Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.17 - PS 47/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/2493 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.04.2017 47/17
Kommunestyret 29.05.2017 47/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 27.04.2017

BEHANDLING:
AP v/Trine Reitan fremmet følgende forslag til pkt. 3:

Representant: Ordfører.
1. vararepresentant: Varaordfører.

SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 3:
2. vararepresentant: Pål Sverre Fikse.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslag til pkt. 3 enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA
 2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
 3. Som representant og vararepresentanter til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges henholdsvis: Ordfører og varaordfører (1. vara) og Pål Sverre Fikse (2. vara).
 4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.
 5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.
   

 
   

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA.
 2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
 3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges henholdsvis: ....................... og ........................
 4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.
 5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.
   

Vedlegg:

 1. Rapport av 31.01.17 om utredning av sammenslåing (med vedlegg)
 2. Særutskrift fra representantskapssak 03/17 Etablering av nytt revisjonsselskap
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Lov om interkommunale selskaper.

Saksopplysninger:
Det er utredet å slå sammen selskapene KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Representantskapene i begge selskap anbefaler en sammenslåing og som følge av det en oppløsning av dagens IKS selskap. Rapport om utredning med vedlegg ligger vedlagt.

I 2014 -2015 vedtok Stortinget kommunereformen med drøfting av nye oppgaver og større kommuner. Endringer i kommune- og fylkesstruktur har stor betydning for selskapenes rammebetingelser, både i forhold til eierstruktur og økonomi. En utløsende faktor for å vurdere sammenslåing av de to selskapene, er prosessen og vedtaket om sammenslåing av de to fylkeskommunene i Trøndelag.

I april/mai 2016 fattet representantskapene i Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS likelydende vedtak om å utrede sammenslåing av de to selskapene. I vedtaket fra Revisjon Midt-Norge ble det tilføyd en vurdering av selskapsform for det nye selskapet. I utredningen som er gjennomført er det fokusert på hvordan et nytt selskap kan etableres på en best mulig måte, gjennom en sammenslåing av dagens to selskaper. Utredningen har særlig vurdert sammenslåing i forhold til selskapsform, eierskap, økonomi og forpliktelser.

Utredningsarbeidet er gjennomført av en prosjektorganisasjon sammensatt av deltakere fra de to revisjonsselskapene. I tillegg har en referansegruppe bestående av representanter fra eierkommunene og KS gitt tilbakemeldinger på arbeidet underveis. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av ledergruppen i de 2 selskapene. En tillitsvalgt fra hvert av selskapene har deltatt i gruppen. Det ble etablert nødvendige arbeidsgrupper ut fra behov. KS Bedrift har bistått i utredningen om valg av selskapsform og kvalitetssikring av forslag til vedtekter.

De to selskapene er i stor grad sammenlignbare når det gjelder økonomi, eierforpliktelser og tjenestene som tilbys dagens eierkommuner. Det foreslås derfor at både aktiva og passiva flyttes med inn i nytt selskap. Honorarene for dagens kommuner foreslås også videreført på samme nivå inn i et nytt selskap. På bakgrunn av forslaget om å etablere et nytt selskap som et samvirkeforetak, er det foreslått en fordeling av eierandel, andelsinnskudd og stemmerett. Det vises her til vedlegg 3 til rapporten. Når det gjelder antall stemmer på årsmøtet foreslås det at omsetning (honorar) er det kriteriet som legges til grunn. Dagens tjenester videreføres i nytt selskap.

Begge revisjonsselskapene har i dag KLP som sin pensjonsleverandør. Dette foreslås videreført i et nytt selskap. Dagens eierkommuner hefter for pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i selskapet. Det foreslås at dagens pensjonsforpliktelser også videreføres inn i et nytt selskap.

I forbindelse med en mulig sammenslåing av de to selskapene har det blitt vurdert hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig for et nytt selskap. Tre aktuelle selskapsformer har blitt vurdert. Det er interkommunalt selskap, aksjeselskap og samvirkeforetak. Konklusjonen er at en organisering i et samvirkeforetak i størst grad vil ivareta de behov både eiere og selskap vil ha for styring og drift av et nytt selskap. For en nærmere gjennomgang og begrunnelse for dette valget vises det til rapporten om sammenslåing og dennes vedlegg 1 og 2. I forslaget til vedtekter, som følger med rapporten, er lagt vekt på å videreføre gode hensyn som ligger i dagens lov om interkommunale selskap. Vedtektene er derfor utvidet i forhold til samvirkelovens minimumskrav, bl.a. for å ivareta større grad av kontroll for kommunene med foretaket. Det er også lagt vekt på KS sin veileder for kommunalt eierskap.

Forretningssted for det nye selskapet legges til Steinkjer kommune. I dagens selskaper er ikke administrative eller faglige stillinger (ledelse) eller funksjoner bundet til forretningssted eller hovedkontor. Det er god erfaring i begge selskapene med en fleksibel organisering, der styret til enhver tid vurderer kontorer, ansatte og funksjoner til beste for selskapet. Dagens kontorstruktur i de to selskapene videreføres i et nytt selskap.

Ved etablering av selskapet legges det til grunn at kapitel 16 i Arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse. Arbeidstakerorganisasjonene i begge selskapene har gitt sin tilsluttende uttalelse.

Avtaler knyttet til leverandører og kunder overføres til nytt selskap, og reforhandles i nytt selskap.

Det er ikke lovhjemmel for å omdanne IKS til SA selskap. Ved et positivt vedtak å etablere Revisjon Midt-Norge SA gjennom en sammenslåing av dagens to selskaper, vil det derfor være nødvendig å oppløse Revisjon Midt-Norge IKS og Kom Rev Trøndelag IKS. Oppløsning av IKS krever godkjenning av departementet og må vedtas av alle eierkommunene.

Dagens representanter fra Verdal kommune til representantskapet i Komrev Trøndelag IKS er:

 • Bjørn Iversen (personlig vara er Silje H. Sjøvold)
 • Pål Sverre Fikse (personlig vara er Marit Voll).
   

Vurdering: 
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at Verdal kommune slutter seg til samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge SA. Kommunen har over tid hatt et godt samarbeid med dagens leverandør av revisjonstjenester, og ser det med bakgrunn i dette som fornuftig å videreføre dette samarbeidet gjennom det nye selskapet. 


  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2017 11:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS