Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 27.05.2019 - PS 44/19 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018

Saksbehandler : Jostein  Grimstad

Arkivref : 2018/4675 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 27.05.2019 44/19

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Behandling i kontrollutvalget 18.03.19:
Kontrollutvalget behandlet forslag til årsmelding 2018.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Saksutredning
I henhold til lov om kommuner og fylkeskommuner skal kontrollutvalget rapportere om sine resultater til kommunestyret, jf. § 77 pkt. 6. Foruten resultater fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, er det vanlig praksis at kontrollutvalget oppsummerer sitt arbeid i en årsmelding.
Kontrollutvalgssekretariatet har utarbeidet utkast til årsmelding for 2018. Denne behandles av kontrollutvalget før den oversendes til behandling i kommunestyret.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å behandle utkastet til årsmelding for 2018. Om nødvendig må utvalget be sekretariatet innarbeide eventuelle endringer før den sendes til kommunestyret.

  
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 20.05.2019 13:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS