Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.02.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           26.02.2018
Tid:             18:00 (møtet ble satt kl. 20:20) - 22:20
Til stede:     35 representanter


Før møtet ble det gjennomført:

 
Video-opptak av hele møtet fra start til slutt.
 
Kulturinnslag fra kulturskolen.
Linnea Solberg og Tuva Hojem synger "Har du fyr?" akkompagnert av Maj Brit Slapgaard Larsen. Video
 
Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 14/18 Godkjenning av møteprotokoll  29.01.2018 Protokoll video
PS 15/18 Salg Volden skole Saksframlegg Protokoll video
PS 16/18 Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen Saksframlegg Protokoll video
PS 17/18 Planprogram - Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl. Saksframlegg Protokoll video
PS 18/18 IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale Saksframlegg Protokoll video
PS 19/18 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale Saksframlegg Protokoll video
PS 20/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport Saksframlegg Protokoll video
PS 21/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til skoleutvalget ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll video
PS 22/18 Orienteringer - Protokoll video
PS 23/18 Interpellasjon fra Verdal FRP - innfør samboergaranti i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.02.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Nei Anne Nordskag møtte som vara 
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara 
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Terje Rennemo møtte som vara 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Magnus Tiller møtte som vara 
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Nei Olav Dahl Karmhus møtte som vara
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Andor Jermstad møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Helena Kruken Ulvin møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 014/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 29. januar 2018 godkjennes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:
Protokoll fra møte 29. januar 2018 godkjennes.
     
  
 

PS 015/18 Salg Volden skole  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING: 
Utsendt før møtet:

Høyre v/Oddleiv Aksnes (H) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Eiendommene 180/2 og 6 med bygg og inventar, som i dag er Volden skole, selges til høystbydende. Minimumspris settes til kr 50.000,-. Gjeldene reguleringsbestemmelser legges til grunn for bruk og salg av eiendommene. Salget gjennomføres så snart som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en kjøpsavtale innenfor gjeldende regelverk, og uten heftelser for selger. Kjøper er ansvarlig for innløsning av eventuelle heftelser som ligger i eiendommen. Eventuelle heftelser må fremkomme i salgskunngjøringen».

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommune overdrar eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg og inventar til Helgådal Montessori SA for kr 50.000,-.
Rådmannen bes utarbeide en kjøpekontrakt i samråd med Helgådal Montessori SA med følgende vilkår og forpliktelser for overdragelsen:

 • Eiendommen skal brukes til skole- og opplæring.
 • Kjøper må dekke alle omkostninger ved overdragelsen.
 • Ved eventuelt opphør av formålet med overføringen, skal eiendommene med bygg tilbakeføres vederlagsfritt tilbake til Verdal kommune.
 • Det vil bli tinglyst et salgsforbud på eiendommen.
 • Sterke begrensninger i mulighet til låneopptak med sikkerhet i bygningsmassen.
 • Helgådal Montessori SA plikter å sette seg inn i krav som følger i forbindelse med spillemidler og heftelser som ligger på eiendommene.»

Det ble først votert over forslaget fra SV som falt med 10 mot 25 stemmer.
Det ble så votert alternativt mellom formannskapets innstilling og forslaget fra H, der forslaget fra H ble vedtatt med 19 stemmer. 16 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
     
VEDTAK:
Eiendommene 180/2 og 6 med bygg og inventar, som i dag er Volden skole, selges til høystbydende. Minimumspris settes til kr 50.000,-. Gjeldene reguleringsbestemmelser legges til grunn for bruk og salg av eiendommene. Salget gjennomføres så snart som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide en kjøpsavtale innenfor gjeldende regelverk, og uten heftelser for selger. Kjøper er ansvarlig for innløsning av eventuelle heftelser som ligger i eiendommen. Eventuelle heftelser må fremkomme i salgskunngjøringen.

 

PS 016/18 Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:   
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
Verdal kommune vedtar detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen, med de endringene som er gjort etter begrenset høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
  
    
 

PS 017/18  Planprogram - Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl.   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Vedlagte forslag til planprogram for Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.), datert 05.02.2018, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens §§4-1 og 12-9.
  
   
  

PS 018/18 IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                     
VEDTAK: 
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018.
    
 
  

PS 019/18 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK:   

 1. Verdal kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
 3. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet totalt.
 4. Verdal kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne signeres av rådmann.


     

PS 020/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
  
 
  

PS 021/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til skoleutvalget ved Verdal videregående skole
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Følgende velges til skoleutvalget ved Verdal videregående skole fra og med 1. august 2018 og resten av valgperioden 2015-2019:

 • Representant: Arild K. Pedersen (AP)
 • Personlig varamedlem: Trude Holm (SP)

 

 

PS 022/18 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:
Før møtet ble det gjennomført:

Rådmannen orienterte om:

 • Folkehelseprofil Verdal.
 • Utbrudd NORO-virus VBH 1. etasje. Kommet inn ved besøk. 48 timer karenstid, husk det.
 • Referansegruppe Helsebygg, første møte i morgen kveld, 27.2. Tema: Beboernes hverdagsaktivitet og også attraktivitet for besøkende.
 • Regnskap 2017.

Ordføreren orienterte om:

 • Konstituerende møte i Midt-Trøndelag regionråd avviklet 6. februar.
 • Offisiell åpning av Felleskjøpets nye gjødselsterminal på Verdal.
 • Endring i tilskuddsordning av utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Gjelder ikke lenger kun netto tilvekst.
 • SSB befolkningstall.
 • Fylkesmannens behandling av klage fra Coop Midt-Norge - Holbergs plass (Kiwi-saken). Dispensasjon avslått. 

 

PS 023/18 Interpellasjon fra Verdal FRP - innfør samboergaranti i Verdal kommune    Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.02.2018

BEHANDLING:  
Bård Storhaug (FRP) fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
«Takk for interpellasjonen.
Mange er opptatt av tjenestetilbudet innen helse, pleie og omsorg både nasjonalt og også i vår kommune. Ikke minst gjelder dette eldreomsorgen. Jeg er også kjent med at det tidvis foregår en nasjonal debatt om den problemstilling dagens interpellasjon reiser.

Når begge ektefeller eller samboere har vedtak om langtidsopphold i sykehjem får de bo på samme rom om de ønsker det – det kommer ofte an på den enkeltes funksjonssvikt og pleiebehov. For eksempel er det ofte slik at ektefelle til personer med demens ofte er svært påkjent etter mange år med sykdom hjemme. Det er ikke sikkert at det eksisterer et ønske om å bo sammen på sykehjem i en slik situasjon. Sykdommen endrer som regel atferden til den demente på en slik måte, at det er krevende og vanskelig for ektefelle eller samboer å være sammen med sin kjære gjennom hele døgnet. Gjeldende praksis er at kommunen tilrettelegger for overnatting/tilstedeværelse i spesielle perioder. Når det oppstår slike behov skreddersys et opplegg i hvert enkelt tilfelle.

Verdal kommune har så langt ingen erfaring med at ektefelle eller samboer ønsker ei slik ordning som fremmes i interpellasjonen. Interpellasjonen henviser til at ektefellen eller samboeren som ønsker å bo sammen med sin kjære som er tildelt langtidsplass på sykehjem, må søke om korttidsopphold. Dette forutsetter etter lovverket.at den andre part også trenger helse- og omsorgstjenester, samt oppfyller kriterier for tildeling av korttidsopphold, jf helse- og omsorgstjenesteloven 3-2.

Slik jeg har forstått denne saken er denne interpellasjonen et ledd i et nasjonalt initiativ fra Frp. Dette nasjonale utgangspunktet gjør muligens at ikke alle sider av interpellasjonens innhold framstår like relevant i alle kommuner i landet.

Det hevdes eksempelvis at flere kommuner har innført denne typen garanti. Dette er ukjent for meg. Hvilke kommuner gjelder det?
Er vi trygge på at vi snakker om samme sak – altså tildeling av sykehjemsplass for ektefelle / samboer uten kartlagt eller definert pleie – og omsorgsbehov, men altså gift / samboende med en partner med tildelt sykehjemsplass?
Dette er en eget krevende problemstilling på flere områder. Jeg minner om at det er en uttrykkelig forutsetning – tydelig nedfelt i Helse – og Omsorgstjenesteloven – at beboere med langtidsopphold i sykehjem må ha vedtak om tildeling av plass i sykehjem. Et slikt vedtak baseres selvfølgelig alltid på klart behov for helse – og omsorgstjenester. Mye tyder altså på at en lovendring vil være nødvendig i saken.»

Forslagene oversendes formannskapet.

Oversendelsesforslag til formannskapet:

 • Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få mulighet til det. Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den aktuelle ektefelle eller samboer som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold. Korttidsopphold innvilges med varighet så lenge ektefelle eller samboer med langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel for ektefelle eller samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold.
 • Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien.
 • Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av nye sykehjem.» 

     
   Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 12.08.2021 15:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS