Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.10.2018

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:            29.10.2018
Tid:              18:00 - 21:40
Til stede:      

 
I starten av møtet ble det gitt følgende orientering:

Video-opptak av hele møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag, Linnea Solberg, Alva Iversen og Marthea Hynne synger "A million dreams". 
Video. (dessverre dårlig lyd i starten av innslaget - bedre etter hvert)

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 82/18 Godkjenning av møteprotokoll  24.09.2018 Protokoll video
PS 83/18 Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv. Saksframlegg Protokoll video
PS 84/18 Kvartalsrapport 3/18 og budsjettjustering Saksframlegg Protokoll video
PS 85/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - driftsøkonomiske konsekvenser Saksframlegg Protokoll video
PS 86/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - anbud Saksframlegg Protokoll video
PS 87/18 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad og distriktsandel Saksframlegg Protokoll video
PS 88/18 Midt-Trøndelag Regionråd - utvidelse Saksframlegg Protokoll video
PS 89/18 Møteplan 2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 90/18 Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret Saksframlegg Protokoll video
PS 91/18 Detaljregulering - Leirfall steinbrudd - 5038/261/1 Saksframlegg Protokoll video
PS 92/18 Bjørn S. Hojem - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden og nytt valgoppgjør - supplering av Venstres vararepresentantliste i kommunestyret Saksframlegg Protokoll video
PS 93/18 Orienteringer Protokoll video
PS 94/18 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget Saksframlegg Protokoll video
PS 95/18 Spørsmål fra Bård Storhaug (FRP) - Tolga-saken Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 29.10.2018
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Vara: Geir Singstad
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Vara: Torunn Agnethe Rotmo 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Ingen vara.
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Bjørn Stian Hojem V Medlem Nei Vara: Ingunn Leirset 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 08218 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. september 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24. september 2018 godkjennes.
              
  
 

PS 083/18 Forvaltningsrevisjon teknisk drift, offentlige anskaffelser mv.  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING: 
Revisjon Midt-Norge v/Unni Romstad orienterte om saken og var til stede under behandling av saken.
Se presentasjonen som ble brukt i møtet.

Ved votering ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunale retningslinjer og veileder for offentlige anskaffelser legges til grunn og etterleves for anskaffelser, spesielt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi.
 2. Kommunestyret ber rådmann påse at dokumentasjonsplikten i forbindelse med anskaffelser overholdes.
 3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at rutiner i forbindelse med anskaffelser etterleves, og om nødvendig, endre gjeldende rutiner og/eller utarbeide nye rutiner, for å sørge at etterlevelsen oppfyller kommunens eget regelverk.
 4. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige merknader og funn.
 5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om oppfølging av rapporten i kontrollutvalgets møte i februar 2019.
 6. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.


   

PS 084/18 Kvartalsrapport 3/18 og budsjettjustering  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 

 1. Økonomirapportering 3. kvartal 2018 tas til etterretning.
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  - Driftsbudsjettet på fellesområdet økes med 8,715 millioner til dekning av belastning av variabel lønn fra 2017. Finansiering tas fra disposisjonsfondet.
  - Innherred Brann og Redning bevilges 1,4 millioner til utgifter til nødnettet, og finansieres fra positiv pensjonsavregning på fellesområdet


    
 

PS 085/18  Det nye Bo- og behandlingssenteret - driftsøkonomiske konsekvenser   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Kommunestyret tar vurderingene til orientering. 

    

PS 086/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - anbud   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativt forslag til 2. avsnitt:
«Nytt byggs levetidskostnad skal vektlegges, spesielt ift. materialvalg og vedlikehold.»

Det ble først votert alternativt mellom formannskapets innstilling 2. avsnitt og nytt forslag fra Høyre, der Høyre sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling med vedtatt endring som ble enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Det benyttes en samspillsmodell der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, entreprenører og leverandører skal forestå all nødvendig prosjektering i samspill med kommunen som byggherre. Utførelsen gjennomføres som en totalentreprise.

Nytt byggs levetidskostnad skal vektlegges, spesielt ift. materialvalg og vedlikehold.

Utlysing av entreprisen gjennomføres så snart som mulig og i samsvar med reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
  
   
  
  

PS 087/18 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad og distriktsandel   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av Brokskitbekken og kvikkleireområde ved Stiklestad i samsvar med planer utarbeid av NVE. Distriktsandelen utgjør kr 1.600.000,- eks mva av totalbeløpet som er anslått til kr 8.000.000,- eks mva. NVE dekker resterende 80 %.
 2. Utgiften på kr.1.600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.


    
  

PS 088/18 Midt-Trøndelag Regionråd - utvidelse   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Innstilling fra formannskapet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

 1. Verdal kommune går inn for at Midt-Trøndelag regionråd utvides til å omfatte kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner.
 2. Vedtekter som følger saken vedtas som grunnlag for samarbeidet.


      
  

PS 089/18 Møteplan 2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  

 1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2019 vedtas.
 2. Formannskapet starter som regel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.

   
  
  

PS 090/18 Delegering av kommunestyrets myndighet til valgstyret   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Kommunestyret delegerer til valgstyret i medhold av valglovens § 4-2 å oppnevne medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene og blant disse leder og nestleder for valgperioden 2019-2023.
  
   
  

PS 091/18 Detaljregulering - Leirfall steinbrudd - 5038/261/1   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstiling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Vedlagte planforslag, med plankart sist revidert 24.05.2018 og reguleringsbestemmelser sist revidert 05.10.2018, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
  
     
  

PS 092/18 Bjørn S. Hojem - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden og nytt valgoppgjør - supplering av Venstres vararepresentantliste i kommunestyret
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Marit Voll (SP) fremmet forslag:

3. Nytt medlem: Einar Olav Larsen (SP). Nytt 1. varamedlem: Grethe Dyrstad.

4. Nytt medlem: Ole Petter Ingebrigtsen (V)

5. Ny 1. vara i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyre: Ingunn Leirset.
     
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Bjørn S. Hojem om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, komite mennesker og livskvalitet, rådet for likestilling av funksjonshemmede og som varamedlem i formannskap/administrasjonsutvalg/- valgstyret.
 2. Ingunn Leirset rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av valgperioden.
 3. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet for resten av valgperioden: Einar Olav Larsen (SP). Ny 1. vara: Grethe Dyrstad.
 4. Nytt medlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Ole Petter Ingebrigtsen.
 5. Ny 1. vara i formannskap/administrasjonsutvalg/valgstyre for resten av valgperioden: Ingunn Leirset.
 6. Maj Brit Slapgaard Larsen, Johannes Rosvold og Nils Georg Leirset rykker inn som vararepresentanter i nevnte rekkefølge på Venstres liste til kommunestyret 2015-2019.

   
  
  

PS 093/18 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Budsjettarbeidstider.
 • Industriens dag 14. - 15. november. Kommunen er med, med bla stand på Møteplassen.
 • TV-aksjonen, en offensiv komite. Offensivitet virket.
 • Verdal kommune har nå tatt i bruk eDialog. Innbyggerne kan nå trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet. Dette blir sendt via SvarUt og vi mottar det via SvarInn rett i ephorte.
 • Innkjøpssamarbeidet godt i etableringsprosess. Neste for kommunestyret blir en sak om vedtekter.

Ordfører orienterte om:

 • Ekstraordinær generalforsamling i regionalt pilegrimssenter på Stiklestad.
 • Møte med idrettsrådet.
 • Verdig avslutningsarrangement av karolinermarkeringen.
 • Verdal kommune nominert til statens pris for boligsosialt arbeid. 3 kommuner sto igjen. Stord kommune ble vinner. Setter pris på en slik anerkjennelse av det arbeidet som er gjort i kommunen.
 • Næringslivstur til Gdansk – Deltakere fra Steinkjer, Stjørdal og Verdal. 

 
 
 

PS 094/18 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Arild K. Pedersen (AP) fremmet sin interpellasjon og fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling der Verdal kommunes ambisjoner på vegne av sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget tydeliggjøres og synliggjøres.

Rådmannen bes samtidig legge fram til politisk behandling en handlingsplan knyttet til hvordan Verdal kommune kan ta en enda mer aktiv rolle både som kommune, og som samspillsaktør overfor interessegruppene, i tilretteleggingsarbeidet for sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.

Ordfører svarte slik:
Takk for interpellasjon – som berører et interessant og relevant tema.

 1. Sitter Verdal kommune med data som muliggjør en fullverdig redegjørelse for sjøørretens nåværende status i Verdalsvassdraget?
   
  - Det foreligger studentoppgaver utført av mastergradsstudenter ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) i 2018, 2017 og 2016. Disse vil legges frem til orientering for komite plan og samfunn i løpet av høsten 2018.
   
  - I tillegg finnes det observasjoner og fra bekkebefaringer i perioden 2012-2017, gjennomført av Innherred samkommune som var lokal miljømyndighet i samkommuneperioden. På bakgrunn av dette kan man si at en har en god oversikt over statusen i Verdalsvassdraget pr dd dato.
 2. På hvilken måte bidrar Verdal kommune i forbedringsarbeidet knyttet til sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget i dag?
   
  - I Skjørdalsbekken vil det settes i gang et prosjekt initiert av grunneiere, som finansieres vha SMIL-midler, sjøørretfondet og egenkapital. Total kostnadsramme på 900.000,- på en strekning på 1,3 km. Prosjektet skal gi bedre levekår for sjøørreten. Det ytes 70 %, ca. 630.000,-, i tilskudd fra SMIL (forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket) og 17 %, 162.000,-, i tilskudd fra Sjøørretfondet.
   
  Sjøørretfondet (opprettet av Innherred Renovasjon og EcoPro) var opprinnelig 300.000,-, ble opprettet etter at ECOPRO A/S hadde ut uhell med utslipp i Skjørdalsbekken. Midlene var tilgjengelig i 5 år og er nå i hovedsak disponert.
   
  - Deler av den gjenlagte Brokskitbekken åpnes. 2,1 km gjøres anadrom (laks og ørretførende), vha delfinansierer NVE. Total kostnadsramme for prosjektet er 8.000.000,-. Verdal kommune sin andel er 20 %, 1.600.000,-. Kostanden er høy på grunn av at tiltaket ligger i en kvikkleirelomme.
   
  - Når Verdal kommune utfører arbeid på kommunale veier, utføres arbeidet på en slik måte at man ikke lager oppgangshinder. Det meldes ifra til Statens Vegvesen på de strekninger der vi ser det er utfordringer på deres ansvarsområde.
   
  - I tillegg er det et stort fokus på håndtering av gjødsel og press-saft, samt kantvegetasjon i nærheten av sjøørretbekker i Verdal.
   
  - Stiklestad skole gjennomfører et prosjekt med elever, der de har fokus på sjøørretenes levekår i Brokskitbekken.
   
  - Det er gjennom de sju siste årene brukt vesentlig midler på oppgradering av vassdrag til Verdalselva via SMIL og dreneringstilskudd, for å unngå avrenning av næringsstoffer.
 3. Hvordan er den regionale innsatsen, rundt Trondheimsfjorden m/tilknyttede vassdrag, organisert for å bedre sjøørretens levekår i Trøndelag totalt/sett?
   
  - Vi vet at Melhus kommune, Steinkjer kommune og Stjørdal kommune jobber aktivt og tverrfaglig med vannrammedirektivets bestemmelser, men ikke spesifikt for å bedre sjøørretens levekår.
   
  - Verdal kommune er innlemmet i vannområde Innherred, som jobber med implementering av Vannrammedirektivet (som legger rammene rundt ansvaret for den økologiske tilstanden i vassdragene).

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.
      
VEDTAK:  
Oversendelsesforslag til formannskapet:

Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling der Verdal kommunes ambisjoner på vegne av sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget tydeliggjøres og synliggjøres.

Rådmannen bes samtidig legge fram til politisk behandling en handlingsplan knyttet til hvordan Verdal kommune kan ta en enda mer aktiv rolle både som kommune, og som samspillsaktør overfor interessegruppene, i tilretteleggingsarbeidet for sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.
    
 
  

PS 095/18 Spørsmål fra Bård Storhaug (FRP) - Tolga-saken  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 29.10.2018

BEHANDLING:  
Bård Storhaug (FRP) fremmet spørsmålet.

Ordfører svarte slik:
«Takk for spørsmålet – som berører en aktuell mediesak som har engasjert mange.

Diagnosen psykisk utviklingshemming
La meg starte med å påpeke at å sette diagnosen psykisk utviklingshemming ikke er noen enkel sak i vårt land. For at diagnosen psykisk utviklingshemming skal kunne settes må tilstanden ha oppstått før personen er fylt 18 år. Utviklingshemming regnes som en livslang tilstand. Kun leger og psykologer kan sette diagnosen.

Status i Verdal kommune
I perioden 2014 til 2018 har antallet personer med psykisk utviklingshemming over 16 år, med vedtak på tjenester fra Verdal kommune økt med 3 personer, fra 72 registrerte i 2014 til 75 pr 01.01.18. dette samtidig med at også befolkningen har vokst merkbart.

ÅrAntall
2018 75
2017 74
2016 73
2015 74
2014 72

Bildet må altså sies å være stabilt, ikke minst befolkningsøkningen tatt i betraktning.

Som grunnlag for endringer i tallene som registreres pr år ligger;

 • brukere med psykisk utviklingshemming som allerede har vedtak på tjenester som har fylt 16 år før 01.01. i det året det rapporteres på
 • personer med psykisk utviklingshemming over 16 år som ikke har innvilget tjenester tidligere som har søkt og fått innvilget dette før 01.01. i det året det rapporteres på, inkludert tilflyttere - personer med psykisk utviklingshemming som har avsluttet sine tjenester før 01.01. i det året det rapporteres på
 • personer som har fått tatt bort sin diagnose knyttet til psykisk utviklingshemming før 01.01. i det året det rapporteres på

Kommunen har eksempler på at antallet har blitt justert i tilknytning til alle nevnte punkt.

Prosessen for rapportering
Kriterier for rapportering gis gjennom et årlig rundskriv (for 2018 – IS-3/2018).
Avdelingsledere for aktuelle tjenester koordinerer arbeidet internt i de ulike avdelinger med en gjennomgang av antall brukere med psykisk utviklingshemming som har aktive tjenester og sørger for at dette blir dokumentert på riktig måte. Prosessen styres av en leder som har fått delegert dette koordineringsansvaret på tjeneste-/brukernivå og en virksomhetsleder/rådgiver som har ansvar på systemnivå. Dokumentasjon jamfør kriterier gitt i rundskriv legges fram for revisor som på grunnlag av sin gjennomgang dokumenterer dette i en rapport som sendes direkte til Helsedirektoratet. På bakgrunn av rapporten rapporterer ansvarlig i kommunen inn riktig antall brukere til Helsedirektoratet gjennom ALTINN. Hele prosessen er forutsigbar og pågår i perioden fra november/desember til april hvert år.
Kommunen har fokus på å håndtere slike prosesser på en riktig måte, forankret i kommunens verdier og det etiske grunnlaget for å være trygg på det som legges fram som grunnlag for revisjon. Tvil eller usikkerhet i prosessen følges opp med å sjekke fakta med bruker, verge eller pårørende. Det er kun personer som fyller kriterier til diagnose med riktig dokumentasjon som rapporteres videre til Helsedirektoratet.
God samhandling mellom fagansvarlige, ledelse og revisjon forankret i bruk av verdigrunnlaget, gode etiske holdninger og en strukturert prosess bidrar til at denne oppgaven ivaretas på en forsvarlig måte.

Så til de konkrete spørsmålene, som jeg velger å besvare samlet:

Ovenstående notat er bestilt av ordfører for å kunne bli ajourført om situasjonen lokalt.

På bakgrunn av notatets innhold mener jeg å kunne si at jeg som ordfører ikke har grunn til å tro at vi har parallelle tilfeller med «Tolga – saken» i vår kommune – eller at våre rutiner på dette området er mangelfulle.»

Bård Storhaug stilte et tilleggsspørsmål ad registrering av to tilfeller     
 
     

    Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 16.09.2021 12:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS