Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.10.2018 - PS 86/18 Det nye Bo- og behandlingssenteret - anbud

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/4302 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22-10.2018 96/18
Kommunestyret 29.10.2018 86/18 

 

Rådmannens innstilling: 
Det benyttes en samspillsmodell der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, entreprenører og leverandører skal forestå all nødvendig prosjektering i samspill med kommunen som byggherre. Utførelsen gjennomføres som en totalentreprise.

Utlysing av entreprisen gjennomføres så snart som mulig og i samsvar med reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Vedlegg: 
Ingen.       
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Saken er en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak PS 19/17 vedrørende entreprisemodell:
"Det velges en totaltentreprisemodell og prosjektgjennomføring som ikke forhindrer lokale/regionale aktører å delta i konkurransen grunnet prekvalifiseringsvurderinger og/eller evalueringskriterier som er urimelige i forhold til referanseprosjekter og reell kompetanse.
Det skal stilles krav til lærlingeandel og fagbrev i hele prosjektgjennomføringsorganisasjonen, også innenfor underentrepriser. Anbudskonkurranse og entrepriseform gjennomføres innenfor det mulighetsrom og retningslinjer som lov om offentlige anskaffelser gir."

Som svar på kommunestyrets vedtak anbefaler rådmannen at det blir benyttet en samspillsmodell der en entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, entreprenører og leverandører skal forestå all nødvendig prosjektering i samspill med kommunen som byggherre. Etter samspillsperioden er detaljprosjektering og utførelse en opsjon, det vil si at det er en «avhoppsmulighet».

I samspillsperioden legges NS 8402 til grunn for kontrakten, mens i utførelsesperioden legges NS 8407 til grunn. NS 8402 gjelder alminnelig kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, mens NS 8407 gjelder alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

Konkurransen gjennomføres med tildelingskriterium:

  • Priser og påslag - Timepriser for aktører både i samspillfase og utførelsesfase, påslag for leverte materialer, maskinleie og underentreprenører og rådgivere. Priser skal være i «åpen bok», det vil si at byggherren kan se de priser entreprenøren er tilbudt.
     
  • Gjennomføringsplan – Her vurderes entreprenørens beskrivelse av plan for gjennomførelse av prosjektet. De forhold som vil bli vurdert, samt vekting av disse blir oppgitt i tilbudsskjema.
     
  • Prosjektorganisasjonens kompetanse – Her vurderes tilbudt personell sin spesielle kompetanse. De forhold som blir vektlagt blir oppgitt i tilbudsskjema. Her benyttes en mal fra DiFi (Direktoratet for forvaltning og ikt) for tildelingskriterier knyttet til kompetanse. I tillegg vektlegges erfaring fra samspill. Helse- og velferdsbygg og grønn bygging.
     

I tillegg til selve kriteriene vil noen av kommunens ambisjoner vedlegges utlysingen, som bærekraftsmål/miljømål for bygget, mål om driftseffektivitet og fleksibilitet og bruk av lokale leverandører. Resultatet fra programmeringsfasen, erklæringer vedrørende helse, miljø og sikkerhet og sosialt ansvar med antikorrupsjon er også sentrale dokumenter.

Vurdering: 
Hovedformålet med å benytte samspillsmetoden er å involvere entreprenøren så tidlig som mulig, slik at entreprenørens kompetanse utnyttes i større grad enn ved tradisjonelle kontrakter. Mange av faktorene som er vanskelig å beskrive i en tilbudsfase kan løses av aktørene i samspill. I forhold til mer tradisjonelle entrepriser forventes det å spare tid, særlig i tilbudsfasen. Det ikke er nødvendig med detaljerte beskrivelser av planlagt bygg og det ligger ingen løsninger/prosjektering i tilbudet. I og med at det ikke ligger løsninger i tilbudsfasen, vil det heller ikke bli nødvendig med honorering av grupperinger som ikke når opp i konkurransen.

Etter som det ikke ligger løsning i tilbudet, vil det sannsynligvis være større muligheter for bruk av lokale leverandører. For å gi pris på løsninger må en entreprenør sannsynligvis ha leveranser fra flere og dermed velge leverandør tidligere i prosessen.

Utlysing av konkurransen, gjennomføring av konkurransen og samspillsfasen med utvikling av løsning vil forventelig foregå i tiden fra november 2018 fram til bestilling av utførelsen/totalentreprisen oktober 2019. Prosjektering og bygging vil forventelig pågå fram til overtakelse juli 2021. Etter en periode med prøvedrift kan innflytting skje i oktober 2021.

Lærlingeordning vil bli krevd, jfr kommunestyrets vedtak PS 19/17.

Kostnader for samspillsfasen med utvikling av bygget er beregnet til 16.500.000,- eks mva. Da er blant annet geoteknikk med prøveboring i tomta og miljørapport/undersøkelser inkludert.

Det er fortsatt uavklarte forhold som kan være til hinder for gjennomføring av byggeprosjektet slik vi kjenner planene i dag. Det gjelder reguleringsplan og geotekniske forhold. Reguleringsplanen er under utarbeidelse, men ikke ferdig behandlet og godkjent ennå. Første geotekniske vurdering er utført, men både området og selve byggetomta må vurderes nærmere.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.10.2018 11:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS