Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.03.2019 - PS 28/19 Sikringstiltak mot erosjon i Helgåa ved Åkerenget, Skjækerfossen, Helgådalen

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2019/796 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.03.2019 20/19
Formannskap 14.03.2019 24/19
Kommunestyret 25.03.2019 28/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring i Helgåa i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 180.000,- eks mva av totalbeløpet som er beregnet til kr 900.000,- eks mva. NVE dekker resterende kostnader.
 2. Utgiften på kr 180.000,- eks mva dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
   

 

 
Saksprotokoll i Komité plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring i Helgåa i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 180.000,- eks mva av totalbeløpet som er beregnet til kr 900.000,- eks mva. NVE dekker resterende kostnader.
 2. Utgiften på kr 180.000,- eks mva dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring i Helgåa i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 180.000,- eks mva av totalbeløpet som er beregnet til kr 900.000,- eks mva. NVE dekker resterende kostnader.
 2. Utgiften på kr 180.000,- eks mva dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer. 
   

Vedlegg: 

 1. Kommunevedtak
 2. Tiltaksplan 
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Tiltaket omfatter reparasjon og forsterkning av eksisterende erosjonssikring langs Helgåa ved Åkerenget. Tiltaket er ment å sikre 5 boligeiendommer, dyrkajord og infrastruktur i et område der elvene Helgåa og Skjækra møtes.

I vedlagte dokument «kommunevedtak» vil NVE at kommunen forplikter seg til

 • Å betale en distriktsandel etter fakturering fra NVE. Andelen utgjør 20 % av faktisk medgåtte utgifter. NVE dekker 80 %.
 • Å drifte anlegget med nødvendig ettersyn, eventuelt skjøtsel.
 • Å føre tilsyn med anlegget.
 • Å være tiltakshaver for anlegget.
 • Å avklare tiltaket i forhold til plan- og bygningsloven og arealplanvedtak.
 • Å bistå med opplysninger som er nødvendig for gjennomføring av anlegget inkludert nabovarsling.
 • Å gi NVE nødvendige fullmakter til å gjennomføre anlegget.
   

Vurdering: 
Eksisterende erosjonssikringstiltak, NVE 4121, er skadet og bør/må repareres. Anlegget er ekstra påkjent som følge av at grusavsetning på motsatt side har ført til at isgangene i Helgåa styres mer eller mindre rett mot tiltaket. Isgangene har medført stadige utrasinger av stein i den eksisterende sikringen og graving i skråningen bak sikringen.

Sikringen er skadet over en strekning på ca 150 meter og graving/utrasing i skråningen kan over tid true 5 boliger ved Åkerenget.

Rådmannen anbefaler at reparasjon og forsterkning gjennomføres i samsvar med plan utarbeidet av NVE og at kommunen forplikter seg ved å signere vedlagte «kommunevedtak.». 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.03.2019 12:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS