Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 11.12.17 - PS 108/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune

Saksbehandler : Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/7514 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 21.11.2017 59/17
Komite Mennesker og livskvalitet 22.11.2017 46/17
Administrasjonsutvalget 24.11.2017 15/17
Fomannskapet 24.11.2017 121/17
Kommunestyret 11.12.2017 108/17


Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.11.2017

BEHANDLING:
Utdelt i møte:

Arbeiderpartiet v/Arild K. Pedersen fremmet følgende verbalforslag:

 1. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1, 2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.
   
  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.
   
  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden.
   
  Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.
   
  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
   
 2. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
  - At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
  - Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
  - Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen.
   

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende forlag til tallbudsjett:

 • 500 000,- flyttes fra Kirkelig Fellesråd sin ramme til skolesektoren.
 • 300 000,- flyttes fra Kirkelig Fellesråd sin ramme til tiltak for å gi sommerjobb til ungdom.
   

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende verbalforslag:
Administrasjonen utarbeider ulike alternativ for gebyrfinansiering for oppgradering av spredt avløp og legger disse fram for KPS.»

Votering:

 1. Rådmannens forslag til innstilling – enstemmig vedtatt.
 2. Verbalforslag fra AP punkt 1 – enstemmig vedtatt.
 3. Verbalforslag fra AP punkt 2 – enstemmig vedtatt.
 4. Forslag fra SV punkt 1 – falt med 1 mot 8 stemmer.
 5. Forslag fra SV punkt 2 – falt med 1 mot 8 stemmer.
 6. Verbalforslag fra SV – falt med 1 mot 8 stemmer.
 7. Samlet votering over rådmannens forslag til innstilling med vedtatte forslag – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING:

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 4,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2018 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 146.550.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1, 2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.
   
  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.
   
  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden.
   
  Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.
   
  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
 11. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
  - At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
  - Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
  - Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen.
   

 

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Saken tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 
 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 22.11.2017

BEHANDLING:
AP v/Trine Reitan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og AP v/Trine Reitan sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

 
 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 21.11.2017

BEHANDLING:
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og AP v/Ove M. Haugan sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Komité plan og samfunn fremmet forslag på følgende bestilling til rådmannen:

 1. Hvor mye bruker kommunen på innkjøp til å drifte sine tjenester?
  Ber om å få tilsendt innkjøpsbudsjett for 2018 splittet på kontobærere, sammenlignet med regnskap 2016 og budsjett 2017 med prognose.
 2. Som vi har forstått foregår en prosess på innkjøpssamarbeid med nabokommuner. Hva er intensjonen og besparingspotensialet i et slikt samarbeid, og når regnes å få en effekt av dette eventuelle samarbeidet?
 3. Ber om å få oversendt eventuell bemanningsplan ifm avviklingen av Innherred samkommune.
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

Bestilling til rådmannen:

 1. Hvor mye bruker kommunen på innkjøp til å drifte sine tjenester?
  Ber om å få tilsendt innkjøpsbudsjett for 2018 splittet på kontobærere, sammenlignet med regnskap 2016 og budsjett 2017 med prognose.
 2. Som vi har forstått foregår en prosess på innkjøpssamarbeid med nabokommuner. Hva er intensjonen og besparingspotensialet i et slikt samarbeid, og når regnes å få en effekt av dette eventuelle samarbeidet?
 3. Ber om å få oversendt eventuell bemanningsplan ifm avviklingen av Innherred samkommune.
   

 
  

 

Rådmannens innstilling:

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2017 til 4,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
   
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2018 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 146.550.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
   

Vedlegg:

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune
 2. Uttalelse fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede
 3. Uttalelse fra Ungdomsrådet
 4. Drøftingsmøte 31.10.17
 5. Brev til politikerne i Verdal – friidrettsanlegg
 6. Økonomiplan 2018-2021 - Budsjett 2018 Verdal kommune - Uttalelse fra Eldrerådet
 7. Uttalelse fra anleggsansvarlig i styret i Norges Friidrettsforbund Kalle Glomsaker
 8. Uttalelse fra innvandrerrådet
 9. Budsjettskjema 1A og 1B Verdal kommune 2018
 10. Budsjettskjema 2A og 2B Verdal 2018
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken.

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Innstillingen til skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 2 uker før behandling i kommunestyret.
 

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.01.2018 07:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS