Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 24.09.2018 - PS 78/18 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Brygga II

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2018/7567 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.09.2018 76/18
Kommunestyre 24.09.2018 78/18

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.

INNSTILLING:
Vedlagte utbyggingsavtale for «Brygga II» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.
 

 

 

Rådmannens innstilling:  
Vedlagte utbyggingsavtale for «Brygga II» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4.

Vedlegg: 

  1. Utbyggingsavtale Brygga II revidert
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Vedlagte utbyggingsavtale mellom Stiklestad Eiendom AS og Verdal kommune avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Brygga II, vedtatt 18.06.2018. Detaljreguleringen legger til rette for boligbebyggelse ved Verdalselva.

Avtalen omfatter bl.a. oppgradering og delvis omlegging av offentlig veg (Brygga og Jektvegen), opparbeidelse av sti langs elva, etablering av nødvendig ledningsnett inkl. sikring av eksisterende overvannsledning, innkjøp av lekeplassutstyr til fellesareal samt tilskudd til utvikling av Moparken i forbindelse med tidligere boligprosjekt.

Avtalen har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Komité plan- og samfunn sitt vedtak den 12.06.2018, KPS-sak 58/18. Offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Innherred 16.06.2018 og på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelse var 17. august 2018. Det er ikke mottatt uttalelser.

Tilhørende detaljreguleringen for Brygga II er vedtatt, men vedtaket er påklaget.
Plan- og bygningslovens § 17-4 femte ledd: «Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale om et område før arealplanen for området er vedtatt.»
Klagene på planvedtaket bør følgelig behandles før utbyggingsavtalen, da planen også kan endres eller oppheves ifb. klagebehandling. Dersom fylkesmannen opphever planvedtaket etter at utbyggingsavtalen er inngått, vil avtalen trolig bli ugyldig eller være uten verdi for partene.

Tidligere hjemlet plan- og bygningslovens Kap. XI-A Utbyggingsavtaler §§ 64 a-f (1985) bruk av utbyggingsavtaler. I sak 85/06 fattet Verdal kommunestyre vedtak om bruk av utbyggingsavtaler og de muligheter og begrensninger som herav følger. Vedtaket gjaldt etter bestemmelsene i «gammel» plan- og bygningslov (PBL 1985).

I dagens plan- og bygningslov, som trådte i kraft fra 2008, er det kapittel 17 som omhandler utbyggingsavtaler. Det er forholdsvis små endringer i forhold til de gamle bestemmelsene.
Kommunedelplan for Verdal by, vedtatt 29.05.2017, hjemler også bruk av utbyggingsavtaler i bestemmelsenes § 1.3.

Overnevnte er lagt til grunn for å opprette vedlagte utbyggingsavtale.

Vurdering: 
§ 17-3 i plan- og bygningsloven sier følgende om innholdet i en utbyggingsavtale:
Ǥ 17-3.Avtalens innhold
En utbyggingsavtale kan gjelde forhold som kommunen har gitt bestemmelser om i arealdelen til kommuneplan eller reguleringsplan.
Avtalen kan også regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av boligene til markedspris.
Avtalen kan også gå ut på at grunneier eller utbygger skal besørge eller helt eller delvis bekoste tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen. Kostnadene som belastes utbygger eller grunneier til tiltaket, må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen.
Avtalen kan uansett gjelde forskuttering av kommunale tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtak.»

Bestemmelser til kommunedelplan for Verdal by sier følgende:
«1.3 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2).

1.3.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele planområdet. Utbyggingsavtale skal inngås før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak.

1.3.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til bygningers utforming.

1.3.3 Utbyggingsavtale kan også benyttes der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett til en andel av boligene.

1.3.4 Utbyggingsavtale kan også inngås for boligutbygging der det ikke kan skaffes tilstrekkelig uteoppholdsareal innenfor eget område eller fellesområde. Det kan i stedet avtales bidrag til opparbeidelse og utstyr på offentlige friområder og lignende anlegg med god kapasitet innenfor 250 meter fra aktuell boligutbygging. Småbarnslekeplass skal imidlertid ligge maks 100 meter fra boligbebyggelsen. Krav til uteopphold skal sikres i reguleringsbestemmelse.»

Innholdet i utbyggingsavtalen er vurdert å ligge innenfor overnevnte rammer. Avtalen er også vurdert å ligge innenfor rammene i vedtatt detaljregulering for Brygga II, og følger opp intensjonene i den aktuelle planen. Omfang og innhold i utbyggingsavtalen sikrer en rasjonell og forsvarlig utbygging av planområdet med nødvendig infrastruktur.

Avtalen omfatter bl.a. oppgradering og delvis omlegging av offentlig veg (Brygga og Jektvegen) opparbeidelse av sti langs elva, etablering av nødvendig ledningsnett inkl. sikring av eksisterende overvannsledning, innkjøp av lekeplassutstyr til fellesareal samt tilskudd til utvikling av Moparken i forbindelse med tidligere boligprosjekt.

Punkt 8 i avtalen er en oppfølging av Komité plan og samfunn i Verdal sitt generelle oversendelsesforslag til administrasjonen i sak 8/12. Dette lød slik:
«I stedet for krav med «sandkasse, huske, sittebenk» i forbindelse med ny detaljplanlegging og utbedringer om uteområder/grøntareal, settes det krav om at kr 5 000,- pr. boenhet avsettes til fond for felles/kommunale friområder.»

Avtalen omhandler ikke allmennhetens mulighet for ferdsel på sti langs elva, men stien ligger nå innenfor areal foreslått til offentlig grønnstruktur, som er forutsatt overtatt av kommunen i avtalens punkt 12. Tilsvarende er ikke nevnt for planens felt o_GN2.

Det er ikke mottatt høringsuttalelser, og rådmannen tilrår at utbyggingsavtalen godkjennes.
Klager på vedtatt detaljregulering bør imidlertid behandles før utbyggingsavtalen.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.02.2020 08:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS