Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019 - PS 37/19 Økonomirapport etter første kvartal 2019 og budsjettjusteringer

Saksbehandler : Inger Marie Skrove Grønnesby

Arkivref : 2019/1713 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 16.05.2019 52/19
Kommunestyre 27.05.2019 37/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapportering 1. kvartal 2019 og finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Andre generelle statstilskudd reduseres med 0,45 millioner som følge av lavere rente- og avdragskompensasjon. Renteinntekter økes tilsvarende.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B, jf økonomirapporten kapittel 2.4. Til sammen en økning i investeringer med 12,26 millioner. Dette finansieres ved mva-kompensasjon på 1,692 millioner og lånefinansiering på 10,568 millioner.
   


  

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Økonomirapportering 1. kvartal 2019 og finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering.
   
 2. Driftsbudsjettet endres slik:
  - Andre generelle statstilskudd reduseres med 0,45 millioner som følge av lavere rente- og avdragskompensasjon. Renteinntekter økes tilsvarende
   
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B, jf økonomirapporten kapittel 2.4. Til sammen en økning i investeringer med 12,26 millioner. Dette finansieres ved mva-kompensasjon på 1,692 millioner og lånefinansiering på 10,568 millioner.
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I samsvar med økonomireglementet avsnitt 4.2 skal det legges fram økonomirapporteringer kvartalsvis. Ihht finansreglementet avsnitt 10 skal også en egen finansrapport på kommunens aktiva og passiva inngå som en del av økonomirapporteringen.

Både i henhold til kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. Verdal kommunes investeringsbudsjett foreslås endret som følge av at forutsetningene for budsjetterte bevilgninger er endret i løpet av året, i hovedsak i form av forsinkelser og dermed overføring av ubrukte midler fra foregående år, men også på bakgrunn av andre forhold, som er nærmere omtalt i økonomirapporten. Det foreslås også en endring i driftsbudsjettet.

Vurdering:
Rådmannen legger med dette fram økonomirapport for første kvartal 2019. Kvartalsrapporten viser potensielt stort avvik mellom årsprognose og budsjett for deler av virksomheten. Avvikene (før nye tiltak for balanse) synes i stor grad å følge mønsteret fra 2018, som er beskrevet i årsberetning 2018. Spesielt gjelder dette merforbruk innenfor Nav og hjemmetjenesten. Det er fortsatt merforbruk innenfor deler av skole, men her forberedes tiltak som forventes å bedre budsjettbalansen utover i året. Det er ingen avvik som isolert sett er så store at det kan sies å være en situasjon ute av kontroll, men summen av avvik på store tjenesteområder gir en betydelig utfordring. Som svar på disse utfordringene har virksomheter med merforbruk satt opp tiltakslister for å komme i økonomisk balanse ved utgangen av 2019. I noen tilfeller vil tiltakene være av en slik karakter at det krever politisk behandling og/eller at tiltakene utredes nærmere. Det er derfor ikke direkte beløpsmessig sammenheng mellom foreslåtte tiltak og inndekking av merforbruk. Rådmannen vil komme tilbake til dette gjennom løpende rapportering og budsjettjusteringer i 2019. Det viktigste særtrekket ved rapporteringen første kvartal 2019 er at det i liten grad foreslås budsjettjusteringer, samtidig som kvartalsrapporten er tydelig på plikten til å finne tiltak for å holde budsjettet. Begrunnelsen for den valgte strategien kan i stor grad leses ut av økonomiplan 2019-2022, der det legges stor vekt på behovet for økonomisk omstilling. For områdene hjemmetjeneste og NAV vil rådmannen iverksette en særskilt oppfølging av økonomisk kontroll med formål å komme i balanse ved utgangen av året.

Rådmannen har fått varsel om et stort merforbruk på anslagsvis 6,3 mill kr innenfor IKT. IKT er en del av § 27 samarbeidet Kemner – IKT – Kommuneadvokater. I hovedsak kan merutgifter relateres til økte lisenskostnader. Det er for tidlig å konkludere på hva som blir situasjonen etter at IKT avklarer budsjettavviket og setter tiltak for å begrense merforbruk. Tiltak og evt budsjettjusteringer må også gjøres i samråd med Levanger kommune. Rådmannen vil komme med mer informasjon og evt forslag til budsjettjustering i neste kvartalsrapport. Det kan også bli behov for å se nærmere på § 27 samarbeidene for Brann og Redning og Innkjøp. Status for §27-samarbeidene er nærmere beskrevet i økonomirapportens kapittel 2.2.5.

Kvartalsrapporten har fokus på å estimere avvik mellom planlagt aktivitet og utgiftsnivå for bevilget ramme i budsjettet. Det samlede prognoseavviket for hele kommunen kan ikke direkte tolkes som prognose for årsresultatet. Dette fordi mindreforbruk og merforbruk er behandlet ulikt (asymmetrisk) i rapporten. Virksomhetsområder med merforbruk er regnet inn i totalavviket, mens virksomhetsområder med mindreforbruk bare regnes inn dersom det er åpenbart at disse har fått inntekter som overstiger behovene. Dette er en bevisst metodikk som skal sikre at fokus rettes mot virksomhetsområder som har en økonomisk utvikling i strid med rammer og premiss som kommunestyret har vedtatt. En konsekvens av et slikt asymmetrisk måleprinsipp er at årsprognosen som oftest vil vise svakere regnskapsresultat enn det sannsynlige årsresultatet. Metodikken vil samtidig gjøre det tydelig at også mindreforbruk er gjenstand for politisk prioritering og at det ikke ligger automatikk i at rådmannen kan omprioritere mindreforbruk til virksomhetsområder som har høyere forbruk enn kommunestyrets vedtak. Metodikken er således samstemt med prinsippene for folkestyret.

Avvikene:
Inntekter:
Mindreinntekt ca 2 mill kr                    Rapportens kapittel 2.1.1 (A-skjema)
 
Virksomhetene:
Merutgifter ca 13,5 mill kr                   Rapportens kapittel 2.1.2 (B-skjema)
Status og tiltak virksomheter                Rapportens kapittel 2.2
 
§ 27 samarbeid:
Neste kvartalsrapport                            Rapportens kapittel 2.2.5

Investeringsregnskapet:
Ingen kjente avvik som tilsier økte låneopptak. Det forslås budsjettjusteringer som i hovedsak er rebudsjettering av forsinkede prosjekter fra 2018.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.05.2019 13:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS