Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.09.2018 - PS 74/18 Eierskapsmelding 2018 Verdal kommune

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2018/8742 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.09.2018 85/18
Kommunstyre 24.09.2018 74/18

 

Rådmannens innstilling:  
Eierskapsmelding for 2018 vedtas.
 
Vedlegg: 
Eierskapsmelding Verdal kommune 2018
Tillegg til eierskapsmelding 2018
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
Kommunelovens kapittel 12 med forskrifter pålegger kommunene å føre kontroll med forvaltningen av kommunenes eierinteresser i selskaper. Kommunenes Sentralforbund (KS) har i forlengelsen av dette utarbeidet et eget hefte med «Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Her anbefales kommunene å foreta en gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer, ved å lage en eiermelding.

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et eget rettssubjekt, eller et eget styre etter kommuneloven § 27. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter;

  1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og interkommunale samarbeidstiltak
  2. Prinsipper for eierstyring
  3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene.
     

På bakgrunn av dette og skjerpet fokus på kommunalt eierskap, er det utarbeidet en eierskapsmelding for Verdal kommune. Meldingen omfatter en oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper.

Eierskapsmeldingens to innledende kapitler beskriver bakgrunnen for utarbeidelsen av meldingen, kommunens overordnede eierskapspolitikk, krav til godt eierskap og styreprinsipper. I kapittel tre og fire gjennomgås bakgrunnen for kommunalt eierskap og eierstrategi, mens kapittel fem gir en oversikt over mulig organisering av kommunal aktivitet. I kapittel seks er det en gjennomgang av Verdal kommunes eierinteresser og de ulike samarbeid for tjenesteleveranser. Det konkluderes til slutt på bakgrunn av gjennomgangen av eierskapsmeldingen.

Forrige eierskapsmelding ble utarbeidet i 2016. Årets melding er en videreutvikling av denne, blant annet er meldingen nå utvidet med en oversikt over hvem som sitter i styret i det enkelte selskap, slik kommunestyret ba om i sitt møte 29.08.16. Det er også lagt inn risikovurderinger tilknyttet noe av kommunens eierskap. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med å finne den rette formen på denne delen av eierskapsmeldingen, men årets melding indikerer en utviklingsretning for fremtidige eierskapsmeldinger.

Vurdering:
Eierskapsmeldingen gir en totaloversikt over kommunens eierskap i ulike selskaper og bør benyttes som et utgangspunkt i å sette mål og legge strategier for fremtidig eierskap.

Meldingen drøfter også ulike måter å organisere selskaper på og motivasjonen for kommunalt eierskap. Gjennomgangen gir et godt grunnlag til å drøfte de eierforhold Verdal kommune har.

Forrige melding (2016) fikk god mottakelse av kommunestyret. I saksdebatten fremkom det et ønske om å utvide meldingen til også å omfatte en oversikt over styresammensetningen i de ulike selskaper kommunen er eier i. En slik oversikt er lagt inn i den nye eierskapsmeldingen.

 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 21.09.2018 13:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS