Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.17 - PS 46/17 E6 Ranheim - Åsen. Forslag til delfinansiering med bompenger

Saksbehandler: Trond Selseth

Arkivref : 2017/2978 - /Q33

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.05.2017 46/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Verdal kommune uttrykker politisk vilje til delfinansiering med bompenger for å bedre transportløsningen på E6 mellom Trondheim og Steinkjer.
 2. Med de forutsetninger som er gjort i Nye Veier as sin rapport "Forslag til delfinansiering med bompenger – Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling" av 24.04.17 for E6-strekningen Ranheim – Åsen stiller Verdal kommune seg positiv til at en bompengeproposisjon behandles i Stortinget som trinn 1 i en helhetlig utbygging av E6 Trondheim – Steinkjer.
 3. Verdal kommune forutsetter at de samme prinsippene legges til grunn for delfinansiering med bompenger for utbyggingen av strekningen Åsen – Steinkjer slik at den samla belastningen for bilistene på strekningen Trondheim – Steinkjer ikke overstiger vel 2 kroner per kilometer (2017-kroner) for lettbil etter rabatt.
   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Litt historikk.
Etter regionalt og lokalt initiativ, blant annet gjennom fylkestingsvedtak i 2008, ble det trukket fram store behov for investeringer og utbedringer på både E6 og jernbanen mellom Steinkjer og Trondheim.

Prosjektet ble så omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) for 2010-19. Her står blant annet omtalt E6 Kvithamar – Åsen, bompengefinansiering samt helhetlig vurdering av bane og veg mellom Stjørdal og Steinkjer.

Ordførerne i Steinkjer, Inderøy, Verdal, Frosta, Levanger og Stjørdal samt Nord-Trøndelag fylkeskommune gjennomførte et forprosjekt for å finne en framtidsrettet og effektiv utbyggingsløsning for samordnet veg- og jernbaneutbygging på strekningen Steinkjer – Stjørdal/Trondheim. Konkrete mål i prosjektet var å avklare plan- og utredningsstatus for området og fastsette realistiske tidsplaner, samt utvikle et forslag til videre oppfølging. På denne bakgrunn ble det sendt en konkret henvendelse til Vegdirektoratet og Jernbaneverket om å igangsette en Konseptvalgutredning (KVU) med tilhørende kvalitetssikring (KS1).

Bestillingen fra Samferdselsdepartementet av 19.03.10 (utdrag):
På bakgrunn av innspillene fra Vegdirektoratet gis Statens vegvesen med dette oppdraget å gjennomføre KVU for følgende vegprosjekter: rute 7 E6 Trondheim – Steinkjer. KVU for strekningen Trondheim – Steinkjer skal også omfatte jernbane og skal gjennomføres sammen med Jernbaneverket. KVU-arbeidet skal baseres på de føringer som er gitt gjennom retningslinjer for ordningen og seinere avklaringer. Departementet vil understreke at det må tas med konsept som vektlegger kollektivtransport der det er aktuelt. Herunder må jernbane inngå.

Ferdigstilling og behandling av KVU:
KVU for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer ble ferdigstilt 31.08.11, og ble overlevert samferdselsministeren på et møte i Steinkjer 05.09.11. KVU ble deretter sendt på høring. Etter høringen utarbeidet Samferdselsdepartementet er kortfattet beslutningsgrunnlag for Regjeringen. Med basis i behovsanalysen og det prosjektutløsende behov definerte Samferdselsdepartementet følgende samfunnsmål for transportsystemet på strekningen Trondheim - Steinkjer:
I 2040 er aksen Trondheim - Steinkjer i stor grad én arbeidsregion med et effektivt, pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods.

Stortingsmelding 26 (2012-2013) omhandler konseptvegutredning (KVU)/kvalitetssikring 1 (KS1) for utbygging av bane og veg (E6) mellom Trondheim og Steinkjer.

I KVU-arbeidet ble det presentert 6 konsepter med ulik grad av investeringer. I tillegg beskrives 0-konseptet som er referansekonseptet som de andre konseptene skal vurderes mot. Konseptene skal utvikles for å oppnå målene fra målkapitlet, som igjen baserer seg på prosjektutløsende behov og viktige behov avdekket i behovsanalysen. Det er benyttet en firetrinnsmetodikk som hjelpemiddel for å komme frem til nye løsninger og kombinasjoner av løsninger.

Firetrinnsmetodikken innebærer at en skal vurdere tiltak som:

 1. påvirker transportetterspørsel og valg av transportmiddel
 2. gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur
 3. forbedrer eksisterende infrastruktur
 4. som omfatter nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur
   

De definerte målene for utredningen krever relativt store infrastrukturtiltak. Dette gjelder spesielt jernbanen hvor det må gjøres store investeringer for å få de ønskede effektene i forhold til redusert reisetid og økt frekvens.

De seks konseptene var:

Oversikt over konseptene som er presentert i KVU-rapporten (Kilde: Statens vegvesen)

KonseptKommentar
Referansekonseptet (0) Dagens veg- og jernbanenett inklusive påbegynte prosjektet og prosjekter som ligger inne i NTP-perioden frem til 2014.
Minimumskonseptet (0+)  Avkjørselssanering med tilhørende lokalvegnett, noe breddeutvidelse og sanering av planoverganger. Bompenger på veg for å redusere bilkjøring og reduserte kollektivtakster for å motivere trafikanter for å reise kollektivt.
Forbedringskonseptet (1-)  Utbedrer de mest kritiske sårbare punktene på veg- og jernbanenettet. 
Moderniseringskonseptet (1)  Utbedrer de mest kritiske sårbare punktene på veg- og jernbanenettet og øker kapasiteten i veg- og jernbanenettet. 
Jernbanekonseptet (2)  Kun tiltak på jernbanen slik at kapasiteten øker og sårbarhet reduseres. 
Vegkonseptet (3)  Kun tiltak på veg, 4-felts veg Trondheim - Steinkjer. 
Maksimumskonseptet (4)  Kombinerer tiltakene i konsept 3 og 4.

Konseptvalgutredningen munnet ut i en anbefaling av moderniseringskonseptet (konsept 1) fordi dette ble vurdert å være best tilpasset forventet fremtidig transportetterspørsel. Konseptet gir stor reisetidsreduksjon for både veg og bane. For jernbanen er reisetiden i dette konseptet 1 time og 19 minutter forutsatt tilpasninger i stoppmønster. Selv om maksimumskonseptet (konsept 4) vil gi en ytterligere reisetidsreduksjon uttrykkes det i KVU-rapporten at kostnadene vurderes å være for stor i forhold til nytten av ytterligere reisetidsreduksjon som oppnås i maksimums-konseptet. I KVU-rapporten betraktes også moderniseringskonseptet å være best tilpasset forventede trafikkmengder på strekningen, og konseptet gir ønsket ulykkesreduksjon.

Beskrivelse av konsept 1 moderniseringsalternativet:
Konsept 1, E6 Åsen-Ranheim

Til sammenligning: beskrivelse av konsept 4 – maksimumsalternativet:
Konsept 4, E6 Åsen -Ranheim


Konsept 1 ble kostnadsberegnet til 23,7 mrd kroner, mens konsept 4 er kostnadsberegnet til 30,8 mrd kroner. Differansen er 4,3 mrd kroner for jernbane og 3,8 mrd kroner for veg.

I konseptvalgutredningen ble det lagt til grunn delvis bompengefinansiering av veginvesteringene. Det ble også vurdert mulig kryssfinansiering veg/bane med bompenger, men rapporten viser til at det forutsettes omfattende juridiske og økonomiske forarbeider for å avklare om en slik løsning er mulig. Foreløpige beregninger i rapporten tyder på et inntektspotensial fra bompenger på 60 - 85 % av veginvesteringene i konsept 1 og 50 – 70 % i konsept 4. Beregningene som er gjennomført bygger på et sett av forutsetninger, og i denne fasen av arbeidet ble en aksept for bompenger et viktig grunnlag for det videre planarbeidet.

Kommunestyret i Verdal fattet 26.11.12 følgende vedtak:

 1. Verdal kommune slutter seg til at Regjeringens vedtak og bestilling på oppfølging av konseptvalgutredningen for transportløsning Trondheim – Steinkjer, følges opp gjennom samarbeidsprosjekt mellom kommunene på strekningen Steinkjer – Stjørdal inkludert Verran og Frosta, Nord-Trøndelag fylkeskommune, transportetatene og næringslivet.
 2. Verdal kommune sin representant i styringsgruppen for samarbeidsprosjektet er ordføreren.
 3. Verdal kommune uttrykker politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger på veg for å bidra til finansiering av konseptet.
   

Tilsvarende vedtak ble fattet i kommunene på strekningen Stjørdal – Steinkjer samt i Nord-Trøndelag fylkeskommune. I punkt 3 i vedtaket uttrykkes politisk vilje til å åpne for bruk av bompenger for å bidra til finansiering av konseptet.

Gjennom dette vedtaket ble det etablert et samarbeidsforum med deltakere som vist i vedtakets punkt 1. Senere er samarbeidsforum for bane og veg Trondheim – Steinkjer utvidet med Malvik og Trondheim kommuner samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Et lignende vedtak som vist over er ikke fattet av de sør-trønderske kommuner/fylkeskommune.

Som nevnt bygger det valgte konseptet på 2/3-felts E6 mellom Stjørdal og Steinkjer. Samarbeidsforum for bane/veg Trondheim – Steinkjer har likevel forutsatt at det velges en trasé som har muligheter for 4 felt og en geometri som tilfredsstiller 110 km/t selv om vegen skal bygges som 2/3-felt og 90 km/t, som forutsatt i moderniseringsalternativet.

Foreliggende dokument fra Nye Veier as
Det statlige vegselskapet Nye Veier as har fått i oppdrag å bygge E6 på strekningen Ranheim – Åsen. Statens vegvesen har ansvaret for den nordlige strekningen Åsen – Steinkjer (Mære).

Nye veier as har nå utarbeidet saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling for delfinansiering med bompenger på strekningen E6 Ranheim – Åsen.

Formålet med dette saksgrunnlaget er å danne grunnlag for kommunal/fylkeskommunal behandling og vedtak som sikrer tilslutning til delfinansiering med bompenger på strekningen E6 Ranheim - Åsen. Før saken fremmes for Stortinget må det foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommunene om en bompengeordning for prosjektet. Det er videre en forutsetning at fylkeskommunen(e) stiller garanti for bompengeselskapets gjeld. Endelig vedtak om bompengefinansiering og innretning på ordningen vil bli fattet av Stortinget.

Lokalpolitisk behandling av saken må gjøres i de kommunene og fylkeskommunen(e) som blir direkte berørt. Dette er Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommuner samt Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner / fellesnemnda for et samlet Trøndelag når kommunale vedtak foreligger.

Saken er også sendt kommunene Verdal, Inderøy, Frosta og Steinkjer til orientering eventuelt høring. Dette er opp til kommunene selv. Rådmannen mener at denne saken er av stor betydning for disse kommunene ettersom bompengeandelen på strekningen Trondheim – Steinkjer samlet vil påvirke transport-/betalingsviljen for alle innbyggerne i regionen. Med for stor bompengebelastning på strekningen Ranheim – Åsen vil videre utbygging Åsen – Steinkjer (Mære) vanskeliggjøres. Saken legges derfor fram som et forslag til høringsuttalelse som sendes Nye veier as.

Endringer i forhold til moderniseringskonseptet (E6)
Det vises til saksgrunnlaget fra Nye Veier as for detaljert beskrivelse. I saksutredningen gjengis kort:

E6 Ranheim – Værnes er planlagt utbygd til fire-felts motorveg med to-løps tunneler. For å øke samfunnsnytten har Nye Veier as under vurdering en løsning med fartsgrense på 110 km/t bortsett fra strekningene ved Ranheim og Værnes der fartsgrensen forutsettes redusert til 90 eller 100 km/t. I prinsippet legges det opp til en breddeutvidelse av dagens E6, men på deler av strekningen vil det bli behov for å bygge fire nye felt. Reiselengden på strekningen blir den samme som i dag, men reisetiden ut fra skiltet hastighet reduseres fra ca. 16 minutter til ca. 12,5 minutter.

E6 Kvithammer – Åsen er planlagt utbygd til fire-felts motorveg med fartsgrense 110 km/t. Planskilte kryss vil bli etablert ved Kvithammer og Åsen, og behovet for ett eller to kryss ved Åsen vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Ca. 50 % av strekningen vil gå i tunnel der den lengste tunnelen under Forbordfjellet er ca. 7,5 km. Reiselengden reduseres fra ca. 23 km til ca. 19,5 km. Reisetiden ut fra skiltet hastighet vil bli redusert fra ca. 19,5 min til ca. 10,5 min. Dagens E6 vil i framtidig situasjon i stor grad fungere som lokalveg og omkjøringsveg.

Bompengeopplegg Ranheim – Åsen
Hele strekningen Ranheim – Åsen er i finansieringsberegningene lagt inn som utbygd i løpet av en 7-års periode. Nye Veier vil gjennom sine kontinuerlige porteføljeprioriteringer komme frem til konkrete delstrekninger og tidsperiode for utbygging. Kostnadene til utbygging av strekningen Ranheim – Åsen er i Stortingsmelding 25 (2014-2015) "På rett vei – reformer i vegsektoren", beregnet til 9,3 mrd 2017-kroner. Da Nye veier formelt overtok porteføljen var kostnadsoverslaget oppjustert til 12,3 mrd 2017-kroner. Nye Veier har funnet grunnlag til å gå ned på dette kostnadsanslaget. Dette skyldes hovedsakelig at Nye Veier inngår en totalentreprise for et stort utbyggingsprosjekt noe som erfaringsmessig gir besparelser. Dette er en innsparing på 10 %. Dette kommer bilistene til gode i form av lavere bompengesatser. Eventuelle besparelser eller kostnadsoverskridelser fordeles mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier etter nærmere angitte fordelingsnøkler.

Det legges opp til en direkte sammenheng mellom de som får nytte av tiltaket og de som betaler.
Ved sammenhengende utbygging over lengre avstander blir det plassert flere bomstasjoner på strekningen og strekningen deles opp i mindre delstrekninger. Det plasseres ett eller flere innkrevingspunkt på hver delstrekning. Bomstasjonene på ny veg blir plassert direkte på det konkrete vegprosjektet som blir utbygd, og innkrevingen vil foregå etterskuddsvis.

Slik planene foreligger vil dette bety følgende bomsnitt:

 1. På ny E6 ved Leistad - like øst for Væretunnelen
 2. På ny E6 ved Hell - like øst for Helltunnelen
 3. På ny E6 like sør for Forbordsfjelltunnelen
 4. På ny E6 mellom kryssene nord og sør for Åsen – like sør før tunnel øst for Åsen sentrum
   

Det er lagt til grunn bompengeinnkreving i 15 år i hvert bomsnitt. I finansieringsberegningene er det lagt til grunn etterskuddsvis bompengeinnkreving i perioden 2026-2040.

Tabellen under viser de ulike bommene på strekningen med tilhørende takster. Det er gjennomsnittstaksten som vil være det som skal legges til grunn ved fremtidige takstvedtak som gjennomføres av Statens vegvesen. Gjennomsnittstakst er her definert som gjennomsnittlig inntekt per passering. Dette vil si at det er dette bilistene betaler i gjennomsnitt når en tar hensyn til effekten av rabatter, fritak og fordeling mellom tunge og lette kjøretøy. Oversikt over takster i 2017-kr i de ulike bommene:

BomGjennomsnittstakstGrunntakst bilGrunntakst stor bil
1. E6 Leistad 34 39 78
2. E6 Hommelvik 17 19 38
3. E6 Forbordsfjelltunnelen 32 34 68
4. E6 Åsen 13 14 28

Med rabatt vil det koste 85 kroner for en lettbil å kjøre hele strekningen mellom Ranheim og Åsen. Det gir en kilometertakst på vel 2 kr/km. For en tungbil vil det koste 212 kroner for å kjøre hele strekningen.

Det er regnet på elastisiteten i prosjektet ved lavere trafikkmengde og høyere rente enn forutsatt. Innkrevingsperioden må i verste fall forlenges til 19,5 år i stedet for 15 år ifølge hovedmodellen. Nye Veier mener ut fra dette at prosjektet er robust.

Det er disse prinsippene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommuner samt Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner / fellesnemnda for et samlet Trøndelag skal ha lokalpolitisk vedtak på.

Bompengeopplegg for hele strekningen
Formelt sett er strekningen Åsen – Steinkjer (Mære) Statens vegvesen sitt ansvar, men på oppfordring fra samarbeidsforum for bane og veg Trondheim – Steinkjer har Nye Veier as også sett på strekningen Åsen – Steinkjer (Mære) slik at vi får et bilde av totalbelastningen for transport på vegen.

Det vil på et senere tidspunkt bli gjennomført en lokalpolitisk prosess hvor en vedtar konkrete bompenge- og finansieringsopplegg for strekningen E6 Åsen – Steinkjer (Mære). Denne strekningen er dermed trinn 2 i bompengefinansieringen av strekningen Trondheim – Steinkjer. Trinn 2 må behandles som egen proposisjon i Stortinget på et senere tidspunkt.

Det er gjort følgende forutsetninger for beregningen av bompengebelastningen på nordre del:

E6 skal ha vertikal- og horisontalkurvatur som muliggjør en fartsgrense på 110 km/t. Avstanden mellom kryss skal være større en 3 km. Kryssene skal være planskilte. Alle tunneler lengre enn 500 meter skal ha to løp.

I Nye Veier sine beregninger er det videre forutsatt (som for Ranheim – Åsen) 15 års nedbetaling i hver bom, Tunge kjøretøy betaler 2 ganger lettbiltakst, 20 % rabatt for biler i takstgruppe 1, ingen rabatt for tunge kjøretøy. Samme rentesats er nyttet på hele strekningen. Det er regnet anleggskostnader på 14,5 mrd. 2017-kroner.

Det blir trolig 8 kryss på strekningen, noe som medfører 9 bomstasjoner ut fra prinsippet om en direkte sammenheng mellom de som får nytte av tiltaket og de som betaler.

Oversikt over takster i 2017-kr i de ulike bommene:

BomLengde kilometerGrunntakst bilGrunntakst stor bil
Bom 1 5 12 25
Bom 2 4 11 22
Bom 3 5 12 25
Bom 4 5 11 23
Bom 5 5 12 24
Bom 6 6 15 30
Bom 7 7 16 33
Bom 8 6 16 31
Bom 9 2 6 12
Sum 45    

Det er lagt til grunn at 80 pst. av lettbilene har brikke og gyldig abonnement og dermed får 20 % rabatt.
Med rabatt vil det koste 90 kroner for en lettbil å kjøre strekningen Åsen – Steinkjer (Mære). Dette gir en kostnad på 2 kroner per kilometer kjørte veg (det samme som for strekningen Ranheim – Åsen) etter rabatt. Kostnaden for å kjøre hele strekningen Trondheim – Steinkjer blir 174 kroner for lettbil. For tungbiler koster det 223 kroner å kjøre strekningen Åsen – Steinkjer, mens hele strekningen Trondheim – Steinkjer vil koste 435 kroner.

Til sammenligning koster det om lag 2 kroner per kilometer å kjøre strekningen Trondheim - Stjørdal i dag. Dette er en normal bompengebelastning. Vi har eksempler på priser opp til 3 kroner per kilometer.

Anbefalt vedtak i rapporten
Nye veier as har på bakgrunn av dette notatet følgende forslag til vedtak i Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommuner samt Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner / fellesnemnda for et samlet Trøndelag:

 1. Utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim – Åsen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Ved eventuelle endringer i kryssløsninger skal prinsippene som er lagt til grunn i dette saksgrunnlag være avgjørende for plassering av bomsnitt og takster.
 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.
 3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 % rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen rabatt.
 4. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2017-kroner) i de ulike bommene:
  BomGjennomsnittstakstGrunntakst bilGrunntakst stor bil
  1. E6 Leistad 34 39 78
  2. E6 Hommelvik 17 19 38
  3. E6 Forbordsfjelltunnelen 32 34 68
  4. E6 Åsen 13 14 28
   
  - Tunge biler betaler 2 ganger lettbiltakst
  - Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving med KPI etter åpning
  - Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen starter
 5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse vegene. Statens vegvesen vil i samarbeid med lokale myndigheter ha ansvaret for å vurdere trafikksituasjonen på avlastet vegnett.
 6. Det legges opp til betaling for lav- og nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende. Bompengeopplegget vil da bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
 7. Det er en forutsetning at bompengeselskapet Vegamot as får ansvaret for prosjektet E6 Ranheim – Åsen. 
   

Vurdering: 
Med de forutsetninger som er gjort i Nye Veier as sin rapport "Forslag til delfinansiering med bompenger – Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling" av 24.04.17 mener rådmannen at Verdal kommune kan stille seg positiv til delfinansiering med bompenger for trinn 1: E6 Ranheim – Åsen. Det bør forutsettes at utbyggingen av strekningen Åsen – Steinkjer gir samme bompengebelastning per kilometer som på strekningen Ranheim – Åsen.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2017 11:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS