Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019 - PS 40/19 Innkjøpspolitikk

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/8704 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 11.04.2019 36/19
Kommunestyre 27.05.2019 40/|19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 11.04.2019

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

 • Brev fra Woxholt Libris v/Paul Erik Woxholt.
   

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas.
 2. Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet.
   

 

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

 1. Forslag til ny innkjøpspolitikk vedtas.
 2. Innkjøpspolitikken vil være førende for ny innkjøpsstrategi som vedtas av styret i innkjøpssamarbeidet.
   

Vedlegg: 

 1. Innkjøpspolitikk for Innherred innkjøp.
 2. Innkjøpspolitikk med endringsforslag 07.05.2019
 3. Tilleggsnotat til sak om ny innkjøpspolitikk for deltakerkommunene i Innherred Innkjøp
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok 24. september 2018 (PS 73/18) etablering av interkommunalt samarbeid om innkjøp på Innherred.

Sak om innkjøpspolitikk er en oppfølging av dette vedtaket, og samarbeidskommunenes folkevalgte organer får forelagt likelydende innstillinger fra rådmenn.

Innkjøpssamarbeidet ble formelt igangsatt fra og med 1. januar 2019, med tilsetting av daglig leder og etablering av et styre som består av rådmennene fra deltakerkommunene. Det henvises for øvrig også til PS 108/18, behandlet i kommunestyret den 10. desember 2018. I denne saken ble vedtektene for innkjøpssamarbeidet vedtatt.

Etter oppstarten har man, i tillegg til blant annet tilsetting av nye medarbeidere, hatt fokus på etablering av en felles og helhetlig innkjøpspolitikk for alle deltakerkommunene. Det har vært et vesentlig poeng fra styret at drift og utvikling av innkjøpssamarbeidet skal kunne ta utgangspunkt i en politisk forankret felles innkjøpspolitikk. Dette fordi at innkjøpsområdet de senere år har vært gjenstand for stadig større interesse og krav om åpenhet.

Kravene til kommunale anskaffelsesprosesser har, særlig inspirert av EØS-avtalens fokus på det felles marked og de fire friheter, blitt stadig strengere. Det er svært positivt at man i kommunal sektor opplever stadig økt fokus på antikorrupsjon, forutberegnelighet og likebehandling.

Innherred innkjøp ble etablert blant annet for å kunne imøtekomme de økte krav og forventninger som legges i kommunens innkjøpsarbeid. Dette samarbeidet er et §27-samarbeid med Inderøy kommune som arbeidsgiverkommune, og deltakerne er som kjent Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner.

Det er betydelige forventninger til effektivisering og ressursbesparelser på innkjøpsområdet.

For å kunne gjennomføre gode anskaffelser er det viktig at Innherred Innkjøp har et godt styringsverktøy. Og det er viktig at politikk og strategi for innkjøp er likelydende for å kunne gjennomføre gode anskaffelser på vegne av alle deltakerkommunene. 

Vurdering:
Innkjøpspolitikken regulerer ansvar og myndighet for rådmann, Innherred Innkjøp og virksomhetsledere når det gjelder anskaffelse av varer og tjenester, overordnede politiske målsettinger og samfunnsansvar.

Som beskrevet over vil vedlagte forslag til innkjøpspolitikk dermed danne grunnlaget for drift og utvikling av innkjøpssamarbeidet. Dette vil først og fremst komme til uttrykk i form av at det, med utgangspunkt i den politisk vedtatte innkjøpspolitikken, blir etablert en felles innkjøpsstrategi. Framgangsmåte ved etablering av denne innkjøpsstrategien er regulert i de vedtatte vedtekter for Innherred Innkjøp.

I denne sammenheng refereres det til vedtektenes §12 som viser til at styret vedtar strategiske føringer og mål for innkjøpssamarbeidet. Videre står det i §15 at en felles innkjøpsstrategi behandles i kommunestyret og vedtas av styret. Rådmannen legger til grunn at formannskapet i denne sammenheng skal være høringsinstans. Videre legger rådmannen til grunn at den politisk vedtatte innkjøpspolitikken skal være sterk førende for det videre strategiske arbeidet som gjøres i innkjøpssamarbeidet.

Arbeidet med ny innkjøpsstrategi ledes av daglig leder i Innherred Innkjøp sammen med en strategigruppe som har representanter fra alle kommunene. Det er bred faglig forankring i denne gruppa. Gruppen utarbeider et forslag til ny innkjøpsstrategi som sendes ut på høring.

Rådmannen ser for seg at styret vedtar ny innkjøpsstrategi ultimo september 2019.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.05.2019 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS