Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 25.03.2019 - PS 32/19 Kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og anlegg

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2019/906 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 14.03.2019 26/19
Kommunestyret 25.03.2019 32/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 14.03.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

  1. Ved kommunale byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og større rehabiliteringer av bygningsmessig karakter og opparbeidelse/rehabilitering av offentlige uterom og parker skal det som hovedregel avsettes mellom 1 og 1,5 prosent av byggebudsjett til kunstnerisk utsmykning.
  2. Prosentandelen til kunstnerisk utsmykning og kostnadene godkjennes i forbindelse med ordinære godkjenningsprosedyrer for prosjektets budsjett og finansiering.
  3. I de prosjektene hvor det ut fra kriteriene er aktuelt skal det i tillegg søkes KORO (Kunst i Offentlige Rom) om økonomisk støtte.
     


  

 

Rådmannens innstilling:

  1. Ved kommunale byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og større rehabiliteringer av bygningsmessig karakter og opparbeidelse/rehabilitering av offentlige uterom og parker skal det som hovedregel avsettes mellom 1 og 1,5 prosent av byggebudsjett til kunstnerisk utsmykning.
  2. Prosentandelen til kunstnerisk utsmykning og kostnadene godkjennes i forbindelse med ordinære godkjenningsprosedyrer for prosjektets budsjett og finansiering.
  3. I de prosjektene hvor det ut fra kriteriene er aktuelt skal det i tillegg søkes KORO (Kunst i Offentlige Rom) om økonomisk støtte.
     

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har ikke tidligere vedtatt noe prinsipp om kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og anlegg. Både ved byggingen av Verdalsøra barneskole/Verdalsøra ungdomsskole og teaterhuset ble det avsatt midler innen rammen i byggebudsjettet til kunstnerisk utsmykning. Avsatte midler til kunstnerisk utsmykning lå mellom 0,5 til 1 prosent av byggekostnadene.

Kommunen står nå foran en rekke store byggeprosjekter med helsehus og rehabilitering/nybygging av flere skoler. Rådmannen mener det er riktig at det fastsettes et prinsipp som sikrer at kunstnerisk utsmykning blir ivaretatt for alle byggeprosjekter. Det bør gjelde for nyanlegg og rehabilitering av anlegg så som skoler, barnehager, helse-/sosialinstitusjoner, kulturbygg, administrasjonsbygg og ved opparbeidelse/rehabilitering av offentlige uterom/parker.

Vurdering:
Formålet med ordningen er å stimulere til økt interesse for kunst i offentlig rom, tilføre nye kvaliteter til et bygg/område og å gi innbyggerne mulighet til å møte kunst i sitt nærområde.
Det bør også være en intensjon at kommunen gjennom ordningen styrker samarbeidet med kunstnermiljøene, primært i regionen.

Prinsippet om utsmykning blir viktig for å sikre at det tidlig tas inn i planleggingsprosessene for utbyggingsprosjektene slik at det i størst mulig grad kan innlemmes i den arkitektoniske helheten og tilpasses omgivelsene forøvrig.

KORO (Kunst i offentlige rom) har en tilskuddsordning som skal stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlige rom i lokale kontekster over hele landet. Ordningen skal stimulere til å styrke samarbeidet mellom kunstnermiljøene i regionene og kommuner/fylkeskommuner. I tillegg til de midlene som settes av i byggebudsjettene bør det søkes midler fra denne ordningen når prosjektene er i samsvar med KOROs kriterier. Det vil også si at organiseringen av utsmykningsprosjektene bør tilpasses kravene som KORO stiller.

Staten har siden 1997 hatt en ordning hvor det er bestemt at det i alle statlige byggeprosjekter skal settes av mellom 0,5 og 1,5 prosent av byggekostnadene til kunst.

Trøndelag fylkeskommune hadde en tilsvarende sak til behandling i Fylkestinget 27.2.2019 og vedtok nye retningslinjer for kunstnerisk utsmykning og vedtok at det avsettes mellom 1% og 1,5% av total kostnadsramme for nybygg og større rehabiliteringer.

Rådmannen foreslår at Verdal kommune legger seg på samme retningsgivende prosentandel som fylkeskommunen..

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.03.2019 12:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS