Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.08.17 - PS 72/17 Vigdis Haldorsen - Fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019 pga flytting - oppnevning av nye representanter

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/4464

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.2017 82/17
Kommunestyret 28.08.2017 72/17

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.08.2017

BEHANDLING:
SP v/Karl B. Hoel
fremmet følgende forslag:

 • 4. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet: Trude Holm (SP)
  Ny nestleder i komite mennesker og livskvalitet: Siri-Gunn Vinne (SP)
  Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Einar Olav Larsen (SP)
  Ny 4. vara komite mennesker og livskvalitet: Terje Aksnes (SP)
  Ny 5. vara komite mennesker og livskvalitet: Pål Sverre Fikse (SP)
  Ny 6. vara komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll (SP)
   
 • 5. Nytt medlem i Lierne Nasjonalparksenter IKS: Marit Voll (SP)
   
 • 6. Nytt varamedlem utmarksnemnda: Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
   
 • 7. Ny 3. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Trude Holm (SP)
  Ny 5. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Birgitte S. Dillan (SP)
  Ny 6. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Anne Segtnan (SP)
   
 • 8. Nytt varamedlem i styret Verdalshallen: Pål Sverre Fikse(SP).
   

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra SP med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig
 • Pkt. 2 - enstemmig
 • Pkt. 3 - enstemmig
 • Pkt. 4-8 enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Vigdis Haldorsen fritas fra folkevalgte verv i Verdal kommune grunnet flytting fra kommunen.
 2. Nytt medlem i kommunestyret (fram til Tomas I. Hallem trer inn som medlem igjen): Einar Olav Larsen.
 3. Siri-Gunn Vinne rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 4. Nytt medlem komite mennesker og livskvalitet: Trude Holm (SP)
  Ny nestleder i komite mennesker og livskvalitet: Siri-Gunn Vinne (SP)
  Ny 1. vara komite mennesker og livskvalitet: Einar Olav Larsen (SP)
  Ny 4. vara komite mennesker og livskvalitet: Terje Aksnes (SP)
  Ny 5. vara komite mennesker og livskvalitet: Pål Sverre Fikse (SP)
  Ny 6. vara komite mennesker og livskvalitet: Marit Voll (SP)
 5. Nytt medlem i Lierne Nasjonalparksenter IKS: Marit Voll (SP)
 6. Ny vara i utmarksnemnda: Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
 7. Ny 3. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Trude Holm (SP)
  Ny 5. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Birgitte S. Dillan (SP)
  Ny 6. varamedlem formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret: Anne Segtnan (SP)
 8. Nytt varamedlem i styret i Verdalshallen: Pål Sverre Fikse (SP) 
   

 

 

 Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Vigdis Haldorsen fritas fra folkevalgte verv i Verdal kommune grunnet flytting fra kommunen.
 2. Nytt medlem i kommunestyret (fram til Tomas I. Hallem trer inn som medlem igjen): Einar Olav Larsen.
 3. Siri-Gunn Vinne rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 4. Nytt medlem og nestleder i komite mennesker og livskvalitet:
 5. Nytt medlem i Lierne Nasjonalparksenter IKS:
 6. Nytt varamedlem i utmarksnemnda:
 7. Nytt varamedlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:
 8. Nytt varamedlem i styret i Verdalshallen:


Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Vigdis Haldorsen melder i epost av 19. juni 2017 at hun flytter fra kommunen og fratrer da som folkevalgt i Verdal kommune.

I henhold til § 15.1 i kommuneloven står følgende:
«Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»

Kommentar til samme paragraf sier:
«Ved registreringspliktig flytting fra kommunen/fylkeskommunen er også hovedregelen at en trer endelig ut av de verv som omfattes av §14.1. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode etter registrert utflytting, følger det imidlertid av § 15.1 andre setning at han/hun trer inn i vervet igjen. Med mindre det da foreligger grunnlag for fritak, må en slik gjeninntreden ikke bare anses som en rett, men som en plikt for vedkommende.»

Vigdis Haldorsen er innvalgt i kommunestyret på Senterpartiets liste.

Vigdis Haldorsen er i tillegg innvalgt som medlem på felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i følgende utvalg:

 • Komite mennesker og livskvalitet – medlem og nestleder
 • Lierne Nasjonalparksenter IKS


Og varamedlem i følgende utvalg:

 • Utmarksnemnda
 • Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret
 • Styret i Verdalshallen


SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmeri:

Komite mennesker og livskvalitet

Medlemmer:  

 1. Vigdis Haldorsen (SP), nestleder                     
 2. Siri-Gunn Vinne (SP)          
 3. Bjørn S. Hojem (V)          
 4. Bård Storhaug (FRP)    

Varamedlemmer:

 1.  
 2. Mona Helene Sand (MDG)
 3. Hilde Grøtting (SV)
 4. Einar Olav Larsen (SP)
 5. Terje Aksnes (SP)
 6. Pål Sverre Fikse (SP)
   

Lierne Nasjonalparksenter ISK

Medlem:  

 • Vigdis Haldorsen (SP)   

Varamedlem:

 • Anne Kolstad (SV)

 

Utmarksnemnda

Medlemmer:        

 1. Signar Musum (FRP)   
 2. Siri-Gunn Vinne        

Varamedlemmer:

 1. Terje Aksnes (SP)
 2. Vigdis Haldorsen (SP)
 3. Eskil Røkke (MDG)
 4. Ingunn Leirset (V)


Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret:

Medlemmer:   

 1. Marit Voll (SP)      
 2. Pål Sverre Fikse (SP) 
 3. Karl Bernhard Hoel (SP)  
 4. Anne Kolstad (SV) 
   

Varamedlemmer:

 1. Bjørn Stian Hojem (V)
 2. Arvid Wold (MDG)
 3. Vigdis Haldorsen (SP)
 4. Bård Storhaug (FRP)
 5. Trude Holm (SP)
 6. Birgitte Skjørholm Dillan (SP)
   

Styret for Verdalshallen:

Medlem:    

 1. Karl Bernhard Hoel (SP)   
   

Varamedlem:

 1. Vigdis Haldorsen (SP)

Einar Olav Larsen rykker inn som fast medlem i den perioden Tomas Iver Hallem har permisjon – dvs. ut 2017. Siri-Gunn Vinne som er innvalgt som medlem i kommunestyret ut 2017 rykker inn som fast medlem for resten av valgperioden.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra folkevalgte verv innvilges for resten av valgperioden, evt. til evt. tilbakeflytting i kommunen, imøtekommes.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møtet fremme forslag på medlem og varamedlem i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Det gjøres oppmerksom på at valg av medlemmer/varamedlemmer i formannskapet skal skje av og blant kommunestyrets medlemmer.
 
 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.08.2017 14:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS