Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.17 - PS 44/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/1096 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.05.2017 52/17
Kommunestyret 29.05.2017 44/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 23.965.609,56.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
   

 
 

Rådmannens innstilling: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 23.965.609,56.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.
   

Vedlegg:

 1. Regnskap 2016
 2. Årsberetning 2016 - Verdal kommune
 3. Revisjonssberetning 2016 - Verdal kommune
 4. Nummerert brev nr. 9 - Verdal kommune
 5. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2016 - Verdal kommune
 6. Finansforvaltning, årsrapport 2016 - Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2016 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2016 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knappe 24 millioner kroner.
 

Vurdering: 
2016 var et spesielt år for kommunene. Kommunereformens utredningsansvar medførte stor aktivitet i det ganske land. Så også i Verdal. Forhandlinger med Levanger og Frosta, og senere med kun Levanger, ga stort engasjement politisk og blant innbyggere. Innbyggerengasjementet viste seg også stort under folkeavstemmingen om kommunesammenslåing 6. juni, med oppmøte på 53,2 %. Kommunestyret fulgte folkeavstemmingens råd og stemte nei til kommune-sammenslåing i møte 20. juni. Etter dette startet arbeidet med avvikling av Innherred samkommune, og det ble i kommunestyrets novembermøte besluttet å avvikle samkommunen etter driftsåret 2017. Noen tjenesteområder ble besluttet som fortsatt samarbeidsområder, men da med annen organisering. Samtidig betyr dette at «Nye Verdal kommune» må utvikles, slik at roller og relasjoner er på plass til at samkommunen ikke eksisterer 1. januar 2018. I all hovedsak vil de nødvendige avklaringer med hensyn til ny administrativ organisering og innplassering i roller bli gjort til sommeren 2017.

Et annet særtrekk for kommunene i 2016 var at skatteveksten ble vesentlig større enn forutsetningene i statsbudsjettet. Nasjonalt økte skatteinntektene med 9,8 % fra 2015, i Verdal ble økningen 8,2 %. Selv med lavere vekst enn landet gir dette, som en følge av omfordelingsmekanismene i inntektssystemet for kommuner, en merinntekt i Verdal kommune på om lag 13 mill. kroner i 2016. Kommunesektorens økonomiske forutsetninger for 2017 er korrigert for denne økte skatteinngangen, slik at fjorårets sterke veksttall er å regne som engangsinntekter. Verdal er fortsatt minsteinntektskommune, og må levere tjenester med 95-96 % av gjennomsnittlig inntektsgrunnlag for kommunene.

Merinntekten som følge av nasjonens vekst i skatteinntekter er en hovedfaktor for at kommuneregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på knappe 24 mill. kroner i 2016. De øvrige avvik og bidrag er forklart i årsberetningen. En vesentlig grunnforutsetning for at økte inntekter genererer regnskapsmessig mindreforbruk er at den kommunale aktiviteten er i overenstemmelse med kommunestyrets budsjettvedtak og i økonomisk balanse. Årsregnskapet viser at resultatet er noe bedre enn rapportert gjennom året, og avvik er redegjort for i årsberetningen. Budsjettdisiplinen er i det store og hele meget god, og mange ansatte og ledere fortjener stor honnør for å klare å nå budsjettmål og aktivitetsmål innenfor krevende rammer.

Netto driftsresultat er et nøkkeltall som viser utvikling i driften. I 2015 ble netto driftsresultat forbedret fra -8,9 mill. kroner i 2014 til 15,1 mill. kroner i 2015. I 2016 er netto driftsresultat 25,8 mill. kroner. Den generelle kommunaløkonomiske anbefalingen er at netto driftsresultat skal være 2 % av driftsinntektene, noe som for Verdal sin del tilsier ca. 22 mill. kroner. Verdal sitt netto driftsresultat i 2016 er for første gang på flere år akkurat i tråd med denne anbefalingen.

Fødselstallet i Verdal var lavt i 2016. Dette påvirker kommuneøkonomien merkbart. Og i 2016 ble det for første gang på lengre tid nedgang i antall innbyggere i kommunen. Selv om nedgangen ikke var stor bidrar dette til nytt press på kommuneøkonomien for 2017.

Nytt virksomhetsområde «Integrering og mangfold» ble formelt opprettet 1. juli 2016, og bidrar til at kommunen er mer helhetlig organisert for å bidra til god integrering i Verdal. I juni ble det også opprettet asylmottak i Verdal, men dette ble avviklet igjen på høsten som følge av sterkt avtagende flyktningetilstrømming til landet.

I 2016 er det også startet opp store prosesser for å utvikle kommunens langsiktige bærekraftige tjenestestruktur innen oppvekstområdet og innen helse- og velferdsområdet. I kommunestyrets aprilmøte ble retningen for kommunens heldøgns omsorgstjenester lagt, og i møtet i desember ble utredningsperspektivene for vurdering av skolestruktur, herunder også utbyggings- og moderniseringsprogram for bygningsmassen på lang sikt, vedtatt. Begge disse temaene skaper stort engasjement og meningsbrytning.

Utvikling og stadig endring er nødvendig for å lykkes over tid. Derfor er det også gledelig at kommunen får rollen som utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket, som et eksempel på bidrag for å holde utviklingstrykk.

Investeringen i nytt bygg for Nord-Trøndelag teater, hvor Verdal kommune har bygget for teateret som leietaker, er et eksempel på fysisk utvikling. Kommunen har vært byggherre i en byggeprosess med totalentreprise, og samspillsmetoden som valgt metode. Denne metoden bidrar til at kommunens risiko, økonomisk og fremdriftsmessig, er så lav som mulig samtidig som byggets funksjonalitet utvikles sammen med brukerne. Nord-Trøndelag teater har tatt over bygget og offisiell åpning blir høsten 2017. Ungdommens hus ble også realisert i 2016, bygd etter samme metode, og gir store nye muligheter for bidrag til kommunens ungdomsmiljø. I dette bygget får også kommunens voksenopplæring svært forbedrede fasiliteter. 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2017 10:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS