Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.08.17 - PS 73/17 Interpellasjon Verdal AP - Bystrand i Verdal kommune

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2017/5400 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 28.08.2017 73/17

 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Arild K. Pedersen (AP) har fremmet følgende interpellasjon:

I forbindelse med kommunestyrets behandling av «PS 045/17: Kommunedelplan Verdal by -2017 - 2030» ble følgende forslag oversendt fra kommunestyret til formannskapet:

«Friområde på Ørmelen ved E6-brua forskjønnes og tas i bruk som bystrand i samarbeid med velforening».
Forslaget ble fremmet av representanten Birgitte Dillan på vegne av SP/FRP/SV/MDG/V, fikk full tilslutning i kommunestyresalen og ble enstemmig vedtatt.

Av Statens vegvesens informasjonsmøter tidligsommeren 2017 fremgår imidlertid at E6 over Verdalselva – «Verdal bru» - kun har en gjenværende levetid på 15 år. Dette betyr at en anleggsperiode med bygging av ny bru vil måtte påbegynnes innenfor et enda kortere tidsperspektiv enn dette, og at den nye brua må bygges oppstrøms for dagens bru. Dette leder i sin tur til at en evt. etablering av bystrand på den lokasjonen, som oversendelsesforslaget til formannskapet legger opp til, vil komme i direkte konflikt med den nye brua.

Konseptet «bystrand» er imidlertid blitt et populært bolysttiltak i flere norske kommuner. Våre nabokommuner, Steinkjer og Levanger, har tilsynelatende hatt suksess med etablering av denne typen friområde knyttet til sjø og vassdrag sentrumsnært i sine kommuner.

I forbindelse med debatten knyttet til Kommunedelplan Verdal by har ideen om ei bystrand, eller tilrettelagte badeplasser, derfor også blitt løftet frem av befolkningen i Verdal kommune. Blant flere har eksempelvis nystiftede Øras Vel satt fokus på behovet og ønsket om et slikt bolystfremmende aktivitetstilbud i Verdal.

I «kampen om innbyggeren» er det også viktig at Verdal kommune til enhver tid holder seg med et utviklingstrykk og utviklingsfokus der nærings- og industriutvikling, en aktiv kommunal tomte- og boligpolitikk samt attraktive og bolystfremmende tiltak og aktivitetstilbud virker i et samspill for å trekke nye innbyggere og gjøre Verdal kommune til småbarnsfamilienes førstevalg som bokommune. Etablering av bystrand eller annen tilrettelegging for badeplasser vil kunne være ett enkelttiltak som ledd i dette.

Selv om eksempelvis Havfrua fortsatt venter på planavklaring i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Verdal kommune tidligere investert i trivselsfremmende tiltak her, og kan spille en rolle i den videre utviklingen også i dette området.

På bakgrunn av at kommunestyret har gjort et enstemmig vedtak på at man ønsker utredet muligheten for etablering av en bystrand, eller tilrettelagte badeplasser, ønsker undertegnede med dette, via en interpellasjon, å invitere resten av kommunestyret til en åpen debatt om hvorvidt kommunestyret bør utvide rammene i saken i større grad enn hva oversendelsesforslaget opprinnelig la opp til. Dette er, etter undertegnedes skjønn, helt nødvendig for at ikke bystrand-initiativet skal havarere som følge av etablering av ny E6-bru.

På denne bakgrunn ønsker undertegnede derfor å stille ordføreren følgende spørsmål:

  1. Kan ordføreren konkretisere hvilke konsekvenser en fremtidig E6-utbygging med ny E6-bru vil kunne ha for etablering av bystrand på friområdet på Ørmelen?
     
  2. Hvilket handlingsrom har Verdal kommune for å etablere bystrand i tilknytning til elvebredden i sentrum – for eksempel ved Moeparken – all den tid Verdalselva er et såkalt «varig verna vassdrag»?
     
  3. Hva er status og hvilken rolle vil Verdal kommune videre kunne ta i utviklingen av Havfrua?
     

og fremme følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Rådmannen bes utrede muligheten for etablering av bystrand/tilrettelagt(e) badeplass(er) og legge fram sak om dette til politisk behandling.»

Ordfører vil besvare interpellasjon i møtet..

 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.08.2017 14:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS