Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019 - PS 51/19 Verdal brannstasjon - Lukking av avvik etter tilsyn fra Arbeidstilsynet - Utbyggingsvedtak etter innhenting av anbud

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/7731 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.2019 64/19
Kommunestyret 17.06.2019 51/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 5,0 mill. kr inkl. mva for å lukke Arbeidstilsynets krav til Verdal brannstasjon.
 2. Prosjektet finansieres ved ett låneopptak på 4,0 mill. kr og momskompensasjon på 1,0 mill. kr.
 3. Vedrørende trinn 2 og 3 i Arbeidstilsynets brev innarbeides dette inn ved ordinært arbeid med budsjett og økonomiplan.
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 5,0 mill. kr inkl. mva for å lukke Arbeidstilsynets krav til Verdal brannstasjon.
 2. Prosjektet finansieres ved ett låneopptak på 4,0 mill. kr og momskompensasjon på 1,0 mill. kr.
 3. Vedrørende trinn 2 og 3 i Arbeidstilsynets brev innarbeides dette inn ved ordinært arbeid med budsjett og økonomiplan. 
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Etter tilsyn har Arbeidstilsynet gitt pålegg om etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler ved brannstasjonen i Verdal. Etter møte med Arbeidstilsynet den 12.11.18 ved Verdal brannstasjon, ble det enighet om at Verdal kommune leverte en tidfestet handlingsplan i etterkant av møtet.

Prosjektet foreslås delt i 3 byggetrinn.

 • Byggetrinn1.
  Tilbygg og tilpassing i ren og uren sone. (Garderober og vaskerom brann). Det legges ut på anbud når IBR har tatt en intern gjennomgang av plantegninger og nye tegninger er laget.
   
 • Byggetrinn 2.
  Tilbygg uteavdeling som frigjør vaskehall og luftfyllingsrom.
   
 • Byggetrinn 3.
  Kantine, kontor og trimrom.
   

Byggetrinn 1 har nå vært ute på anbud. Laveste anbyder ligger på 3,8 mill.kr inkl. mva.

I investeringsbudsjettet for 2019 er det avsatt 3,0 mill.kr til byggetrinn 1.

Etter innhenting av anbud er ny kostnadsramme for prosjektet som følger:

 • Anbudssum inkl.mva:       3,8 mill.kr inkl. mva
 • Prosjektering:                    0,2 mill.kr inkl. mva
 • Uforutsett 12,5 %:             0,5 mill.kr inkl. mva
 • Tomtearbeider utvendig:   0,5 mill.kr inkl. mva
 • Total kostnadsramme:       5,0 mill.kr inkl. mva
   

Under tomtearbeider er det også medtatt en mulig kostnad til uttrauing av søppel.

Opprinnelig var det laget to forskjellige forslag for å lukke avvikene. Endelig utforming ble en mellomløsning av disse to forslagene. Dette har nok medført en kostnadsøkning.

Byggetrinn 2 og 3 må innarbeides ved ordinært arbeid med budsjett og økonomiplan. Store deler av disse kostnadene kan belastes investering vann/avløp.

Vurdering:
For å tilfredsstille Arbeidstilsynets pålegg vedrørende Verdal brannstasjon har nødvendige arbeider vært ute på anbud. Kostnadsramme etter anbud er beregnet til 5,0 mill.kr inkl.mva noe som er 2,0 mill.kr mer enn opprinnelig antatt og vedtatt budsjett.

Rådmannen foreslår at kostnadsrammen for prosjektet økes til 5,0 mill.kr slik at påpekte avvik lukkes.

Vedrørende byggetrinn 2 og 3 innarbeides dette ved ordinært arbeid med budsjett og økonomiplan.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2019 10:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS