Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.10.2018 - PS 94/18 Interpellasjon fra Arild K. Pedersen (AP) - Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/9325 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 29.10.2018 94/18

 

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Arild K. Pedersen (AP) har fremmet slik interpellasjon til ordfører:

«Interpellasjon: Sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget

Det vises til pkt. 19 i reglementet for kommunestyret.

Med bakgrunn i dette fremmes følgende interpellasjon til ordføreren til kommunestyrets møte 29.10.2018:

Sidebekkene i Verdalsvassdraget er viktige som gyte- og oppvekstområde for sjøørret. De siste årene har imidlertid bestanden av sjøørret i Verdalselva, i likhet med mange andre lakseelver i Trondheimsfjorden og landet for øvrig, blitt sterkt redusert av ulike, utfordrende forhold som bidrar til bestandens tilbakegang.

De siste årene har studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), i samarbeid med verdaling og førsteamanuensis, Stian Stensland, gjort et godt stykke feltarbeid som grunnlag for planlegging av tiltak for forbedring av sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget. Stiklestad skole har også delvis gjort naturen til klasserom, og gitt elever ved skolen mulighet for undervisning ute i naturen ved gjennomføring av både bekkeobservasjoner og bekkerestaureringer i Brokskitbekken som renner like forbi skolen.
Stiklestadelevenes forbilledlige innsats på sjøørretens vegne har vi blitt kjent med blant annet gjennom en rekke flotte innslag i mediene.

Kart over sjøørretbekkene i Verdal

Den 30. mai inviterte elevene ved Stiklestad skole videre til et sjøørretseminar ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, der bachelor- og mastergradsstudenter ved NMBU bidrog som tunge medspillere. Gjennom en hel ettermiddag og kveld fikk jeg, og de andre deltagerne på seminaret, anledning til å være med på merking av sjøørret, samtidig som det rikholdige og varierte programmet gav innsikt i flere ulike sider ved sjøørretens situasjon i Verdalsvassdraget. På seminaret deltok både landbrukssjefen og leder Komité Plan & samfunn fra Verdal kommunes side.

På bakgrunn av Verdalsvassdragets rolle – ikke bare som varig verna vassdrag og bærer av store naturverdier – men også som kilde til inntekt, verdiskaping, fritidsaktivitet og friluftsliv i Verdal - må det, når miljøporteføljen nå er hentet «hjem» til Verdal kommune etter Innherred samkommunes opphør, være riktig å sette økt politisk fokus på sjøørretenes levekår i Verdalsvassdraget.

Med denne interpellasjonen søker undertegnede derfor å bidra nettopp til både fokus, og en åpen debatt i kommunestyret, om hvordan Verdal kommune bedre kan legge til rette for et av vårt vassdrags viktigste, og mest verdifulle, fiskearter.

På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille ordføreren følgende spørsmål:

  1. Sitter Verdal kommune med data som muliggjør en fullverdig redegjørelse for sjøørretens nåværende status i Verdalsvassdraget?
     
  2. På hvilken måte bidrar Verdal kommune i forbedringsarbeidet knyttet til sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget i dag?
     
  3. Hvordan er den regionale innsatsen, rundt Trondheimsfjorden m/tilknyttede vassdrag, organisert for å bedre sjøørretens levekår i Trøndelag totalt sett?
     

og fremme følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling der Verdal kommunes ambisjoner på vegne av sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget tydeliggjøres og synliggjøres.

Rådmannen bes samtidig legge fram til politisk behandling en handlingsplan knyttet til hvordan Verdal kommune kan ta en enda mer aktiv rolle både som kommune, og som samspillsaktør overfor interessegruppene, i tilretteleggingsarbeidet for sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget.

 
Med vennlig hilsen
Arild Pedersen (s)
Gruppeleder
Arbeiderpartiet»

Ordfører vil besvare interpellasjonen i møtet.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.10.2018 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS