Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.17 - PS 48/17 Rapport etter gjennomført selskapskontroll - Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2006/1758 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.05.2017 48/17

 

Kontrollutvalgets innstilling:

 1. Kommunestyret tar Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å videreutvikle kommunens eiermelding
 3. Kommunestyret ber ordfører å følge opp følgende anbefalinger gjennom selskapets generalforsamling:
  a) Å arbeide med å sikre og bevare gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.
  b) Å utnytte potensialet for samarbeid mellom museene om fag og samlingsforvaltning, herunder et system for mottak og oversikt over gjenstander.
  c) Å utarbeide langtidsplaner for museene, som kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid.
  d) Å sikre dialogen med selskapets interessenter, herunder eierselskapene og tilskuddskommunene som ikke er eiere i SNK. Forholdet mellom lokal og sentral styring av selskapet er en utfordring, og da spesielt knyttet til forholdet mellom eierstyrer og driftsselskap, og forholdet til tilskuddskommunene som ikke er med på eiersiden i SNK.
  e) Å drøfte spørsmålet om man kan bryte koblingen mellom historiske bevilgninger og overføringer, slik at den konsoliderte enheten har rom for helhetlige og strategiske disposisjoner.
 4. Kommunestyret ber om en skriftlig tilbakemelding innen 01.04.2018 på hvordan anbefalingene er fulgt opp og hvordan disse er tenkt fulgt opp fremover.

Vedlegg: 
Selskapskontroll Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS, KomRev Trøndelag IKS 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 23/16
 2. Kommunestyrets sak 65/16
 3. Kontrollutvalgets sak 17/16
 4. Kontrollutvalgets sak 11/16
 5. Kontrollutvalgets sak 33/15
 6. Plan for selskapskontroll 2011-2015
 7. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 8. Kommuneloven

Saksopplysninger:
KONTROLLUTVALGETS BEHANDLING 24.04.17 – SAK 19/17

Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS.
 2. Rapporten sendes deltakende kommuner i konsoliderte museer i SNK til orientering
 3. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG
Saksbehandlers forslag til vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS.
 2. Rapporten sendes deltakende kommuner i konsoliderte museer i SNK til orientering
 3. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å videreutvikle kommunens eiermelding
 3. Kommunestyret ber ordfører å følge opp følgende anbefalinger gjennom selskapets generalforsamling:
  a) Å arbeide med å sikre og bevare gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.
  b) Å utnytte potensialet for samarbeid mellom museene om fag og samlingsforvaltning, herunder et system for mottak og oversikt over gjenstander.
  c) Å utarbeide langtidsplaner for museene, som kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid.
  d) Å sikre dialogen med selskapets interessenter, herunder eierselskapene og tilskuddskommunene som ikke er eiere i SNK. Forholdet mellom lokal og sentral styring av selskapet er en utfordring, og da spesielt knyttet til forholdet mellom eierstyrer og driftsselskap, og forholdet til tilskuddskommunene som ikke er med på eiersiden i SNK.
  e) Å drøfte spørsmålet om man kan bryte koblingen mellom historiske bevilgninger og overføringer, slik at den konsoliderte enheten har rom for helhetlige og strategiske disposisjoner.
 4. Kommunestyret ber om en skriftlig tilbakemelding innen 01.04.2018 på hvordan anbefalingene er fulgt opp og hvordan disse er tenkt fulgt opp fremover.

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS.
 2. Rapporten sendes deltakende kommuner i konsoliderte museer i SNK til orientering
 3. Rapporten oversendes kommunestyret for videre behandling

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar Rapport selskapskontroll – Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) AS til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen om å videreutvikle kommunens eiermelding
 3. Kommunestyret ber ordfører å følge opp følgende anbefalinger gjennom selskapets generalforsamling:
  a) Å arbeide med å sikre og bevare gjenstander, gjennom å sikre tilfredsstillende deponi for samlingene.
  b) Å utnytte potensialet for samarbeid mellom museene om fag og samlingsforvaltning, herunder et system for mottak og oversikt over gjenstander.
  c) Å utarbeide langtidsplaner for museene, som kan danne grunnlaget for økt faglig samarbeid.
  d) Å sikre dialogen med selskapets interessenter, herunder eierselskapene og tilskuddskommunene som ikke er eiere i SNK. Forholdet mellom lokal og sentral styring av selskapet er en utfordring, og da spesielt knyttet til forholdet mellom eierstyrer og driftsselskap, og forholdet til tilskuddskommunene som ikke er med på eiersiden i SNK.
  e) Å drøfte spørsmålet om man kan bryte koblingen mellom historiske bevilgninger og overføringer, slik at den konsoliderte enheten har rom for helhetlige og strategiske disposisjoner.
 4. Kommunestyret ber om en skriftlig tilbakemelding innen 01.04.2018 på hvordan anbefalingene er fulgt opp og hvordan disse er tenkt fulgt opp fremover.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har på kommunestyrets vegne plikt til å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper mv, jfr. kommuneloven § 77 nr 5. Forskrift om kontrollutvalg § 14 vedrørende selskapskontrollens innhold fastsetter at:
«Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll).

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3.»

Selskapskontroll består således av en obligatorisk del – eierskapskontroll. I eierskapskontrollen skal det vurderes hvorvidt den som utøver kommunens eierinteresser utøver denne myndigheten i tråd med aktuelle vedtak, forutsetninger og regelverk. Det er således eierrollen og utøvelsen av denne som primært skal vurderes. I tillegg kan virksomheten vurderes i et eierperspektiv.

Når det gjelder frivillig del - forvaltningsrevisjon i selskaper. Her vil bl.a. graden av måloppnåelse, samt vurderinger knyttet til hvorvidt ressursbruken er effektiv primært stå i fokus.

Kontrollutvalget behandlet bestilling av selskapskontroll i møte den 07.09.16, sak 23/16.

Det ble skissert at prosjektet skulle ha følgende formål:

 • «Kartlegge Verdal kommunes eierstyring av SNK, og undersøke hvorvidt denne er i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring.
 • Undersøke hvordan organiseringen av det konsoliderte museet SNK fungerer, og peke på eventuelle utfordringer knyttet til denne.»

Det ble av revisor videre angitt følgende forslag til problemstillinger for prosjektet:

 1. Utøver Verdal kommune eierskapet i Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god eierstyring?
 2. I hvilken grad bidrar organiseringen etter museumsreformen til å oppfylle målene for det konsoliderte museet SNK?
  - Bakgrunnen for konsolideringen og museets synspunkter på konsolideringen i dag
  - Finansiering
  - Fordeling av midler internt i museet
  - Forholdet mellom driftsstyre og eierstyre
  - Intern organisering
  - Felles administrasjon – økonomi/personal
  - Faglig samarbeid og utvikling»

Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (23/16):
«Kontrollutvalget godkjenner forslaget til prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet «Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) – selskapskontroll med forvaltningsrevisjon»».

Revisor har nå ferdigstilt prosjektet og har avgitt sin prosjektrapport, se vedlegg.

Revisor opplyser imidlertid i en fotnote (fotnote nr. 9) at revisor har endret problemstilling nr. 1. Vurderinger av forvaltningen av eierskapet mht. kommunestyrets vedtak og forutsetninger er følgelig ikke medtatt i revisors rapport. Den pliktige del av selskapskontrollen er derfor bare delvis besvart.

Utover dette vises det til revisors rapport i sin helhet.

Vurdering:
Saksbehandler viser til at rapporten konkluderer med at kommunen utøver sitt eierskap i tråd etablerte normer for god eierstyring. De påpekte forhold rundt kommunens eiermelding anbefales tatt med i det videre arbeid med å videreutvikle denne.

For øvrig vil saksbehandler peke på at rapporten viser at organiseringen og arbeidet etter museumsreformen bare delvis har bidratt til å oppfylle målene for det konsoliderte museet SNK.

Både for eierne og for tilskuddskommunene, som ikke er eiere, er det viktig at det tas tak i det påpekte forbedringspotensial. Rapporten bør således oversendes tilskuddskommunene til orientering.

Saksbehandler anbefaler forøvrig at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og at saken oversendes kommunestyret for videre behandling.

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 29.01.2021 12:08
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS