Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.08.2018 - PS 62/18 Utbygging av bredbånd i Verdal kommune - mobilt og fiberbasert

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/5673 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 16.08.2018 74/18
Kommunestyre 27.02.2018 62/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.08.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunen tegner utbyggingskontrakter med 3 tilbydere; Verdal Kabel TV, NTE og Telia, basert på disse leverandørers tilbud. Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille kontraktene.
 2. Kommunens tilskudd settes til 5.970.000 kroner. Dette finansieres av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer 
   

 

 

Rådmannens innstilling:  

 1. Verdal kommunen tegner utbyggingskontrakter med 3 tilbydere; Verdal Kabel TV, NTE og Telia, basert på disse leverandørers tilbud. Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille kontraktene.
 2. Kommunens tilskudd settes til 5.970.000 kroner. Dette finansieres av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
   

Vedlegg:
Kartutsnitt som viser dekningsområde ved de foreslåtte utbyggingene

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Utskrift av kommunestyresak PS 20/17 Mobil- og bredbåndsdekning i Verdal kommune. 

Saksopplysninger:
Etter forutgående søknad, fikk Verdal kommune tilsagn om tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunen fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) for utbygging av bredbånd og mobilnett i kommunen. Tilsagnet var på 8 mill. kroner.
I tillegg har kommunestyret tidligere gjort vedtak om å bevilge 3 mill. kroner til tiltaket. Totalt innebærer dette en total medfinansiering på 11 mill. kroner.
Kommunen kunngjorde, med dette som økonomisk ramme, en anbudsrunde for utbygging/komplettering av bredbåndstilbudet og mobildekningen i kommunen. Prosjektet omfatter prosjektering, bygging, eie og drift av bredbånd slik at alle innbyggerne i kommunen har tilbud om et godt og framtidsrettet bredbånd.
Utbyggingen skulle, så langt praktisk og økonomisk mulig, også omfatte komplett og sammenhengende mobildekning langs alle offentlige veier i kommunen.

Ved anbudsfristens utløp var det kommet inn 5 tilbud, 2 tilbud på fiberteknologi for deler av kommunen, 1 tilbud på radioteknologi for deler av kommunen og 2 tilbud på mobilt bredbånd, som er en kombinasjon av bredbånd og mobildekning. De to tilbudene på mobilt bredbånd omfatter i prinsippet hele kommunen, men med noe forskjellige dekningsområder.

Tilbyderne er:

 • Verdal Kabel TV, fibertilbud
 • NTE, fibertilbud
 • Breiband.no, radiobasert bredbånd
 • Telia, mobilt bredbånd
 • Telenor, mobilt bredbånd.
   

Kommunen har gjennomført forhandlingsmøter med alle tilbyderne; noen i fysiske møter og noen gjennom telefonmøter / skypemøter.

Etter gjennomføringen av møtene har kommunen vurdert og rangert tilbudene etter de vurderingskriterier som lå i utlysningsteksten.

Rangeringen og tilskuddsbehovene er som følger:

Tabell

Ut fra denne rangeringen ble det besluttet å gå videre med tre leverandører: Verdal Kabel TV, NTE og Telia. I tabellen over har en derfor valgt å vise tilskuddsbehov og tilbyders bidrag bare for disse tre tilbyderne.

Mobiltilbyderne Telenor og Telia kommer begge bedre ut enn øvrige leverandører. Dette skyldes flere forhold, men det som vektes sterkest er antall husstander som får et bedre tilbud enn dagens. Denne dekningen er beheftet med noe usikkerhet, om ikke avgjørende stor.

Kommunen bør imidlertid ikke bruke tilskuddet til 2 mobil-leverandører som vil bygge omtrent parallelle mobilnett. Å få maksimalt med fiber-utbygging vurderes som både framtidsrettet og strategisk rett fordi det vil være basis i framtidig utbygging, f.eks. 5G mobilnett, videre fiberutbygging og/eller ytterligere radio-bredbånd.

Verdal Kabel TV
Tilbudet fra Verdal Kabel TV innebærer fiber-tilbud til ca. 250 husstander. Totalt tilskuddsbehov er på 9,3 mill. kroner.
Dekningsområdene framgår av vedlagte kart.

Verdal Kabel TV har i tillegg regnet på tilskuddsbehov for fiberutbygging i område Marka med 22 husstander. Tilskuddsbehovet der er 3,2 mill. kroner. Dette er ikke tatt med i forslaget til utbygging nå.

NTE
Tilbudet fra NTE innebærer fiber-tilbud til ca. 90 husstander. Totalt tilskuddsbehov er på 3,15 mill. kroner.
Dekningsområdene framgår av vedlagte kart.

NTE har i tillegg regnet på tilskuddsbehov for fiberutbygging på utvidelse av området Minsås-Skjerset. Tilskuddsbehovet der er 4,3 mill. kroner. Dette er ikke tatt med i forslaget til utbygging nå.

Totalt vil gjennomføring av Verdal Kabel TV og NTE sitt tilbud gi fiberbasert bredbånd til ca. 340 husstander. Forutsatt et gjennomsnitt på ca. 2,7 personer pr husstand, vil vel 900 få tilgang til dette.

Telia
Telias tilbud gir en økning i arealdekning utendørs fra 76 til 91 prosent og innendørsdekningen økes fra 96,5 til 98,2 prosent med meget god dekning. De resterende 1,8 prosent vil ha god dekning.
Totalt tilskuddsbehov er på 1,52 mill. kroner.
Dekningen framgår av vedlagte kart.

Finansiering
Tilskuddsbehovet blir kr. 13.970.000

Tilskuddssummen er angitt slik i utlysningen:

 • Kommunalt tilskudd   kr  3.000.000
 • Tilskudd fra Nkom     kr  8.000.000
 • Sum tilskudd              kr 11.000.000
   

Den skisserte løsningen her overstiger tilskuddssummen med kr. 2.970.000.

Rådmannen vurderer det dithen at kommunen har to alternativer:

 1. Øke kommunens tilskudd med kr 2.970.000
 2. Redusere utbyggingen i forhold til de foreliggende tilbud.
   

Kommunen må som redegjort for i tidligere sak dekke sitt tilskudd gjennom bruk av avsatte driftsmidler. Et slikt tilskudd vil ikke gi noen økning i de løpende utgiftene for kommunen og rådmannen ser det som riktig å kunne bruke av disposisjonsfondet til dette formålet.

En økning i kommunens tilskudd som skissert ovenfor vil sikre kommunen en meget god utnyttelse av tilskuddet fra Mkom og det totale bredbåndstilbudet (inkludert mobildekningen) til kommunens innbyggere må betegnes som meget godt.
Rådmannen vil derfor gå inn for dette. Dette innebærer en samlet bruk av disposisjonsfondet på 5.970.000 kroner.
Kommunene i Nord-Trøndelag ble fra 1. januar 2018 eiere av NTE. Utbygging av bredbånd og bedre mobildekning vil være et samfunnsutviklingstiltak hvor eventuelt framtidig utbytte fra selskapet kan benyttes til. Verdal kommune vil først kunne motta utbytte fra selskapet i 2019. Rådmannen vil se den foreslåtte finansiering i sammenheng med dette.

Sjøl etter å ha gjennomført denne utbyggingen gjenstår det flere områder i kommunen uten fiberbasert bredbånd hvor dette hadde vært gjennomførbart, men med store utbyggingskostnader. Det vises til beregninger for områdene Marka og utvidelse av området Minsås-Skjerset. Dette og flere andre områder vil en måtte jobbe videre med for om mulig å få finansiering av fiberbasert bredbånd.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.08.2018 11:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS