Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.05.17 - PS 52/17 Valg til eiermøte NTE

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2015/8035 - /037 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.05.2017 59/17
Kommunestyret 29.05.2017 52/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
AP v/Trine Reitan fremmet følgende forslag:
Leder av det største mindretallspartiet i kommunestyret (Marit Voll).

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte NTE,:
Leder av det største mindretallspartiet i kommunestyret (Marit Voll).

Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13 – Utvidet myndighet til hastesaker. Melding om vedtaket legges fram for kommunestyret i førstkommende møte. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:
I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte NTE,:

Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13 – Utvidet myndighet til hastesaker. Melding om vedtaket legges fram for kommunestyret i førstkommende møte.
 

Vedlegg:
Retningslinjer for eiermøtet i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk AS.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I forbindelse med at kommunene overtar eierskapet av Nord-Trøndelag elektrisitetsverk AS blir det etablert en ordning med eiermøter, som skal avholdes to ganger i året. Formålet med eiermøtet er utveksling av informasjon og synspunkter mellom aksjonærene og med selskapet, samt koordinering av eierskapet i selskapet. Hver kommune (aksjonær) kan møte med ordfører, rådmann og en valgt politisk representant. Rådmannen viser for øvrig til de vedlagte retningslinjer for eiermøtet.

Det er innkalt til eiermøte i NTE den 22. mai 2017. Denne innkallingen har ikke kommet fram til administrasjonen, og derfor kommer denne saken som tilleggssak til formannskapet. Vedtak i denne saken fattes også etter kommunelovens § 13 – Utvidet myndighet i hastesaker, jfr. Delegeringsreglementet. Dette pga eiermøte er den 22. mai 2017 og første kommunestyremøte er den 29. mai 2017. Melding vedtak truffet i medhold av denne paragraf foreligges kommunestyret i førstkommende møte.

Dagsorden for møtet:

  • Konstituering av møtet i henhold til instruks
  • Valg av leder og arbeidsutvalg
  • Presentasjon av de markeder der NTE er representert og strategiske veivalg for NTE-konsernet
  • Spørsmålet om eiermelding
  • Gjennomgang av hovedinnholdet i de siste eiermeldingene og vurdering av behovet for en ny eiermelding
  • Evt nærmere avgrensning av innhold, som eks strategisk retning, utbytteforståelse og verdiutvikling
  • Evt konkretisering av prosess for ny eiermelding – hvem gjør hva i henhold til instruksen.
     

Vurdering:
Eiermøtet er ikke en arena for tradisjonell politisk meningsbrytning, men en arena for utøvelse av eierskap slik retningslinjene beskriver. Antall deltakere har ingen betydning for utøvelse av stemmerett i eiermøter, jf retningslinjenes punkt 5.3. Likevel vurderer rådmannen at kommunen bør «fylle sin kvote» og delta med også en tredje representant. Dette for å bidra til å utøve et godt fundert og viktig eierskap.
 


     Til toppen av siden

 

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2017 12:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS