mottaker på husveggen. Disse bredbånd kan også ha høy nedlastingshastighet. Bredbånd i luft kan være ømfintlig for dårlig vær.

En ulempe med mobilt bredbånd er at et abonnement inneholder en datakvote som begrenser hvor mye som kan lastes ned hver måned. Blir datakvoten overskredet, vil bredbåndet bli tregt. Da må en kjøpe mer datakvote og det kan bli kostbart. Mer om prisene og valg av datakvoter finnes på leverandørenes hjemmesider. En annen begrensning er at det må være fri sikt mellom sender og mottaker.

Bredbånd gjennom fiber.
Bredbånd i kabel; fiber (eller coax-kabel) har lik hastighet ved opplasting som ved nedlasting. Bredbånd gjennom fiber har ikke begrensning med datakvoter og kan ha svært høy hastighet. Til gjengjeld er det ganske dyrt å bygge ut slike bredbånd. For å legge fiberkabel ut til abonnentene er ikke kostnader på 200-300 kr pr meter uvanlig. En fiberutbygging i seg selv vil ikke forbedre mobildekningen. Mobiltelefoni over fiber er imidlertid tilgjengelig, men benyttes helst innomhus og er således uegnet som ordinær mobildekning.

Bredbånd ved bruk av satellitt.
Det er også mulig å få bredbånd via satellitt. På grunn av den lange avstanden signaler i slike bredbånd må tilbakelegge (fra en PC, opp til en satellitt og tilbake til en bakkestasjon), kan slike bredbånd oppleves som ustabile. Anskaffelseskostnad og kostnad i bruk er omtrent i samme størrelsesorden som andre bredbånd. I områder der en ikke kan få andre typer bredbånd, kan satellitt-bredbånd være et alternativ i forhold til ikke å ha noe bredbånd.

Hastighet på bredbånd.
Hastigheten avhenger av hva en skal bruke bredbåndet til og hvilke nettvaner en har. En vanlig familie med flere familiemedlemmer som laster ned filmer, dataspill o.l. samtidig, ønsker ofte en nedlastingshastighet på 50-100 Mbit.

De fleste ønsker seg fiber når de skal velge bredbånd, men i områder med spredt bebyggelse blir dette kostbart å bygge ut. Bredbånd sammen med mobildekning (4G / 4G+) vil for de fleste være godt nok også med tanke på framtida.

Finansiering av utbygging.
Staten kan gi tilskudd til å bygge ut bredbånd. Det er Norsk Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som formidler statlige tilskudd. Søknadsfrist i 2017 er 3. mai. Den statlige potten er i år ca. 140 mill. Mer om vilkår og betingelser på http://www.nkom.no/.

Søknader til Nkom er ganske omstendelige og krever ganske omfattende kartlegging av eksisterende bredbåndstilbud i kommunen.

Kommunene selv må delta med finansiering, helst også næringslivet i kommunen.
Nord-Trøndelag Fylkeskommune kan i enkelte tilfeller også delta noe i finansiering av bredbånd.

Utbyggeren selv deltar gjerne med å dekke 40-50% av utbyggingskostnadene fordi det er utbyggeren som i ettertid vil tjene penger på abonnentene som knyttes opp til slike utbygginger.

Tilskudd til utbygging fra Nkom.
Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan søke Nkom om tilskudd til utbygging. En slik søknad må følge disse prosedyrene:

 1. Kommunen ber Nkom om å få nyeste dekningskart for bredbånd i kommunen. Kartet angir grovt hvilke områder som har hva av bredbåndstilbud, ikke antall husstander. I tillegg vil det være «gråsoner».
 2. Kommunen organiserer relativt omfattende undersøkelse omkring i kommunen for å få best mulig oversikt over antall husstander som har mindre enn 4 Mbit nedlastingshastighet og antall husstander som har mellom 4 Mbit og 30 Mbit. Måles på www.nettfart.no.
  Husstander som i dag har 30 Mbit eller mer i nedlastingshastighet kan ikke inngå som grunnlag for en søknad. Antall husstander med mindre enn 4 Mbit vektes med 30% av de samlede vurderinger hos Nkom. Antall husstander mellom 4 og 30 Mbit vektes med 5%.
 3. Kommunen må sende forespørsel til kjente potensielle bredbåndsleverandører om de nettopp har foretatt utbygging eller har vedtatte planer for utbygging i kommunen kommende 3 år. Hvis noen utbyggere har det, vil det området som da skal utbygges ikke kunne gå inn som grunnlag i søknaden.
 4. Kommunen legger ut høringsinfo på sine hjemmesider om at det planlegges en søknad om støtte til utbygging.
 5. Finn ut hva næringslivet har av behov og ønsker. Bedrifter som ønsker bedre bredbånd må helst kort beskrive behovet. Disse uttalelsene vedlegges søknaden.
 6. Undersøke med leverandører hva en komplett utbygging anslagsvis vil koste og lag budsjett og finansieringsplan Skriv søknad på www.regionalforvaltning.no med etterspurte og nødvendige vedlegg innen 3. mai 2017. Mer info om selve søknaden og søknadsprosessen på www.nkom.no,
 7. Søknaden sendes elektronisk til Fylkeskommunen som foretar en grov rangering etter gitte retningslinjer.
 8. Fylkeskommunen videresender til Nkom. Svar kan forventes i september 2017.
 9. Gitt positivt svar:
  a) Kommunen inviterer alle aktuelle utbyggere til dialogmøte. Invitasjon på Doffin.
  b) Kommunen gir åpning for en-til-en møter
  c) Kommunen legger ut konkurransegrunnlaget på Doffin (evt alternativ prosess iht regler for offentlige anbud)
  d) Utbygger velges etter angitte kriterier. Det er et krav fra Nkom at utlysing skal være teknologinøytral. Det betyr at kommunen ikke kan etterspørre fiber, bare bredbånd.
  e) Avtale skrives med valgt utbygger. I praksis kan en komme til avtaleskriving våren etter at tilsagnet fra Nkom foreligger.
  f) Etter fullført utbygging skriver kommunen kort rapport med regnskap til Nkom og angivelse av hvor mange husstander som har fått et forbedret bredbånd.
   

Oppnår kommunen ikke tilskudd fra Nkom, vil prosedyren langt på vei bli den samme som punktene ovenfor, men da med annen finansiering. I realiteten vil dette bety at kommunen må inn med ytterligere finansiering.

Nedenfor vises kort tidsfrister og forventet tidsforbruk ved de ulike aktivitetene fram til en eventuell kontraktsinngåelse om utbyggingnskapet.

Alktiviteter ved søknad til Nkom

Nkoms vekting ved vurdering av søknader.

 1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
  (Husstander som i dag har mindre enn 4 Mbit nedlastingshastighet)
  30%
 2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt
  Best mulig utnyttelse av tilgjengelige midler Investeringskostnad per aksess Tilgang til eksisterende infrastruktur som grøfter, stolper, punkt etc.
  25%
 3. Lokal (kommunal, fylkeskommunal og privat) medfinansiering og egeninnsats
  20%
 4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
  Sannsynlighet for at bredbåndstilbudet kan opprettholdes og videreutvikles
  15%
 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud (husstander som i dag har mellom 4 Mbit og 30 Mbit nedlastingshastighet)
  5%
 6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende
  Konkrete eksempler på betydning for lokalt næringsliv etc.
  5%
   

Bredbånd i Verdal.
Det er flere leverandører av bredbånd og mobildekning i Verdal.

Verdal Kabel-TV sier på sine nettsider at de leverer fiberløsning til over 3800 kunder som er tilkoblet sitt nett.

Breiband.no tilbyr radio-bredbånd til kunder i Verdal kommune. Det er dette firmaet som bygget ut bredbånd i Helgådalen og Inndalen

NTE leverer bredbånd gjennom fiber til ca. 600 kunder i Verdal kommune.

Telia Norge har mobildekning i deler av kommunen og leverer derved også bredbånd til noen av sine kunder.

Telenor har også mobildekning i deler av kommunen og leverer derved også bredbånd til noen av sine kunder.

Det kan også være andre tilbydere.

Kostnad for mobildekning og bredbånd i hele Verdal kommune
Som en tommelfingerregel vil ei ny mast med mobilsender koster i størrelsesorden 1,5 mill. + mva. Da er tilførselskostnadene for strøm ikke innberegnet. For å få signaler inn til en slik sender, må mobilleverandøren benytte fiber eller radio-linje (signaler fra en parabol til en annen i fri sikt).

Selv med intensjon om å tilby alle husstander, fritidshus og bedrifter i en kommune bredbånd, vil det ofte bli noen husstander som ikke kan få dette fordi de ligger i skyggen for trådløse sendere eller fordi avstand gjør det urimelig kostbart å føre fram fiber.

NTE kan alene bare tilby fiberløsninger og det blir sannsynligvis dyrere enn å bygge ut mobilt bredbånd i spredt bebygde områder. Fiberutbygging vil i seg selv ikke gi bedre mobildekning, men NTE kan samarbeide med en mobil-leverandør i et anbud.
Fiberutbygging kan være aktuelt i områder nært der NTE har fiber i dag, gjennom såkalte bygdafiber-prosjekter. De må finansieres etter samme prinsipp som nevnt ovenfor.

Telia Norge kan bygge ut både fiber og mobilt bredbånd. Telia oppgir å dekke hele Verdal kommune med bare mobilt bredbånd ved å sette opp til sammen 4 nye mobiltelefon-basestasjoner (master med mobilsendere) som også gir bredbåndstilbud (4G/4G+). Dessuten må de oppgradere noen eldre mobilsendere for å tilby bredbånd i hele kommunen. Da får også kommunen, teoretisk sett, komplett mobil- og bredbåndsdekning. De 4 nye basestasjonene vil dekke et område øst for sentrum og langs Fv 60 og Fv 172. De vil da også tilby mobildekning og mobilt bredbånd til hytteområdet ved Finnvola.

Telenor kan sannsynligvis tilby det samme som Telia til sammenlignbar kostnad.
Både Telia og Telenor har dekningskart liggende ute på sine hjemmesider. Slike dekningskart er teoretisk beregnet og kan være unøyaktige. Anslaget fra Telia er basert på deres dekningskart. Det kan derfor være flere områder i kommunen som har dårlig mobildekning. Blir det nødvendig å bygge flere enn 4 basestasjoner, kan en kostnadskalkyle på 1,5 mill. kr + mva + strømframføring benyttes for hver basestasjon.
Endelig avklaring av kostnadene får kommunen først ved å legge utbyggingen ut på offentlig anbud.

Grovt anslag på kostnads- og på finansieringsløsning ved bygging av 4 nye basestasjoner for mobildekning og bredbånd med mobilt bredbånd. Tallene er eksklusiv mva.

Kostnad og finanisering

Ved forespørsel fra Verdal kommune antas at NTE kan gi eksakt tilbud på framføring av strøm til nye basestasjoner når utbygger angir nøyaktig plassering.

Hvis en skulle bygge fiberbredbånd i hele den delen av kommunen der det ikke er tilfredsstillende bredbånd i dag, anslås bare det økonomiske støttebehovet til utbygger å ligge i størrelsesorden ca. 30-50 mill kr (basert på anslag fra potensielle utbyggere).
Den spredte bebyggelsen i de østlige deler av Verdal kommune vil sannsynligvis medføre at kostnad pr husstand overstiger hva Nkom kan gi støtte til.

Utbygging av bredbånd i deler av Leksdal.
Velforeningen i Leksdal har over tid vært i kontakt med kommunen for å se på muligheten av bredbånd. Her er det ca. 250 husstander innenfor et begrenset område på østsida av leksdalsvannet som i utgangspunktet ønsker fiberløsning.
Antatt utbyggingskostnad for fiberbredbånd i Leksdal vil ligge i størrelsesorden 12-15 mill. kr. Støtten til utbygger anslås til 7- 8 mill. kr. Da får ca. 240 husstander tilbud om fiber i dette området. Det gir en teoretisk kostnad pr husstand i størrelsesorden kr 50.000-60.000.

I følge dekningskart fra Nkom er det ingen husstander ved Leksdalsvatnet som har mindre enn 4 Mbit nedlastingshastighet. Dette må etterprøves med noen målinger, men området vil i liten grad kvalifisere for den høyeste vekting hos Nkom, som de fleste områder for øvrig i kommunen.

Ettersom det har vært stor lokal aktivitet og interesse for fiberutbygging i Leksdal samtidig som dette området har svært dårlig tilbud i dag, kan det være interessant å se på muligheten for en kombinert utbygging, fiber (+ mobildekning) til 240 husstander i Leksdal og samtidig bygge ut mobilt bredbånd østover til svenskegrensen. Det skulle gi en samlet utbyggingskostnad i størrelsesorden 20 mill. kr.

Eksempel Leksdal, kostnad og finansiering
Kostnads-/finansieringsanalysen ovenfor må ses som et meget grovt anslag.
Imidlertid viser oppsettet ovenfor at utbygging av fiber, selv til Leksdalen med forholdsvis mange husstander, er meget kostbart. En slik utbygging til alle husstander i kommunen er ikke økonomisk forsvarlig.

I praksis vil graden av fiber i en kombinasjonsutbygging avhenge av finansieringen som er tilgjengelig og hvor valgt utbygger har fiber fra før. Hvem som blir valgt utbygger vet en ikke før en konkurranse er gjennomført.
I utlysingen av konkurransen bør kommunen søke etter utbygger som kan bygge mest mulig fiber og samtidig komplettere kommunens mobildekning innenfor en gitt økonomiske ramme. Utbyggingen vil da resultere i at praktisk talt alle husstander, fritidshus og bedrifter i kommunen har tilbud om et godt og framtidsrettet bredbånd etter utbyggingen.

Etappevis eller full utbygging

 • En utbygging kan foretas i etapper, men en konkurranse mellom flere utbyggere kan bli mest rasjonell ved større anbud.
 • Det er dessuten et poeng at en leverandør bygger ut hele området samlet fordi en oppstykking av anbudene kan føre til at forskjellige leverandører bygger ut mobildekning i forskjellige områder. Det vil fra trafikanter oppleves som at mobildekningen har «dekningshull» når en beveger seg fra dekningsområdet for en leverandør inn i dekningsområdet til en annen leverandør. Mobildekningen vil dermed ikke oppleves komplett, selv om leverandørene i sum dekker hele kommunen.
 • Legges det opp til etappevis utbygging over tid, og en ender opp med at Nkom ikke vil gi tilskudd til alle etapper, må kommunen selv bidra med resterende finansiering for å komplettere utbyggingen. Tiden fram til full bredbånds- og mobildekning kan da også bli lenger.
   

Vurdering: 
Skal en nå kommunestyrets målsetting om mobil- og bredbåndsdekning til alle husstander i kommunen vurderer rådmannen det som mest aktuelt å gjennomføre en utbygging basert på mobilt bredbånd, men hvor det i enkelte områder vil være ønskelig med realisering av bredbånd i form av fiber.

Som det fremgår av vedlagte dekningskart for bredbånd har de aller fleste husstander i Verdal kommune hastigheter som er over 4Mbit. Rådmannen vil likevel foreslå at det arbeides med en søknad til Nkom innen fristen 3. mai i år.

Ved forrige større utbygging av bredbånd i kommunen, som dekket store deler av de to dalførene, Helgådalen og Inndalen, bidro kommunen med et tilskudd på 2,1 mill. kroner. Selv om type utbygging og endelige kostnader er usikre på nåværende tidspunkt anbefaler rådmannen i forhold til søknad om støtte, at kommunestyret allerede nå antyder hvilke økonomisk ambisjon kommunen har. Rådmannen vil foreslå en foreløpig ramme på inntil 3 mill. kroner. Dette er en engangskostnad som må dekkes over kommunens driftsbudsjett.
Kommunene i Nord-Trøndelag vil fra 2018 bli eiere av NTE. Dette tiltaket vil være et klart samfunnsutviklingstiltak hvor eventuelt framtidige utbytte fra dette selskapet kan disponeres.

Når en kjenner resultatet av søknaden til Nkom vil rådmannen legge fram en sak som konkretiserer utbyggingen og en finansieringsplan for dette. Dette kan først skje til høsten 2017.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.03.2017 10:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS