Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.03.17 - PS 24/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2017/1198 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.03.2017 24/17

 

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" til orientering.

Vedlegg: 
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets vedtak

 1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
   

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" til orientering.

Kontrollutvalgets behandling
Forslag til vedtak i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" vedtas som kontrollutvalgets årsrapport for 2016.
 2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
   

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar "Kontrollutvalgets årsrapport for 2016" til orientering.

Vedlegg
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret.

Saksfremstilling
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.

Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig orientert om utvalgets arbeid.

Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til § 4 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert fast praksis på.

For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne har møte og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til det politiske miljøet.

Møteinnkallinger med saksdokumenter sendes også til rådmannen.

I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om alle saker som har vært til behandling i utvalget.

Ut fra tidligere praksis er det også for 2016 naturlig å avgi en årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.

Vurdering:
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets årsrapport for 2016.

 


Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.03.2017 10:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS