Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.08.17 - PS 70/17 Revisors rapport - gjennomgang av planlegging og utlysing av helsehuset i Verdal

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2016/5319 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.08.2017 70/17

 

Kontrollutvalgets innstilling:

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors funn.
   

Vedlegg:
Rapporten «Gjennomgang av planlegging og utlysning av helsehuset i Verdal», KomRev Trøndelag IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:

BEHANDLING I KONTROLLUTVALGET 12.06.17 SAK 24/17

Kontrollutvalgets vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget ber Astrid Tromsdal presentere saken i kommunestyret på kontrollutvalgets vegne.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og videresender den til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors funn.
   

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet

 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget ber Astrid Tromsdal presentere saken i kommunestyret på kontrollutvalgets vegne.
   

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors rapport og videresender den til kommunestyret for videre behandling.
 2. Kontrollutvalget ber Astrid Tromsdal presentere saken i kommunestyret på kontrollutvalgets vegne.
   

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret

 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors funn.
   

Vedlegg
Rapporten «Gjennomgang av planlegging og utlysning av helsehuset i Verdal», KomRev Trøndelag IKS

Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalgets sak 18/17
 2. Kontrollutvalgets sak 6/17
 3. Kontrollutvalgets sak 25/16
 4. Kommunestyrets sak 66/16
 5. Kontrollutvalgets sak 10/16
 6. Kontrollutvalgets sak 32/15
 7. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.
 8. Kommuneloven.
   

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon den 24.04.17, sak 18/17, og fattet slikt vedtak:
«Kontrollutvalget godkjenner det vedlagte forslag til prosjektplan og ber revisor iverksette prosjektet iht. denne. Kontrollutvalget ber imidlertid om at prosjektrapporten ferdigstilles slik at den kan behandles av kontrollutvalget i neste møte.»

Revisor har avlevert sin rapport, se vedlegg.

Revisor oppsummerer resultatene av sin gjennomgang slik:
«Kommunalsjef helse og velferd i Verdal kommune har tatt på seg ansvaret for at glippen skjedde. Rådmannen omtaler glippen som en «kollektiv menneskelig svikt».

Revisor mener at svikten i styringsgruppen var muliggjort av et ønske om rask fremdrift i prosjektet, kombinert med at styringsgruppen oppfattet å få signaler på at prosjektet ville bli vedtatt politisk. I lys av disse to faktorene kan det ha blitt sett på som hensiktsmessig å starte prosessen med prekvalifisering samtidig som saken var under politisk behandling. Det var lite erfaring med utlysning av begrensede anbudskonkurranser i styringsgruppa, og en i styringsgruppa som hadde erfaring innen dette, var trolig ikke til stede på møtet der prosjektleder fikk beskjed om å lyse ut prekvalifisering på Doffin.»

Rapporten har vært hos rådmannen for uttalelse. Rådmannens svar følger vedlagt rapporten.

Det vises til revisors rapport i sin helhet.

Vurdering
Saken og temaet har fått betydelig oppmerksomhet i media. En viktig del av kontrollutvalgets oppgaver er å bidra til at kommunen lærer og blir bedre. Revisors gjennomgang skulle her kunne danne et godt utgangspunkt for dette
 


 
      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.08.2017 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS