Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019

Møtested :   Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           17.06.2019
Tid:             18:00 - 21:50
Til stede:     34 representanter. Oddleiv Aksnes fratrådte som inhabil i sak 51/19. Til stede 33 representanter. 


 
Opptaket / direktesendinga fra kommunestyrets møte måtte avbrytes like før behandling av siste sak ble avsluttet grunnet en systemoppdatering på PC'en som styrer opptaket.
Dette var en tvungen oppdatering som ikke kunne utsettes på noen måte. Dermed måtte opptaket avsluttes kontrollert før oppdateringen startet.
(ca. 30 sekunder helt mot slutten av møtet er dermed ikke med på opptaket)

 
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Video-opptak av møtet fra start til slutt
 
Kulturinnslag. Elev Einar Gustad spilte pols sammen med lærer Einar Olav Larsen.  Video.

Åpning, opprop og merknader. Video.

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF  

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 048/19 Godkjenning av møteprotokoll  27.05.2019 Protokoll video
PS 049/19 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll video
PS 050/19 Framtidig struktur for kommunale barnehager Saksframlegg Protokoll video
PS 051/19 Verdal brannstasjon - Lukking av avvik etter tilsyn fra Arbeidstilsynet - Utbyggingsvedtak etter innhenting av anbud Saksframlegg Protokoll video
PS 052/19 Innflytterpakke og småbarnspakke Saksframlegg Protokoll video
PS 053/19 Plan for legetjenester i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 054/19 Helseplattformen, oppdatering og veien videre Saksframlegg Protokoll video
PS 055/19 2. gangsbehandling - detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl. Saksframlegg Protokoll video
PS 056/19 Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 Saksframlegg Protokoll video
PS 057/19 Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 - KonSek Trøndelag IKS Saksframlegg Protokoll video
PS 058/19 Orienteringer - Protokoll video
PS 059/19 Interpellasjon fra John Hermann (UAVH) - Arken som aktivitetshus Saksframlegg Protokoll video
PS 060/19 Interpellasjon fra Anne Kolstad (SV) - angående konsesjonssøknad for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk Saksframlegg Protokoll video
PS 061/19 Spørsmål til ordfører fra Høyre: Utvikling i sentrumsområdet  Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 17.06.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Nei Vara: Geir Singstad
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Emmanuel Glordy Bowah AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Ingen vara 
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Vara: Arve Gunnar Haldorsen 
Anne Segtnan SP Medlem Nei Vara: Nina Antonie Solli
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Vara: Kristine Kulstad
Olav Dahl Karmhus SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Tor Ove Nesset H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ingunn Leirset V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 048/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. mai 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:
Protokoll fra møte 27. mai 2019 godkjennes.
              
  
 

PS 049/19 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

Vannforsyning:

2019:

 • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
 • Bygging av ny dam Leklemsavatnet
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Rehabiltering vannledningnett Ørin/Hanskemakergata

2020:

 • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt vannledningnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia

2021:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

2022:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

Avløp:

2019:

 • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
 • Rehabiltering av ventilasjon/varrmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin(Industrivegen)

2020:

 • Rehabiltering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne

2021:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Vinne
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

2022:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden.

 

PS 050/19 Framtidig struktur for kommunale barnehager  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:
Arbeiderpartiet v/Trine Reitan
fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
1. Vinne og Kanutten barnehage slås sammen (scenario 6) og prosess for å bygge ny barnehage i Vinne igangsettes.

Senterpartiet v/Einar Olav Larsen fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1:
1. Vinne og Kanutten barnehager vurderes slått sammen for å bygge ny barnehage i Vinne. Kanutten avd. Skogbrynet utredes for mulig videreføring i prosessen med eventuell sammenslåing. Ved ny kapasitet– og kostnadsvurdering, utredes det i tillegg et alternativ med å utvikle eksisterende barnehager før endelig beslutning tas.

Høyre v/Silje Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 4:
4. Forbregd-Lein barnehage bygges ut for å møte fremtidige behov, alternativt bygge ny barnehage ved ny skole på Stiklestad. Ny kapasitets- og kostnadsvurdering legges frem. Endelig barnehageplassering for Stiklestad-området vedtas i egen sak når begge alternativ er utredet.

Votering:

 • Forslag til pkt. 1 fra SP – vedtatt med 18 stemmer. 16 stemte imot.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 og 3 – enstemmig vedtatt
 • Alternativt votering mellom formannskapets innstilling pkt. 4 og forslag fra H – der formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 18 stemmer. 16 stemte for forslaget fra H.
 • Formannskapets innstilling pkt. 5 og 6 – enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling pkt. 1 og forslaget fra AP pkt. 1 ble ikke votert over, da pkt. 1 fra SP ble vedtatt.
        
VEDTAK:  

 1. Vinne og Kanutten barnehager vurderes slått sammen for å bygge ny barnehage i Vinne. Kanutten avd. Skogbrynet utredes for mulig videreføring i prosessen med eventuell sammenslåing. Ved ny kapasitet– og kostnadsvurdering, utredes det i tillegg et alternativ med å utvikle eksisterende barnehager før endelig beslutning tas.
 2. Barnehagene i sentrum beholdes og oppgraderes.
 3. Leksdal barnehage flyttes til lokalene etter Leksdal skole. Dette gjøres etter en prosess med noe justering av bygningsmassen etter avsluttet skoledrift.
 4. Forbregd-Lein barnehage bygges ut for inntil 80 barnehageplasser.
 5. Videre drift av Garnes barnehage må vurderes ytterligere i forbindelse med barnehageopptak 2020.
 6. Alle endringer må bygges inn i kommende økonomiplaner.


 
       

PS 051/19 Verdal brannstasjon - Lukking av avvik etter tilsyn fra Arbeidstilsynet - Utbyggingsvedtak etter innhenting av anbud
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:   
Oddleiv Aksnes reiste spørsmål om sin habilitet, jfr Forvaltningslovens § 6, 2. ledd. Er hovedaksjonær i firma som deltar i anbudskonkurransen. Ved votering ble Aksnes enstemmig erklært inhabil og fratrådte behandlingen av denne sak. Til stede 33 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 5,0 mill. kr inkl. mva for å lukke Arbeidstilsynets krav til Verdal brannstasjon.
 2. Prosjektet finansieres ved ett låneopptak på 4,0 mill. kr og momskompensasjon på 1,0 mill. kr.
 3. Vedrørende trinn 2 og 3 i Arbeidstilsynets brev innarbeides dette inn ved ordinært arbeid med budsjett og økonomiplan.


   
        

PS 052/19 Innflytterpakke og småbarnspakke   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Kommunestyret slutter seg til vurderingene i saken og ber om at tiltakene som skisseres realiseres snarest mulig.      
 
 
       

PS 053/19 Plan for legetjenester i Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Kommunestyret i Verdal tar temaplan for legetjenesten i Verdal til orientering. 
 
 
       

PS 054/19 Helseplattformen, oppdatering og veien videre   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Verdal kommunestyre opprettholder sin interesse for å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det må hensyntas om lag kr 4.500.000.- i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.
 3. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.


  
    

PS 055/19 2. gangsbehandling - detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl.
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble innstilling fra komite plan og samfunn enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Vedlagte planforslag vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12.
   

    
  

PS 056/19 Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:  
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag:
«For å ivareta vassdragets verdi knyttet til biologisk mangfold og som flomløp og fordrøyningsmagasin utvides bredden på kantsonen ved at det legges inn en bredere vegetasjonsskjerm i kartet.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SV som falt med 3 mot 31 stemmer.
Det ble så votert over innstilling fra komite plan og samfunn som ble enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Vedlagte planforslag vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
   
 
 
     

PS 057/19 Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 - KonSek Trøndelag IKS   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020.
    
 
      

PS 058/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING: 
Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Vann og vannkvalitet. Situasjon i Verdal.

Ordfører orienterte om:

 • Felles politiråd – felles forslag til retningslinjer for salg- og skjenking av alkohol og politiets tilstedeværelse. Henvendelse fra ungdomsforum ad politiets tilstedeværelse er sendt stortingsrepresentantene fra Trøndelag og representanter politi.
 • Årsmøte i Trondheim Havn.
 • Generalforsamling Regionalt pilegrimssenter.

 

PS 059/19 Interpellasjon fra John Hermann (UAVH) - Arken som aktivitetshus   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING:  
John Hermann (UAV) fremmet sin interpellasjon og følgende oversendelsesforslag til formannskapet:
«Kommunestyret ber administrasjonen legge fram til politisk behandling i løpet av 2019 et forslag om å utvikle Arken eller tilsvarende alternativ til et aktivitetshus.»

Ordfører svarte slik:
«Takk til representanten John Hermann for å ta opp til debatt problemstillinger mange er interessert i.

Den logiske følgen av et resonnement rådmannen har tilkjennegitt og administrasjonen har gått ut med i avisene er at man er nødt til å se framtidig bruk av Arken i en større sammenheng enn dette huset alene. Derfor har administrasjonen satt i gang er større gjennomgang av større deler av kommunens eiendomsportefølje.

Jeg vil videre understreke at mitt utgangspunkt er at jeg er opptatt av å få til en solid, stabil, tilfredsstillende og ikke minst varig avklaring på denne utfordringen for de gruppene som betjenes av Arkens lokaliteter i dag – og for den del gjerne også flere. Jeg er imidlertid ikke sikker på at Arken er det beste svaret på disse spørsmålene med den kunnskapen jeg har i dag. Men det er altså min hensikt å arbeide for å framskaffe en solid, stabil, tilfredsstillende og ikke minst varig løsning. Jeg vil i det følgende reflektere litt rundt dette.

Kommunestyret i Verdal har altså i flere omganger vært tydelige på at Verdal kommune bør avhende kommunale eiendommer det ikke i et langsiktig perspektiv er riktig å beholde. Det foregår derfor en stor, administrativ gjennomgang av vår samlede bygningsmasse og Arken er en del av denne vurderingen. Det er samlet sett en stor vurdering, dette, som nok alle kommuner bør ta med mellomrom. Verdal kommune driver sin virksomhet løpende på ca 90 000 m2. En god del av denne store bygningsmassen er gammel og sliten, og framstår også av andre årsaker som mindre egnet for dagens bruk. Å plukke ut enkeltelementer fra en slik samlet gjennomgang er ikke nødvendigvis den beste strategien. Det er jo alltid slik – vi ser det i flere saker – at plukker du enkeltelementer ut av en helhet gjør du samtidig noe med de mulighetene resten av puslespillet har i seg. Samtidig skal det også bygges mye nytt. Dette åpner naturligvis også nye mulighetsrom.

Det er altså viktig å se helheten. Også her er det slik at prioriterer du noe opp, må du samtidig prioritere noe annet ned. Det er ingen tvil om at de gruppene som benytter seg av Arken i dag skal få et godt tilbud, men vi må være sikker på at vi setter oss i stand til å gi det beste tilbudet vi har muligheter til.

I tillegg til dette er det også andre rimelig tunge faktorer som spiller inn.

Det store parkeringsarealet utenfor Arken og inn mot Boligbyggelaget er i begrenset grad kommunens areal. Svært mye er eid av Boligbyggelaget, som også har tilkjennegitt utviklingsplaner i området.

I tillegg er det en gammel avtale som regulerer parkeringsforholdene på arealer utenfor Boligbyggelagets eiendom. Dette er arealer foran garasjer / lagerbygg som er eid av Boligbyggelaget. Arealene her er eid av Verdal kommune, som er avtalemessig forpliktet til å sikre tilkomst til garasje -og lagerbygget og forhindre parkering på dagtid. Jeg leser kulepunkt to i avtalen mellom Verdal kommune og daværende Innherred Boligbyggelag:

Trafikkarealet kan kun benyttes til av – og pålessing for IBBL som er tilknyttet bruk av garasje / lager, og skal ikke være til hinder for annen trafikk til og fra eiendommen. Annen bruk, herunder parkering og oppstilling av redskap, kjøretøyer mv skal ikke forkomme. Eiendom tilhørende IBBL skal ikke brukes av Arken fritidssenter på dagtid til parkering.

Kort oppsummert:

Det er stor forskjell på det arealet du lett ser som en stor parkeringsplass og de begrensninger som ligger på bruken av dette arealet. Vi er jo som kommune nødt til å hensynta dette. Det totale antallet parkeringsplasser ved Arken som er tilgjengelig på dagtid er derfor svært begrenset.

Summen av disse forholdene for min del er at den klart mest hensiktsmessige videreføring av saken er at den samlede gjennomgangen av større deler av Verdal kommunes eiendomsportefølje får gå sin gang.

Jeg vil derfor foreslå at interpellasjonen oversendes formannskapet til videre politisk behandling. Den tidsfristen John Hermann foreslår – august 2019 – er imidlertid umulig å be om. Sommerferien står for døren og jobben som skal gjøres administrativt er stor. Jeg vil derfor forslå en tidsfrist for sak til politisk behandling i løpet av 2019 – og knytte dette til oversendelsesforslaget. I tillegg inneholder mitt forslag at det utredes alternativer til Arken, og med denne begrunnelsen jeg tidligere har gitt.

For det er altså meget viktig at man finner en mer varig og god løsning for de grupperingene som bruker Arken i dag – og kanskje også flere grupperinger.

Jeg vil også presisere: En eventuell annen løsning enn Arken skal selvfølgelig ikke være dårligere enn Arken.»

Ved votering ble oversendelsesforslaget med tilleggsforslag fra ordfører enstemmig oversendt formannskapet.
    
VEDTAK: 
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Kommunestyret ber administrasjonen legge fram til politisk behandling i løpet av 2019 et forslag om å utvikle Arken eller tilsvarende alternativ til et aktivitetshus.
    
 
   
  

PS 060/19  Interpellasjon fra Anne Kolstad (SV) - angående konsesjonssøknad for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk
  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING: 
Anne Kolstad (SV) fremmet sin interpellasjon.

Ordfører svarte slik:
«Takk til representanten Anne Kolstad for å reise en debatt om et svært aktuelt tema.
Jeg vil som utgangspunkt for mitt svar minne om noen av rammene for denne debatten.

 1. Som interpellanten selv fastslår: Det ligger en meget klar og enstemmig vedtatt holdning til disse spørsmålene i kommunestyresak 91 / 14: «Verdal kommune ønsker ikke vindkraftutbygging... og fraråder at det gis konsesjon» til E.ON / ES Wind Norways planer I Verdal kommune.
  Tydeligere kan vel ikke kommunens holdning uttrykkes.
  Det var riktignok en debatt i forkant av vedtaket, naturligvis. Denne dreide seg om når det var riktig å si nei, begrunnet gjennom at et noe mer kunnskapsbasert standpunkt ville stå sterkere. Dette er imidlertid historie – kommunestyret endte med et krystallklart og enstemmig vedtak.
 2. Det er videre godt kjent at ingen områder i Verdal kommune – heller ikke de områdene E:ON ønsket å arbeide med – er utpekt som mulig egnede områder av NVE i deres forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» som nå ligger ute til høring.
   
  Oppsummert så langt er det altså slik at Verdal kommune har en klar og tydelig vedtatt poltikk på en sak som heller ikke ser ut til å bli presset fram av eksterne aktører. Summen av disse to faktorene gir i seg selv høy trygghet.
   
  Så til et par forhold interpellanten selv ikke tar opp, men som likevel har relevans for saken.
 3. En oversikt fra konsesjonsgiveren NVE viser at av de 91 konsesjonene som så langt er utdelt har kun en eneste vært mot det lokale kommunestyrets vilje.
  Etter mitt skjønn er dette et meget tydelig og beroligende signal om hvordan konsesjonsmyndigheten agerer.
 4. Så til det fjerde forholdet. Interpellanten spør om ordfører vil ta aktive grep i saken. Svaret her et «ja, det vil jeg» og «ja, det har jeg allerede gjort.» I Formannskapet 2. mai – sak 46 / 19 sørget undertegnede for å få vedtatt at Verdal kommune skal avgi egen høringsuttalelse til NVE's forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» som nå ligger ute på høring. Høringsfristen er i oktober. Jeg skal love både Anne Kolstad og kommunestyret at jeg selv skal sørge for å ivareta alle de intensjoner som ligger i dagens interpellasjon når saken kommer til politisk behandling i formannskapet i 22. august i år – altså i første møte etter ferien. Raskere får vi det ikke til. Svaret på spørsmålet er altså «JA» - som ordfører har jeg tatt og vil jeg fortsette å ta aktive grep i denne saken.Jeg mener også at det er i denne sammenhengen ønsket å et eget brev til E.ON hører heime – som ledd i en bredt begrunnet og grundig vurdert større sak der Verdal kommunes synspunkter blir redegjort for i høringsbrevet til NVE.

Med dette som bakgrunn vil jeg foreslå at saken oversendes formannskapet til videre behandling 22 08 19.»

Ved votering ble oversendelsesforslaget enstemmig oversendt formannskapet.

VEDTAK:
Oversendelsesforslag til formannskapet:
Interpellasjon oversendes formannskapet og bakes inn i høringsuttalelse til NVE sitt forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» som skal behandles i formannskapets møte i august 2019.

 

 

PS 061/19 Spørsmål til ordfører fra Høyre: Utvikling i sentrumsområdet  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 17.06.2019

BEHANDLING: 
Oddleiv Aksnes (H) fremmet sitt spørsmål.

Ordfører svarte slik:
«Takk til spørreren. Igjen reises en interessant problematikk.
Det kan være vanskelig å svare konkret nok på spørsmålene slik de stilles, men jeg skal forsøke å tilkjennegi noen relevante betraktninger for å gi best mulig respons på de problemstillingene du reiser.

Igjen noen overordnede betraktninger i starten. En områdereguleringsplan er et plannivå mellom kommunedelplan og detaljreguleringsplanene. Dette er nok ikke det plannivået som er mest brukt hos oss.

Jeg refererer fra Plan – og bygningslovens § 12–2:
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Så er det noe som kompliserer dette i det bildet ønsker å diskutere. Det foreligger to private reguleringsforslag for store deler av det aktuelle området. Et – Domus – kvartalet – ligger ute på høring og har allerede vært gjenstand for flere politiske behandlingsrunder. Det andre – Mega – kvartalet – ligger hos administrasjonen som forbereder førstegangs komitebehandling i Komite Plan og Samfunn. Et privat reguleringsforslag skal etter Plan – og bygningsloven behandles innen 12 uker. Verdal kommune kan ikke bare legge disse i en skuff som om de ikke eksisterer. Disse må underlegges den vanlige, lovregulerte administrative og politiske saksbehandling de har krav på.

Likevel:
Verdal kommune har mulighet på deler av det sentrumsområdet du er opptatt av til å innta rollen som aktør f. eks. sammen med forslagsstiller og som planmyndighet. Kanskje bør kommunen gjøre nettopp det?

Administrasjonen har fått følgende oppdrag fra Komite Plan og Samfunn:
Rådmannen bes i høringsperioden å avklare samarbeidsmulighetene mellom Stiklestad Eiendom (Domus–kvartalet ), Coop Midt–Norge (Mega–kvartalet), Verdal kommune, ev også Bane Nor med mål om å skape og utvikle et levende og attraktivt sentrumsområde.

Etter mitt skjønn er dette en fryktelig vid bestilling som dermed kan handteres på ulike måter – til og med uten å berøre de planfaglige side overhodet. For vid til å være hensiktsmessig, vil jeg mene. Planavdelingen har sett verdien av en områdeplan for sentrum, men det er vurdert at dette

er for sent når vi allerede har mottatt privat forslag til detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13.

Det er også varslet oppstart for Mega–kvartalet.

Samtidig har det endelig kommet en avgjørelse fra Kommunal - og Moderniseringsdepartementet på de to stridspunktene mellom kommunen og Bane Nor i stasjonsområdet. Her blir Bane Nor og Verdal kommune klart bedt om i fellesskap å gjennomgå arealsituasjonen i deler av det området spørreren peker på. Denne «departementsordren» kan vel handteres via en områderegulering. En naturlig konsekvens av departementets behandling av Kommunedelplan Verdal By vil være at bane Nor utarbeider en reguleringsplan som blant annet ser på parkering og arealbruk tilknyttet stasjonen og stasjonsområdet. Her ser det dermed ut til å være et åpent vindu, samtidig som nevnte 12 ukers frist på andre deler av området overholdes.
Kommune og jernbane må altså i lag forsøke å stake ut en for begge parter akseptabel vei framover. Jeg tror likeledes at det er klokt at man her i kommunen både administrativt og politisk tar en runde for nærmere å vurdere en noe mer aktiv bruk av verktøyet «områderegulering».

Så til spørsmålet om parkering, som spørreren også er svært opptatt av.
Kostnadsvurderingene ved parkering på bakkenivå er et varig dilemma. Gjerne vurderes dette som gratis eller tilnærmet gratis. Men er det det? Hva er verdien av alternativ bruk av de smme arealene? En annen problemstilling: Aktøren bak Domus-kvartalutbyggingen planlegger for en stor del parkering på kommunalt eid grunn. Aktøren bak Mega–utbyggingen planlegger bakkeparkering på egen grunn og har som profesjonell næringsaktør selvsagt gjort ulike kostnadsvurderinger rundt dette. Som grunneier står man jo svært mye friere i et slikt spørsmål enn naboen sør for Nordgata gjør i samme spørsmål.

Så har vi en kommunal frikjøpsordning for parkeringsplasser. Du kan kjøpe deg fri fra parkeringskravene ved å betale inn til et kommunalt parkeringsfond. Denne ordning er så vidt benyttet i Verdal kommune. Jeg tror vi skal minne hverandre på at når det knapt eksisterer relevante kommunale parkeringsplasser som kan selges så vil en aktiv bruk av frikjøpsordningen rett og slett fort bidra til en reduksjon av antall parkeringsplasser – og til noen ekstra kroner i et bundet kommunalt fond. Altså til det motsatte av hva spørreren ønsker.

La oss kikke litt på den praktiske situasjonen. Oddleiv Aksnes lufter spørsmålet om underjordisk parkering i sitt framlegg her i dag. Jeg vet også at eksemplet fra Stjørdal inspirerer. Der har tunge markedsaktører gått sammen med Stjørdal kommune for å realisere underjordisk parkering i Stjørdal sentrum – også for næringsparkering.

I Verdal kommune klarer vi dette flott når det gjelder bolig. Dette er innarbeidet praksis og finansiees av boligkjøperne. På næring er nok bildet hos oss annerledes. I sentrum har vi finansielt sett kun en tung handelsaktør – COOP Midt–Norge. De løser altså sitt parkeringsproblem på egen grunn også framover. Situasjonen blir fort til at man står igjen med kommunen og kommunen mer eller mindre alene. Hvis denne type regnestykker skal finansieres via frikjøpsordningen blir det å regne hjem slike utfordringer meget, meget krevende.

For en del år siden – i forbindelse med utbyggingen av Jernbaneparken – fikk Verdal kommune gjort noen grove kostnadsoverslag over en underjordisk utbygging vest for denne. Tallene her – nærmere 20 millioner kroner med 10 år gammel kroneverdi – forteller oss at en utbygging under Minsaas Plass pr i dag framstår urealistisk med det aktørbildet vi kjenner.

Jeg er redd det er dette som er realitetene. Og hvis dette er riktig, er vi der vi ofte er: Det dreier seg fort om uttellinger over kommunebudsjettet – i konkurranse med alle andre gode formål. Så er det for meg komplett uforståelig at Bane Nor ikke har et større fokus på å bidra til mer relevante parkeringsløsninger inn mot et av sine best besøkte stasjonsområder på hele Trønderbanen. Men der i gården ønsker man heller som kjent å benytte nærliggende arealer til «hensettingsspor for gult arbeidsmateriell.» Forstå det , den som kan.

Som sagt innledningsvis: Det er krevende å svare konkret nok på de spørsmål som stilles – rett og slett fordi det er så mange kjente og ukjente faktorer det arbeides videre med og regne videre på.

Pr i dag er deler av dette sakskomplekset mer en finansiell sak enn en plansak. Også av denne grunn er det naturlig å foreslå at denne saken oversendes Verdal formannskap til videre vurdering.»

 
  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 25.01.2021 11:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS