Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 10.12.2018 - PS 110/18 Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/10001 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.12.2018 126/18
Kommunestyret 10.12.2018 110/18

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Kim Tommy Nessemo om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden.
 2. Olav D. Karmhus rykker inn som fast medlem i kommunestyret i perioden 11.12.18 – 31.3.19. Einar Olav Larsen rykker inn som fast medlem fra 1.4.19 og resten av valgperioden.
 3. Nytt medlem i komite plan og samfunn for resten av valgperioden:
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Kim Tommy Nessemo søker i epost datert 26. november 2018 og fritak fra sine kommunale verv for resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet med personlige forhold.

Kim Tommy Nessemo er for inneværende valgperiode innvalgt som medlem på felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i følgende utvalg (i tillegg til kommunestyret):

 • Komite plan og samfunn
   

Kim Tommy Nessemo er også innvalgt som representant i SMU ved Stiklestad skole og vara i trafikksikkerhetsutvalget. Disse to vervene blir behandlet i henholdsvis komite mennesker og livskvalitet og komite plan og samfunn etter delegert myndighet.

SP/SV/V/FRP/MDG/UAV har følgende medlemmer/varamedlemmer i komite plan og samfunn:

Medlemmer:

 1. Anne Segtnan (SP)
 2. Kim Tommy Nessemo (SP)
 3. Birgitte S. Dillan (SP)
 4. Arvid Wold (MDG)  
   

Varamedlemmer:

 1. Bård Storhaug (FRP)
 2. Karl Bernhard Hoel (SP)
 3. Einar Olav Larsen (SP)
 4. Grethe Dyrstad (V)
 5. Marit Voll (SP)
 6. Anne Kolstad (SV)
   

Kommunelovens § 15.1 har slik ordlyd:
«Kommunestyret eller fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak fra kommunale verv innvilges som omsøkt.

Felleslista SP/SV/V/FRP/MDG/UAV bes i møte fremme forslag på medlem i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Til orientering ad nytt medlem i kommunestyret:
Einar Olav Larsen er fast medlem i kommunestyret i Marit Anna Morkens permisjon. Denne går ut 31.3.19. Da rykker Einar Olav Larsen inn som fast medlem etter Kim Tommy Nessemo. Olav D. Karmhus rykker inn som fast medlem i perioden 11.12.18 – 31.3.19 og går tilbake som varamedlem når Marit Anna Morken sin permisjon går ut.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.12.2018 21:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS