Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 10.12.2018 - PS 109/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Verdal kommune

Saksbehandler : Trine Bjørnerås

Arkivref : 2018/8721 - /P36

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 04.12.2018 106/18
Kommunestyre 10.12.2018 109/18

 

Rådmannens innstilling: 
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune vedtas. 

Vedlegg:

  1. Høringsuttalelse - forslag til forskrift for nedgravde oljetanker i Verdal kommune
  2. Forskrift om nedgravde oljetanker, Verdal kommune, Trøndelag
  3. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Del 1. Forurenset grunn og sedimenter
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Saken omhandler utarbeiding av lokal forskrift slik at forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, skal gjelde for alle nedgravde oljetanker i Verdal kommune, uansett størrelse. Forurensningsforskriftens kapittel 1, Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, krever at oljetanker på mer enn 3 200 liter, som permanent tas ut av bruk, skal tømmes for olje og graves opp. Det er gitt adgang for kommuner til å lage egen forskrift slike at miljø og sikkerhet ivaretas også for oljetanker under 3200 liter.

Nedgravde oljetanker representerer en økende kilde til forurensning i grunnen. En oljetank har begrenset levetid og nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jorda utenfor tanken.

Dette vil over tid kunne føre til rust. En nedgravd glassfibertank er sårbar for endringer i trykk og kan revne. Selv om ikke tanken ruster, så gjør oljetankens rør og ledninger det. Lekkasjer fra oljetanker kan få store konsekvenser for miljø, helse og økonomi.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming, samtidig som fyringssikkerhet ivaretas. Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har fastsatt en ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger fra 01.01.2020. Dersom man ikke endrer til annen type olje, vil anlegg måtte tas ut av permanent bruk og dermed må det gjøres tiltak i forhold til dette.

KPS vedtok 11.9.2018 i sak PS 081/18 at forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune, Trøndelag, skulle legges ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningsloven § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker skal først og fremst hindre forurensning til grunnen ved at mineraloljetanker kreves gravd opp etter at de tas ut av permanent bruk, senest i 2020. Denne forskriften vil sikre en lik håndhevelse innen hele kommunen, uansett tankstørrelse.

Gjennom oppgraving av tanken vil det vises om tanken har lekket olje til grunnen og eventuelle forurensede masser kan fjernes før det får konsekvenser for nærmiljøet. Dersom det skal gis dispensasjon fra fjerning av tanken, må det likevel tas forhåndsregler om at tanken må være tett, tanken må være tømt og rengjort og påfyllingsanordninger må fjernes slik at ikke tanken uforvarende kan bli fylt igjen. Deretter skal tanken fylles med godkjent fyllmasse.

Det har kommet inn en høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Verdal. Naturvernforbundet er positive til forslaget om forskrift for nedgravde oljetanker i Verdal. De trekker frem at også små tanker kan utgjøre en miljøtrussel og at det derfor er positivt at forskriften gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse. At forskriften gjelder for hele kommunen som geografisk område presiseres også som viktig. Ellers oppfordres kommunen igangsette informasjonstiltak som følge av den nye forskriften. Naturvernforbundet vil gjerne samarbeide med kommunene med å igangsette en informasjonskampanje.

Vurdering: 
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune vedtas.
 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.12.2018 23:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS