Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019 - PS 54/19 Helseplattformen, oppdatering og veien videre

Saksbehandler : Ragnhild Holmberg Aunsmo

Arkivref : 2019/2085 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 05.06.2019 31/19
Formannskapet 06.06.2019 68/19
Kommunestyre 17.06.2019 54/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre opprettholder sin interesse for å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det må hensyntas om lag kr 4.500.000.- i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.
 3. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.
   

 
 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 05.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre opprettholder sin interesse for å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det må hensyntas om lag kr 4.500.000.- i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.
 3. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Verdal kommunestyre opprettholder sin interesse for å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det må hensyntas om lag kr 4.500.000.- i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021, når det bl.a. er klart hvilke (og når vi kan si opp) programvarer som vi ikke trenger lenger etter innføring av Helseplattformen.
 3. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021. 
   

Vedlegg: 
Mandat samarbeidsråd for opsjonskommuner, Helseplattformen, vedtatt 31.01.17

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Fullmakt- og samarbeidsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommuner i Helseregion Midt Norge 28.03.17, med tiltredelse fra Verdal kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Alle 85 opsjonskommunene i Midt Norge inngikk oppdatert fullmakt- og samarbeidsavtale (intensjonsavtale) med Helse Midt Norge RKF i løpet av første halvår 2017.

Opsjonskommunene har siden 31.01.17 latt seg representere med et Samarbeidsråd for disse opsjonskommunene i prosessen, bestående av 9 ledere fra disse kommunene (3 fra NT, 3 fra ST og 3 fra MR) På slutten av prosessen ble deltagelse fra Sunnmøre utvidet med en rådmann ekstra. Disse har jobbet ut fra rådets mandat. (vedlegg 3) for å sikre involvering og forankring i alle opsjonskommunene i Midt Norge.

I mars 2019 ble Helseplattformen AS opprettet med Helse Midt Norge RHF som eneeier, men slik at opsjonskommunene kommer inn i AS-et etter hvert som opsjonene utløses.
I mars 2019 ble det også skrevet avtale mellom Helse Midt Norge RHF og det amerikanske firmaet Epic som vant anbudskonkurransen.
Innføringsprosjektet startet opp 01.04.19, og tidslinjen for innfasing av sykehus og kommuner er som følger nedenfor:

Tidslinje for felles innføringsprosjekt:
Tidslinje for felles innføringsprosjekt
Felles innføringsprosjekt starter 1. april 2019. Produksjonssetting for delleveranse 1 (St.Olav, Trondheim kommune + opsjoner?) er i Q4 2021, markert med PD1 i figuren. Produksjonssetting for delleveranse 2 (HNT + opsjoner?) er i Q2 2022, markert med PD2 i figuren. Produksjonssetting for delleveranse 3 (HMR + opsjoner?) er i Q4 2022, markert med PD3 i figuren.

Dette betyr at Verdal kommune skal innfases samtidig med sykehusene i Helse Nord Trøndelag, dvs. fra andre kvartal 2022.
Vedtak om utløsning av opsjonen må foretas minst ett år for innfasingen, dvs, for Verdal kommune innen 2. kvartal 2021.

Avtalen mellom Helse MN og Epic er på kr 1,2 mrd. Det er jobbet siden januar 2018 med å finne en akseptabel fordelingsnøkkel mellom Helse MN og kommunene. Et forhandlingsutvalg bestående av representanter fra Trondheim kommune samt en rådmann fra Samarbeidsrådet, har ivaretatt opsjonskommunenes interesser. Målsettingen var at dette skulle være klart slik at Trondheim kommune kunne vedta en endelig samarbeidsavtale med Helse Midt Norge RKF før ferien 2019. Dette er noe forsinket, men det er viktig at Trondheim kommune ikke blir stående alene med alt økonomisk ansvar for kommunesektoren. Derfor legges det fram en sak for vårt kommunestyre for oppdatering av status og for oppdatering av interessen, fram mot en siste behandling senest 2. kvartal 2021.

Kostnadsbildet er noe sammensatt, bl.a. avhengig av hva som kan godkjennes som investering av kostnadene, og dermed lånefinansieres, kontra hva som må legges inn i kommunens driftsbudsjett fra 2021.
Så langt i forhandlingsprosessen ser det ut til å bli en gjennomsnittlig kostnad for kommunene på ca kr 300 pr. innbygger.

For Verdal kommune tilsvarer dette en brutto årlig kostnad på 4 500.000.-, med anslagsvis ca 50/50-fordeling mellom investering og drift. Kommunene bør også avsette midler til opplæring, dersom dette helt eller delvis ikke kan legges inn i innføringsprosjektet og forsvares som en del av investeringene.
Fra dette beløp kan etter hvert fratrekkes dagens kostnader til program som System X, Profil m.fl., slik at netto årlige kostnader blir langt lavere, avhengig av hvor fort man kan si opp dagens avtaler som ikke trengs etter innføring av Helseplattformen.

Den anslagsvise prisen pr. innbygger er selvsagt både foreløpig og usikker, men et greit anslag å bruke i økonomiplanarbeidet for 2020-23. Det er forutsatt at innføringskostnadene dekkes av investering/lån (evt. bruk av fond) nedbetalt over 15 år med 4 % rente. Dette utgjør da ca. 50 % av kr 300/innbygger.
Den andre halvparten er årlige driftskostnader knyttet til lisenser til EPIC, driftskostnader hos Helseplattformen AS m.m.

Vurdering:
Dette er et stort prosjekt både for helseforetaket og for kommunene, men det gir også store muligheter for en sterkt forbedret tjeneste og maksimal og effektiv kontakt mellom fastleger, kommuner, legevakter, sykehus og avtalespesialister m.fl.
Helseplattformen er en pilot i landet, sterkt støttet av Helseministeren. Det jobbes delvis samtidig med en nasjonal innføring av «En innbygger – en journal».
I dag kan ingen si sikkert hva som blir det endelige resultatet fram i tid, men det er uansett nødvendig at det skjer noe i Midt Norge, for våre innbyggere og pasienter. Det er ikke avklart hvordan Helseplattformen og den Nasjonale innføringen skal henge sammen.
Hvis kommunene i Midt Norge ikke blir med i Helseplattformen på det tidspunkt som er skissert foran, havner man bakerst, og må kjøpe seg inn etter at innføringsprosjektet er ferdig i alle tre lokale helseforetaksområdene.

Trondheim kommune har tatt et stort ansvar i prosessen så langt, og det har hele tiden vært meningen av de skal innrulles først. Men uten at et flertall av de andre kommunene kommer etter blir prosjektet lite vellykket. Det er nødvendig at kommunene ellers kommer inn i samme tidsrom som «sitt» sykehus. Dvs, at kommunene tilhørende Helse Nord Trøndelag skal inn 2. kvartal 2022. Kommuner som velger å vente, må da vente helt til slutt, dvs. tidligst fra 2023. Det skal ikke lønne seg økonomisk å vente til etter innføringsfasen.

Rådmannen tilrår at Verdal kommune gjentar og opprettholder interessen for å inngå avtale fra 2.kvartal 2022. Endelig vedtak blir da å fatte innen 2. kvartal 2021.
Det må således legges inn midler i økonomiplanen 2020-2023 allerede fra 2021.


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2019 10:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS