Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.03.2019

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           25.03.2019
Tid:             18:00 - 22:30
Til stede:     33 representanter.
                     Bjørn Iversen (AP), Anne Kolstad (SV) og Jon Olav Skrove (SP) fratrådte som inhabil i sak 30/19.
                     Til stede 30 representanter.
                    Arild K. Pedersen ble enstemmig valgt som settevaraordfører i sak 30/19.
                    Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet under sak 32/19. Til stede 32 representanter

 

Opptaket / direktesendinga fra kommunestyrets møte måtte avbrytes under behandling av tredje siste sak grunnet en systemoppdatering på PC'en som styrer opptaket.
Dette var en tvungen oppdatering som ikke kunne utsettes på noen måte. Dermed måtte opptaket avsluttes kontrollert før oppdateringen startet.

Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

 • Årlig rapportering status barnevernet v/barnevernsleder Bente Nestvold – video.

   
Video-opptak av møtet fra start til slutten av debatten i sak 32
 
Kulturinnslag. Siri Andrea Akselvold synger "Bestevenn", akkompagnert av Mia Larsen Sveberg på piano. Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF  

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 023/19 Godkjenning av møteprotokoll  25.02.2019 Protokoll video
PS 024/19 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 025/19 Årsmelding for Eldrerådet 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 026/19 Årsmelding rådet for likestilling av funksjonshemmede 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 027/19 Årsmelding innvandrerrådet 2018 Saksframlegg Protokoll video
PS 028/19 Sikringstiltak mot erosjon i Helgåa ved Åkerenget, Vuku Saksframlegg Protokoll video
PS 029/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon Saksframlegg Protokoll video
PS 030/19 2. gangsbehandling detaljregulering Finnvola sør Saksframlegg Protokoll video
PS 031/19 Orientering/avklaring etter vedtak i KOM-sak 2/19 - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Saksframlegg Protokoll video
PS 032/19 Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og anlegg Saksframlegg Protokoll ufullstendig video
PS 033/19 Oppnevning av personlig vara i Innherred Interkommunale legevakt (IKS) Saksframlegg Protokoll ikke video
PS 034/19 Orienteringer Protokoll ikke video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 25.03.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Nei Vara: Emmanuel Glordy Bowah
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Vara: Geir Singstad 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Nei Vare: Thor Bertil Granum 
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Vara: Kristine Kulstad 
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Ingen vara
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Olav Dahl Karmhus SP Medlem Nei Vara: Jon Olav Skrove 
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Ingen vara
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Tor Ove Nesset H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ingunn Leirset V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 023/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 25. februar 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:
Protokoll fra møte 25. februar 2019 godkjennes.
           
  
 

PS 024/19 Årsmelding for Verdal ungdomsråd 2018  Til toppen av siden  video 

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING: 
Nestleder Svein Gjøran Gundersen og medlem Ylva Støre Myhre i ungdomsrådet presenterte årsmeldingen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Kommunestyret tar Årsmelding Verdal ungdomsråd 2018 til orientering.
 
 
   

PS 025/19 Årsmelding for Eldrerådet 2018  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:
Eldrerådet v/Siv Engelin
presenterte årsmeldingen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Kommunestyret tar Eldrerådets årsmelding for 2018 til orientering.
  
 
    

PS 026/19 Årsmelding rådet for likestilling av funksjonshemmede 2018   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:   
Leder i rådet for likestilling av funksjonshemmede, Berit Nessø
, presenterte årsmeldingen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Årsmelding for rådet for likestilling av funksjonshemmede 2018 tas til orientering.
  
      

PS 027/19 Årsmelding innvandrerrådet 2018   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:  
Leder i innvandrerrådet, Emmanuel Bowah, presenterte årsmeldingen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Innvandrerrådets årsmelding for 2018 tas til orientering.
      
   
    

PS 028/19 Sikringstiltak mot erosjon i Helgåa ved Åkerenget, Vuku   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring i Helgåa i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 180.000,- eks mva av totalbeløpet som er beregnet til kr 900.000,- eks mva. NVE dekker resterende kostnader.
 2. Utgiften på kr 180.000,- eks mva dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.


 
      

PS 029/19 Forvaltningsrevisjon Innherred Renovasjon   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:  
Nestleder i kontrollutvalget, Kristine Kulstad, orienterte om saken.

Kristine Kulstad fremmet følgende alternativt forslag:
"Kommunestyret tar rapporten og kontrollutvalgets innstilling til etterretning."

Arild K. Pedersen (AP) fremmet følgende tillegg til Kulstad forslag (kontrollutvalgets innstilling pkt. 3):
"Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til behandling i kommunestyret om renovasjonsforskriften som sikrer at innbyggerne har mulighet til å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer innen utgangen av 2020."

Ved alternativ votering mellom kontrollutvalgets innstilling og forslaget fra Kulstad og Pedersen ble forslaget fra Kulstad og Pedersen enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Kommunestyret tar rapporten og kontrollutvalgets innstilling til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak til behandling i kommunestyret om renovasjonsforskriften som sikrer at innbyggerne har mulighet til å få redusert gebyr for ubebodde eiendommer innen utgangen av 2020.

 
  
    

PS 030/19 2. gangsbehandling detaljregulering Finnvola sør   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:  
Bjørn Iversen (AP) ba om vurdering av sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd (A). Er hytteeier i Finnvola sør. Ved votering vedtok kommunestyret enstemmig at Iversen er inhabil.

Anne Kolstad (SV) ba om vurdering av sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd (C), tidligere gift med eier av hytte. Ved votering vedtok kommunestyret enstemmig at Kolstad er inhabil.

Jon Olav Skrove (SP) ba om vurdering av sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 1. ledd (C), gift med eier av hytte. Ved votering vedtok kommunestyret enstemmig at Skrove er inhabil.

Ovennevnte fratrådte behandlingen. Til stede 30 representanter.

Følgende ble foreslått som settevaraordfører under behandling av saken:
Arild K. Pedersen (AP).

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 26 mot 4 stemmer.
   
VEDTAK: 
Vedlagte planforslag vedtas iht plan og bygningslovens § 12-12.  
 

    
  

PS 031/19 Orientering/avklaring etter vedtak i KOM-sak 2/19 - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 
  
   
  

PS 032/19 Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og anlegg   Til toppen av siden ufullstendig video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:  
Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 32 representanter.

Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativt forslag:

 1. Ved kommunale byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og større rehabiliteringer av bygningsmessig karakter og opparbeidelse/rehabilitering av offentlige uterom og parker skal det som hovedregel avsettes mellom 0,5 og 1 prosent av byggebudsjett til kunstnerisk utsmykning.
 2. Prosentandelen til kunstnerisk utsmykning og kostnadene godkjennes i forbindelse med ordinære godkjenningsprosedyrer for prosjektets budsjett og finansiering.
 3. I de prosjektene hvor det ut fra kriteriene er aktuelt skal det i tillegg søkes KORO (Kunst i Offentlige Rom) om økonomisk støtte.
 4. Lokale kunstnere, barn og ungdom gis muligheten til å bidra med kunstnerisk utsmykking hvis dette er formålstjenlig.

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:

4. Det legges opp til en prosess som legger til rette for i størst mulig grad benytte regionale kunstnere i utsmykningsarbeidet.

SV v/Anne Kolstad fremmet følgende nytt tilleggspunkt:

Det legges inn i anbudskriteriene at det er et fortrinn om kunstneren har regional tilknytning.

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 alternativt mot Høyres forslag til pkt. 1 – Høyres forslag vedtatt med 18 mot 14 stemmer.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 3 – enstemmig vedtatt.
 • SVs forslag til nytt tilleggspunkt – falt med 3 mot 29 stemmer.
 • SPs forslag til nytt pkt. 4 – vedtatt med 17 mot 15 stemmer.
 • Høyres forslag til nytt pkt. 4 – falt med 14 mot 18 stemmer.

VEDTAK: 

 1. Ved kommunale byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og større rehabiliteringer av bygningsmessig karakter og opparbeidelse/rehabilitering av offentlige uterom og parker skal det som hovedregel avsettes mellom 0,5 og 1 prosent av byggebudsjett til kunstnerisk utsmykning.
 2. Prosentandelen til kunstnerisk utsmykning og kostnadene godkjennes i forbindelse med ordinære godkjenningsprosedyrer for prosjektets budsjett og finansiering.
 3. I de prosjektene hvor det ut fra kriteriene er aktuelt skal det i tillegg søkes KORO (Kunst i Offentlige Rom) om økonomisk støtte.
 4. Det legges opp til en prosess som legger til rette for i størst mulig grad benytte regionale kunstnere i utsmykningsarbeidet.


  
      

PS 033/19 Oppnevning av personlig vara i Innherred Interkommunale legevakt (IKS)   Til toppen av siden ikke video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 25.03.2019

BEHANDLING:  
Marit Voll (SP) fremmet følgende forslag:
Ingunn Leirset (V)

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Som personlig vara på fellesliste SP/SV/V/FRP/MDG/UAV i representantskapet i Innherred Interkommunale legevakt (IKS) for resten av valgperioden oppnevnes: Ingunn Leirset (V)   
 
 
   
  

PS 034/19 Orienteringer  Til toppen av siden   ikke video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre -25.03.2019

BEHANDLING: 
Før møtet ble satt ble det gitt følgende orientering:

 • Årlig rapportering status barnevernet v/barnevernsleder Bente Nestvold – video

Rådmannen orienterte om:

 • Samarbeidsavtale med Verdal Næringsforum inngått i 2018 – evaluert nå.
 • Valg 2019 – forberedelse til gjennomføring er i gang.
 • Ny kommunelov trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyret.
 • Tilsyn på arkiv i 2015 – en del avvik og disse er nå lukket. Ny arkivplan er godkjent.
 • Etablert rutiner for innsyn, retting og sletting i henhold til personvernforordningen.
 • Arken – frivilligheten utfordret og et arbeid pågår med frivillighetens hus.
 • Nytt Bo- og behandlingssenter pågår og det er krevende jobbing. Formannskapet samles etter kommunestyret for å orientere om det som har kommet fram til i dag.
 • Bygger om rådhuset, og det merkes bl.a. på dårlig ventilasjon og støv. Blir bra når dette er ferdig.

Ordfører orienterte om:

 • Andel innvandrere – 14,4% av befolkningen i Verdal.
 • Ordfører og Ungt entreprenørskap deltatt i rektormøte om videreføring av Næring til Læring.
 • Møte i representantskapet legevakt - krevende sak - 100% økning av utgiftene i løpet av 2-3 år.
 • Årsmøte i Verdal Næringsforum – god vekst og fin utvikling. 

    Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 26.01.2021 12:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS