Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.01.2019 - PS 5/19 Vedtekter for eiendomsskattetaksering i Verdal kommune - revidert 2019

Saksbehandler : Arnulf Løken

Arkivref : 2019/112 - /

 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 07.01.2019 5/19
Kommunestyre    

 

Saksprotokoll i Formannskap - 17.01.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar de reviderte vedtektene for eiendomsskattetakster for Verdal kommune. Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.
 
Vedlegg:  
Forslag til reviderte vedtekter

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Nåværende vedtekter for eiendomsskattetakster for Verdal kommune.

Saksopplysninger: 
Eiendomsskatteloven er endret, med virkning fra 01.01.2019. Dette medfører at vi må tilpasse våre vedtekter i forhold til endringene. Endringene består i:

 • «Skattetakstnemnd» endres til: Sakkyndig nemnd.
   
 • «Overskattetakstnemnd» endres til: Klagenemnd for eiendomsskatt.
   
 • § 1-1 første avsnitt: «§ 8A-3 (2)» endres til: § 8A-3 (4).
   
 • «§ 1-4. Sakkyndige for takstnemndene» endres til: § 1-4. Befaringsmenn og sakkyndige for takstnemndene.
   
  Nytt tillegg: Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmenn i samråd med den sakkyndige nemnd.
   
 • § 1-4 tredje avsnitt: «Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske eller andre områder, når dette ansees nødvendig» endres til: Nemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, eller andre områder, når dette ansees nødvendig.
   
 • § 2-1. «Kemnerkontoret fungerer som eiendomsskattekontor t.o.m. 30.06.2013. Enheten for plan, byggesak, oppmåling og miljø (PBOM) fungerer som eiendomsskattekontor f.o.m. 01.07.2013» endres til: Enheten for Landbruk, miljø og arealforvaltning fungerer som Eiendomsskattekontor.
   
 • § 2-2 første avsnitt: «Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over eiendommer som takstnemnda inviteres til å vurdere» endres til: Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over antatt skattepliktige eiendommer som sakkyndig nemnd inviteres til å vurdere.
   
 • § 2-2 andre avsnitt «Rådmannen bestemmer om eiendommer som er fritatt etter § 7 skal takseres.» endres til: Sakkyndig nemnd bestemmer om eiendommer som er fritatt etter § 7 skal takseres.
   
 • § 2-3 første avsnitt. Følgende tas ut: «Eieren gjøres kjent med de opplysninger om eiendommen som kommunen har, og gis anledning til å uttale seg».
   
 • § 2-3 tredje avsnitt: «Eiendomsskattekontoret kan be eieren utlevere opplysninger av betydning for taksten.» endres til: Eiendomsskattekontoret kan pålegge eieren å utlevere opplysninger av betydning for taksten jf. eiendomsskatteloven § 31.
   
 • § 3-1 andre avsnitt: «Eiendomsskattekontorets leder innkalles til alle møter i skattetakstnemnda» endres til: Eiendomsskattekontorets leder innkalles og stille i alle møter i sakkyndig nemnd.
   
 • § 3-4 første avsnitt, andre setning: «Besiktigelsen ivaretas av besiktigelsesmenn som utarbeider forslag til takst» endres til: Besiktigelsen ivaretas av
  besiktigelsesmenn/sakkyndige som utarbeider forslag til takst.
   
  Nytt tillegg: Eiendomsskattekontoret eller de som utfører takseringa for kommunen, har rett til å ta fotografi av eiendommen til bruk for takseringen.
  Sakkyndig nemnd fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av befaringsmennene/sakkyndige.
   
 • § 5-1. første avsnitt «Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 (3)» endres til: Skattyter eller formannskapet kan klage på taksten og/eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten er lagt ut jf. eiendomsskatteloven §§ 8 A-3 (3) og 19.
   
 • § 5-5 andre avsnitt «Ved klage over taksten skal overskattetakstnemnda som kollegium foreta befaring av eiendommen. Overskattetakstnemnda kan prøve alle sider av saken og kan omgjøre vedtaket til skattyters ugunst, jf. Eiendomsskatteloven § 17» endres til: Ved klage over taksten skal klagenemnda forta befaring av eiendommen. Klagenemnda kan prøve alle sider av saken og kan omgjøre vedtaket til skattyters ugunst, jf. Eiendomsskatteloven § 17.
   
 • § 6-1 andre avsnitt: «Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i § 1-4» endres til: Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til befaringsmennene som nevnt i § 1-4.
   

Vurdering:
Det er ingen reell endring i de nye vedtektene ut over det som framgår under saksopplysninger.

Rådmann viser til endringene i eiendomsskatteloven fra 01.01.2019, og vil på den bakgrunn foreslå at forslag til reviderte vedtekter vedtas. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.01.2019 11:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS