Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.05.2018 - PS 50/18 Interpellasjon fra Arvid Wold (MDG) - Ørin Nord

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/6814 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 28.05.2018 50/18

 
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Arvid Wold (MDG) har fremmet slik interpellasjon til ordfører:

Interpellasjon Ørin Nord
Som sak til kommunestyremøtet mandag 28. mai 2018

Rådmannen skrev i budsjett og økonomiplan for 2017 – 2020 at industriarealet på Ørin Nord må gis prioritet i neste fireårsperiode. I tråd med dette fremmet Sp, FrP, MDG, SV og Venstre følgende forslag:
«Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om at arbeidet med klargjøring av nytt industriareal på Ørin Nord, må gis prioritet i planperioden. Kommunen bør også bidra til at det blir en bedre utnytting av det arealet som i dag brukes til næringsformål, samt bidra til bedre tilgang til området for syklister.»

Ap, H og KrF stemte imot forslaget. Pr i dag har vi bare anslag for hva istandsetting av Ørin Nord koster og hvordan det kan finansieres. Ordføreren har i den offentlige debatten, bl.a. med Fætten Vel, etterlatt inntrykk av at Ørin Nord ikke har prioritet. Imidlertid har Trondheim Havn IKS og Verdal kommune nylig inngått intensjonsavtale som gjelder utviklinga av havna og Ørin Nord. Dette er positivt. Trondheim Havn er på kort sikt i ferd med å detaljprosjektere utvidelse av Verdal havn, med sikte på oppstart alt til høsten. Det framgår av planene at det skal mudres 100.000m3 som vil gi 26 daa nytt landareal, men også en overskuddsmasse som kan ende opp i sjødeponi heller enn brukt til begynnende oppfylling av Ørin Nord. Saken viser at kommunen trenger å engasjere seg raskt for å medvirke til at overskuddsmassen blir brukt inn mot Ørin Nord som ledd i en større plan for å klargjøre området.

Med de mange problematiske sidene som en utvidelse av industriområdet mot Fætten reiser, framstår det som særdeles viktig for kommunen å engasjere seg langt sterkere i denne saken og den nevnte intensjonsavtalen er positiv i så måte. Men den er ikke tilstrekkelig for å få satt nok tempo på saken. Ørin Nord er ikke er en isolert Verdal-sak, men en regional sak. Framtidig industriareal med isfri havn og nærhet til veg og bane er noe som angår hele Trøndelag. Verdal kommune bør kunne regne med støtte fra det nye Trøndelag fylke i denne saken. Det må også nevnes at saken bør være en naturlig oppgave for det nystartede regionrådet. Saken er også av en slik dimensjon at det bør kunne påregnes statlig finansiering. Verdal kommune har historikk for samarbeid med statlige myndigheter. Staten ved Industridepartementet var avgjørende for etablering av Verdal havn på 1960 tallet. På 1970 tallet var så staten delaktig i industrireising på området gjennom SIVA – Statens industrivekstanlegg.

Spørsmål:

a) Vil ordføreren sørge for at kommunen engasjerer seg for at overskuddsmasse fra den planlagte havneutbygginga blir anvendt på Ørin Nord, og at det blir framlagt sak for formannskapet om dette?

b) Vil ordføreren sørge for at det blir arbeidet inn mot Trøndelag fylke, evt. via regionrådet, samt inn mot statlige myndigheter, departement og andre relevante etater, for å få fram en finansieringsplan for Ørin Nord, og at formannskapet får seg forelagt en sak om dette i løpet av dette året.

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet..
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS