Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.09.2018 - PS 68/18 Saksutredning Kvartalsrapport 2/18 og budsjettjustering

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2018/8596 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 30.08.2018 76/18
Kommunestyre 24.09.2018 68/18

 

Saksprotokoll i Formannskap - 30.08.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapportering 2. kvartal 2018 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  Driftsbudsjettet reduseres med 5 mill kr. Reduksjonen gjennomføres som et rammenedtrekk etter fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen bygger på lønnsmassen hos virksomhetsområdene. Lønnsmassen fremgår i kolonnen sum årslønn.
   
  Tabell over budsjettjusteringer
   
  Rådmannen gis fullmakt til å fordele nedtrekket videre på ansvarsområder og utarbeide nødvendig kontostreng for innlesing i regnskapssystem.
   

 

 

Rådmannens innstilling:

 1. Økonomirapportering 2. kvartal 2018 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  Driftsbudsjettet reduseres med 5 mill kr. Reduksjonen gjennomføres som et
  rammenedtrekk etter fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen bygger på lønnsmassen hos
  virksomhetsområdene. Lønnsmassen fremgår i kolonnen sum årslønn.
   
  Tabell over budsjettjusteringer
   
  Rådmannen gis fullmakt til å fordele nedtrekket videre på ansvarsområder og utarbeide nødvendig kontostreng for innlesing i regnskapssystem.
   

Vedlegg: 

 1. Rapport Kvartalsrapport 2/2018
 2. Busjettskjema 1A og 1B
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Budsjettjustering 23.04.2018 sak PS 25/18
Budsjettjustering 18.06.2018 sak PS 53/18. 

Saksopplysninger:
Rådmannen legger med dette fram kvartalsrapport for andre kvartal 2018.
Kvartalsrapportering erstatter tidligere tertialrapporteringer. Omlegging til hyppigere rapportering er i samsvar med ønsker fra formannskapet. Kvartalsrapporten er således den første kvartalsrapport som forelegges et formannskap i Verdal kommune.

Sammen med rapporten legges det også fram budsjettjusteringer som anses som modne for iverksetting. Budsjettjusteringene har sammenheng med gjenstående inndekkingsbehov fra tidligere budsjettjusteringer i 2018. Dette er budsjettjusteringer som har fått en midlertidig finansiering ved at postene ble inntektsført som innsparingskrav.

Bakgrunnen for budsjettjusteringen er:

 • Kvartalsrapportens beregning av årsprognose sammenholdt med budsjett.
 • Rest udekket fra budsjettjustering fra 23.04.18 på 2,15 mill kr.
 • Rest udekket fra budsjettjustering fra 18.06.18 på 3 mill kr.
   

Kvartalsrapport viser et stort avvik mellom årsprognose og budsjett. Selv om det er stort tolkningsrom og usikkerhet rundt enkeltposter, er beregningen tydelig på at det kan komme et merforbruk (underskudd) i 2018 på opp mot ca 20 mill kr. Herav er ca 5 mill kr knyttet til redusert ramme til fordeling pga av inntektssvikt og økte avdrag, mens ca 15 mill kr er merforbruk hos virksomhetene og de interkommunale samarbeidene. Nærmere detaljer er gitt nedenfor i saksvurdering og i kvartalsrapport.

Beregningene i kvartalsrapporten bygger på et forsiktighetsprinsipp der merforbruk /inntektssvikt og mindreforbruk/merinntekt er ikke symmetrisk behandlet. Mulig merforbruk/inntektssvikt er regnet inn i prognosen etter beste estimat, mens mindreforbruk/ merinntekter bare er tatt med i prognosen i den grad de er rimelig sikre. Virksomheter der beregningene viser mindreforbruk (overskudd) er justert ned til
budsjettbalanse. Den formelle begrunnelsen for dette er at det ikke ligger noe vedtak om at et eventuelt mindreforbruk hos disse virksomhetene skal omfordeles til andre virksomhetsområder.

På grunn av den usymmetriske beregningsmetoden vil det mest sannsynlige utfallet være at kommunen oppnår et årsresultat som er bedre enn det beregningene viser. Samtidig er det krevende at beregningene viser stort potensiale for merforbruk. Summen av alle forhold som gir merforbruk er så høy at det gir klar indikasjon på at budsjettjustering og stram styring ut året er helt nødvendig. Et mindre sannsynlig utfall er at kommunen
oppnår mindreforbruk (overskudd). Et utfall med årsresultat i mindreforbruk (overskudd) er ingen umulighet, men det krever at kommunen både lykkes med vedtatt innstramming av budsjett, at enkelte virksomhetsområder leverer mindreforbruk (overskudd) og at det blir en gunstigere utvikling av forhold som kommunen selv ikke kan påvirke enn det som ligger i prognosen. Dette vil kunne være på poster som skatteutjevning,
renteutvikling, endelig beregning av pensjonskostnad osv.

Behovet og muligheten for budsjettjustering er dimensjonert i forhold til kjente avvik fra de to foregående budsjettjusteringene. Budsjettjusteringen er også dimensjonert ut fra vurderinger av hvor raskt det er mulig for organisasjonen å tilpasse seg til lavere
budsjettrammer. I budsjettjustering fra 23. april ble det ikke ble funnet inndekking for hele inntektsbortfallet som oppstod som følge av at økning i eiendomsskatt ikke ble vedtatt i samsvar med formannskapets innstilling til budsjett. Rest innsparingskrav som i april ble skjøvet til senere behandling var 2.15 mill kr. I budsjettjustering av 18. juni ble rammen til barnevern økt med 2 mill på grunn av økte behov, og budsjetterte
renteutgifter ble økt med 1,5 mill kr til inndekking av forventet renteøkning på lån høsten 2018. Herav ble 0.5 mill kr finansiert ved reduksjon i rammen til NAV. Dermed måtte udekket rammeøkning på 3 mill kr finansieres midlertidig ved at inntektsført innsparingskrav ble økt med 3 mill kr. Dermed økte gjenstående innsparingskrav fra 2,15 til 5,15 mill kr. Budsjettjusteringen på 5 mill kr som nå foreslås tilsvarer omtrent de 5,15
mill kr som pr i dag gjenstår som inntektsført innsparingskrav.

Budsjettjusteringen følges opp med stram budsjettstyring ut året. Tiltak iverksettes administrativt med særlig fokus på tett oppfølging av virksomheter med merforbruk. Summen av rammereduksjoner i løpet av året vil komme opp i 8.6 mill kr inkludert budsjettendring på 5 mill kr som nå foreslås.

Rådmannen ser at beregningene av årsprognose viser behov for større budsjettjusteringer enn de 5 mill kr som foreslås. Samtidig er de iverksatte og foreslåtte tiltak i sum krevende. Rådmannen vil derfor ikke i denne omgang sette innsparingskravet høyere enn 5 mill kr. Rådmannen vil avvente vurderingen av ytterligere budsjettjustering til neste kvartalsrapport. Neste kvartalsrapport vil gi et sikrere beslutningsgrunnlag. På den annen side vil også gjenværende tid for å gjøre endringer være kort. Ytterligere budsjettjusteringer utover høsten antas å ha svært høy vanskelighetsgrad og eventuelle tiltak som iverksettes vil få kort virkningstid.

Tabell

Det anses ikke som umulig å holde driften av tjenestene innenfor budsjett i 2018 med de tiltak som allerede er iverksatt og de som foreslås iverksatt. Virksomhetene fikk varsel om krevende budsjettår i mars og behovet for å sette tiltak i månedsskiftet april/mai. Rådmannen forventer derfor at tiltak fra våren skal begynne å gi effekt i andre halvår. Avviket i årsprognosen er således mer å betrakte som et øyeblikksbilde på hvor vi står nå i prosessen med å stramme inn på forbruket.

En stor del av merforbruk/inntektssvikt i prognosen ligger på forhold som er utenfor kommunes kontroll. For å unngå merforbruk i regnskapet for 2018 er kommunen derfor helt avhengig av at forhold utenfor kommunens kontroll utvikler seg i en mer positiv retning enn det som er lagt inn i prognosen. Dette er forhold vi ikke kan si noe sikkert om før årsoppgjøret foreligger. Kommunens drift kan ikke baseres på at vi er heldige
med faktorer vi ikke kan påvirke.

Forhold som har blitt kjent etter 30.06.2018.
Kvartalsrapporten har regnet inn kjente forhold pr 30.06. I ettertid har vi blitt kjent med noen nye forhold som antas å påvirke årsprognosen, og som derfor blir å regne inn i neste kvartalsrapport.

 1. Merutgifter institusjon – rapporten kapittel 2.2.2 Institusjon
 2. Merutgifter § 27 IKT – rapporten kapittel 2.2.5 Kemner, IKT og kommuneadvokat
 3. Revisjonspålegg om periodisering av lønn – rapporten kapittel 2.1.2 - lønn
   

Vurdering: 
Rådmannen har gjennom året prøvd å finne inndekking av inntektsbortfall på eiendomsskatt fra årsbudsjettverdtaket og de merutgifter som har kommet til i budsjettjustering i juni. Det har ikke lykkes å finne store konkrete innsparinger som kan plasseres på bestemte virksomheter og iverksettes på kort varsel (utenfor prosesser i budsjett/økonomiplan). Rådmannen ser seg derfor nødt til å gjennomføre nødvendig
budsjettreduksjon som et generelt trekk i rammene til virksomhetene.

Det innebærer at virksomhetsområdene pålegges å bruke de muligheter som finnes til sparing resten av året. Det betyr at det kan bli behov for å velge midlertidige sparetiltak som å holde stillinger vakante ut året, at innkjøp stoppes, at kurs/opplæring settes på vent ut året osv. Dette er løsninger som ikke kan være varige tiltak, men som kun har som mål å forhindre at kommunen får et merforbruk i 2018. Det er ingen heldig situasjon at slike tiltak må brukes, men det vil forhindre at inndekking av merforbruk kommer på toppen av det omstillingsbehovet som vi ser vil måtte komme i årene fremover. Rådmannen vil følge nøye med på at tiltak som gjøres ikke kommer i konflikt med innbyggernes
rettigheter etter lov. Så langt det er mulig vil tjenestene bli opprettholdt på det nivå som har vært fram til reduksjon i rammene. Dette stiller store krav til effektivitet og fleksibilitet i organisasjonen.

Nærmere om avvikene:
De viktigste forklaringsfaktorene til at årsprognosen i kvartalrapporten viser høyere anslått forbruk enn årsbudsjett er:

Tabell 

Det er kun virksomhetsområder med avvik som er tatt med i oversikten ovenfor.

Kommentarer til tabellen:
Nedenfor er det gitt kommentarer til de enkelte linjene i oversikten. Merk at alle forhold er nærmere omtalt i kvartalsrapporten. I kvartalsrapporten finnes også kommentarene til virksomheter som er i balanse eller mindreforbruk.

1 Skattesvikt:
Kommunaldepartementet varslet i revidert nasjonalbudsjett (mai 2018) at det forventes skattesvikt. Siste prognose fra KS viser et inntektsbortfall på 1,7 mill kr for Verdal. Departementet kommer med en ny vurdering i statsbudsjettet i oktober.

2 Svikt i eiendomsskatt:
På grunn av en takseringssak har kommunen tilbakebetalt eiendomsskatt med 2,3 mill kr. 

3 Økte avdrag på lån:
Kommuneloven gir regler for minsteavdrag som kommunen må betale og utgiftsføre. Regelverket vil bli strammet inn fra 2020, og for Verdal kommune innebærer det høyere årlige avdrag. For lånenivået i 2018 utgjør forskjellen mellom gammelt og nytt regelverk en økning i årlige avdrag på ca 4,8 mill kr årlig. I årsprognosen er det lagt inn økte avdrag med 1 mill kr. Dette for å starte tilpasning til nytt regelverk.

4 Sum endringer i fordelingsgrunnlaget:
Totalt gir endring i punkt 1-3 ca 5 mill kr mindre til fordeling på virksomhetene.

5 Fellesområdet:
Størstedelen av avviket på 5,75 mill kr er 5,15 mill i gjenstående inntektsført innsparingskrav. Beløpet er gjort rede for tidligere i saksutredningen. Forslaget til budsjettjustering innebærer at disse inntektene overføres til rammenedtrekk hos virksomhetene. Dermed fjernes størstedelen av avviket på fellesområdet og ansvaret for inndekking er plassert hos virksomhetene.

6 Nav:
Merforbruk er knyttet til tomgangsleie og reparasjoner av boliger. I tillegg kommer økning i behovet for midler til lovpålagte ytelser.

7 Hjemmetjenesten:
Merforbruk. Området følges opp med analyse og tiltak i løpet av høsten.

8 Bo og dagtilbud:
Et marginalt merforbruk etter at tiltak iverksettes.

9 Landbruk:
Et marginalt merforbruk som skyldes at det ikke var budsjettert med utgifter til kjøp av tjenester til drift av innkreving eiendomsskatt. Dette lå tidligere i samkommunen.

10 Teknisk:
Merforbruket gjelder selvkosttjenestene, men bare i den grad økte utgifter ikke kan dekkes av gjenstående selvkostfond. Regnskapsreglene er slik at kommunen ikke kan hente midler fra selvkostfond når fondene er tomme. Altså negative fond er umulig. Dermed oppstår det teknisk sett et merforbruk i regnskapet. Det er likevel slik at manglende inntekter kan tas inn i gebyrene for senere år, slik at dette merforbruket
kommer til inndekking i årene fremover.

11 Integrering og mangfold:
Virksomhetsområdet er analysert og tiltak iverksettes for å holde budsjettbalanse. Merforbruket i årsprognosen skyldes en relativt stor nedgang i eksterne tilskuddsinntekter på grunn av færre flyktninger. Det er derfor behov for å skalere ned aktiviteten i virksomhetsområdet. Etter at virksomheten har nedskalert sin egen aktivitet, gjenstår fortsatt merforbruk knyttet til store overføringer til andre virksomheter i kommunen. Dette er overføringer som ikke er justert ned for at det er færre flyktninger. Det vil i høst bli en prosess på tilpasning av overføringene, slik at overføringer og behov harmoniseres. Dette vil gi mer reelle budsjetter for Integrering og Mangfold. Samtidig gir det også inntektstap for virksomhetsområder som har budsjettert med samme overføringsinntektene som tidligere år. I prinsippet burde disse virksomhetsområdene nå hatt et mindreforbruk som følge av færre flyktninger. Årsprognosen viser at det ikke er tilfelle. Det kan være en indikasjon på at
budsjettmidlene har gått til andre formål enn de har vært tiltenkt. Justeringsbehovet som ntegrering og mangfold har beregnet til 2,4 mill er tatt med som merforbruk i årsprognosen. Det er fordi justeringene ennå ikke er gjennomført. Det er heller ikke mulig å si noe foreløpig om en omfordeling bare vil føre til at merforbruket flyttes til andre virksomhetsområder.

12 §27 Geodata:
Ved utskilling fra samkommunen ble det ikke tatt med nok lønnskostnader til å dekke lønn til de som jobber i virksomheten. Avviket tilsvarer den manglende lønnsutgiften og noe på inntektssvikt.

13 § 27 Brann og Redning:
Etter utskilling fra samkommunen har det kommet fram at det mangler finansiering av utgifter til nødnett. Dette har tidligere ikke vært noe stort tema. Det skyldes nok trolig at det har vært relativt mye kryssubsidiering mellom de ulike delene av samkommunen. Det ble ikke korrigert for dette da Brann og redning ble skilt ut fra samkommunen.

14 Samlet avvik hos virksomhetene:
Summen av avvikene 5-13.

15 Samlet avvik i kvartalsrapporten:
Samlet merforbruk/inntektssvikt er beregnet til ca 20 mill kr for året totalt. Beregningen gir en usymmetrisk behandling av merforbruk/inntektssvikt og mindreforbruk/inntektsøkning. Sannsynlig utfall er derfor et resultat noe bedre enn tallene viser, mens tapspotensialet skal være ivaretatt i beregningene.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 17.09.2018 10:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS