Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019 - PS 57/19 Ny selskapsavtale fra 01.01.2020 - KonSek Trøndelag IKS

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/4675 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.06.2019 72/19
Kommunestyre 17.06.2019 57/19

 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.06.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020.

 

 

Rådmannens innstilling: 
Verdal kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020. 

Vedlegg: 

  1. Behandling i representantskapet i KonSek Trøndelag IKS.
  2. Utkast til selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Representantskapet i KonSek Trøndelag IKS behandlet denne saken i møte 29.04.2019 og vedtok følgende:

  1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
  2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.
     

Saksutredning til representantskapet:
Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen.

For at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er nødvendig med endringer i tre av paragrafene:

§ 1 Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres.

§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av deltakerne, Orkland og Steinkjer kommune.

§ 16 Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden endret fra 1.1.2020.

Endring i §4. Eierandeler og innskuddsplikt
I forbindelse med opprettelsen av selskapet ble eierandelene fordelt etter innbyggertall. Med kommunereformen øker innbyggertallet i Namsos og Orkland kommuner, slik at de skal ha ytterligere en eierandel (se under). I utredningen om sammenslåing av sekretriatene ble det anslått at det nye selskapet har behov for en egenkapital tilsvarende 3 måneders drift, om lag 2,5 mill kr, som også tilsvarer dagens egenkapital. 100 eierandeler à kr 25.000 er fordelt som vist under:

Oversikt over fordeling av eierandeler før og etter 1.1.2020.

Eierandeler Konsek

Kommunereformen medfører at Konsek Trøndelag får færre eiere, færre eierandeler og lavere egenkapital. 10 eierandeler forsvinner ut ved årsskiftet 2019/2020. Det kompenseres noe ved at kommunene Namsos og Orkland får en ekstra eierandel hver. Egenkapitalen blir dermed kr 200.000 lavere enn dagens nivå. Dette er uproblematisk, fordi selskapet har opparbeidet noe egenkapital. Dersom Fosen-kommunene kommer inn fra 2021 vil eierandelene og egenkapitalen øke til kr 50.000 over dagens nivå.

Endring i § 16. Uttreden
Dagens eiere gikk inn i selskapet 1.1.2018, med 1.1.2020 som første mulige dato for uttreden. For å gi selskapet god forutsigbarhet mener daglig leder at deltakerne fra 2020 bør binde seg til selskapet i minimum to år. Første mulige dato for uttreden blir da 1.1.2022.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2019 10:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS