Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019 - PS 39/19 Ørin industriområde - festeavtale med grunneier

Saksbehandler : Bjørn Erik Haug

Arkivref : 2019/1775 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.05.2019 56/19
Kommunestyret 27.05.2019 39/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 16.05.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at det inngås festekontrakt for deler av gnr. 277, bnr. 1, mellom Verdal kommune og Reidar Berg slik det framgår midlertidig avtale og av situasjonskart som er vedlagt saken.
 2. Foreslåtte tomtepris mellom grunneier og Verdal kommune er 475 kr/kvm.
 3. Festeavgifta som Verdal kommune betaler til grunneier blir beregnet ut fra 6 % av tomtepris.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   

 

 
  

Rådmannens innstilling: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner at det inngås festekontrakt for deler av gnr. 277, bnr. 1, mellom Verdal kommune og Reidar Berg slik det framgår midlertidig avtale og av situasjonskart som er vedlagt saken.
 2. Foreslåtte tomtepris mellom grunneier og Verdal kommune er 475 kr/kvm.
 3. Festeavgifta som Verdal kommune betaler til grunneier blir beregnet ut fra 6 % av tomtepris. 
 4. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   

Vedlegg:
Midlertidig avtale om feste.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Vedlagt følger forslag til avtale mellom Reidar Berg og Verdal kommune om feste av ca. 85 dekar av eiendommen 277/1 på Ørin sør. Avtalen er bygd på samme prinsipp som festeavtale av 23.11.06 (sak 119/06), og festeavtale av 17.11.08, godkjent i formannskapet 4.12.08 som sak 167/08.
Endelig festekontrakt vil bli utarbeidet på dette grunnlag når arealene er oppmålt og fradelt og målebrev foreligger.

Framforhandlet tomtepris mellom grunneier og Verdal kommune er 475 kr/kvm. Festeavgifta som Verdal kommune betaler til grunneier blir beregnet ut fra 6 % av tomtepris. For et areal på ca. 85000 kvm som er avmerket i kartet og som det foreslås å avtalefeste, blir årlig festeavgift ca. 2,4 mill.kr.
Beregnet opparbeidelseskostnader/reguleringskostnader er beregnet til 150-200 kr/kvm.

Kommunen økte tomtepris til 500 kr/kvm i 2016 for opparbeidet areal på Ørin sør, og med opparbeidelseskostnader for det nye området anbefales festeavgifta å økes til tomtepris på 700 kr/kvm og med 6 % festeavgift pr. år til nye framfestere. Det forventes at arealet er ferdig for bortfesting i løpet av 2020. Endelig pris foreslås derfor blir satt i forbindelse med behandling av budsjett for 2020.

Vi har undersøkt for tilsvarende kommuner i Trøndelag. I Orkdal på Grønnøra er det nå 700 kr/kvm - men de har planer om å øke denne til 1000 kr/kvm, Levanger kommune med Rinnleiret har solgt etter takst på 350 - 500 kr/kvm, og på Moan 1000 kr/kvm.
Stjørdal kommune har takster som varierer noe etter området, men ligger på rundt 1000 kr/kvm og nedover, og har 7 % leiesats av tomtepris.

Rådmannen kommer til å kontakte de andre grunneierne i planområdet for å forhandle om festeavtaler på samme grunnlag som foreslåtte avtale.

Kart
Del av 277/1 der det ønskes å inngå en festeavtale.

I Kommunedelplan Verdal by - Planbeskrivelse med konsekvensutredning – er område 1B: Utvidelse av industriområdet, Fættaskogen, foreslått til formålet næringsbebyggelse/forretning. Etter konsekvensutredelse av området ble konklusjonen: Området omdisponeres til næringsbebyggelse/forretning.

Rådmannen er i oppstartsfasen for å utarbeide en reguleringsplan for området.

Kart
Kommunedelplan Verdal by – område 1B: utvidelse av planområdet.

Vurdering:
Framforhandlet avtale mellom Verdal kommune og Reidar Berg om feste av nye arealer til næringsbebyggelse/forretningsformål slik det framgår av situasjonskart, vurderes som akseptabel i den situasjon som foreligger og anbefales godkjent.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.05.2019 13:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS