Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019 - PS 60/19 Interpellasjon fra Anne Kolstad (SV) - angående konsesjonssøknad for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2019/2184 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 17.06.2019 60/19

 

 
Vedlegg:
  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Anne Kolstad (SV) har fremmet slik interpellasjon:
«Landbasert vindkraftutbygging skaper for tida store konflikter i landet vårt. Det er, og kommer fortsatt til å være, stort press for å få gjennomført prosjekter som er i posisjon til å få støtte via elsertifikatordninga. Konsesjoner har blitt gitt på tross av lokal motstand. Prosjekter man trodde skulle bli skrinlagt gjennomføres nå i stor hast, ikke minst på grunn av langsiktige investeringer fra mektige internasjonale kapitalkrefter. I Verdal er prosjektet Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk konsekvensutredet og ligger til avgjørelse hos NVE.

Kommunestyret i Verdal ønsket ikke vindkraftutbygging i de omsøkte områdene og vedtok derfor følgende uttalelse til søknaden:
Verdal kommune ønsker ikke vindkraftutbygging i omsøkte områder, og fraråder at det gis konsesjon til EON Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes ut fra følgende:

  • Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
  • Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her.
     

Områdene i Verdal kommune er ikke utpekt som egnet for vindkraft i NVE sitt forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land». Det er imidlertid også åpning for utbygging utenfor de foreslåtte områdene. En avgjørelse i saken kan derimot ligge langt fram i tid, da NVE har stilt behandling av konsesjonssøknader i bero inntil «Nasjonal ramme for vindkraft på land» er endelig vedtatt.

Verdal SV mener at det nå bør tas aktivt grep for å få avsluttet E.ON sitt vindindustriprosjekt i Verdalsfjella og at et klokt grep vil være å be om at E.ON Wind Norway trekker konsesjonssøknaden for prosjektet Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk.

Spørsmål til ordføreren
Vil ordføreren ta aktivt grep for å få avsluttet E.ON sitt vindindustriprosjekt i Verdalsfjella?

Forslag til avstemming
Kommunestyret ber om at følgende brev sendes til E.ON Wind Norway:
 
Angående konsesjonssøknad for Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk

Verdal kommune ber om at E.ON Wind Norway trekker konsesjonssøknaden for prosjektet Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk.
E.ON Wind Norway søkte i juni 2014 om konsesjon for dette prosjektet. Verdal kommune vedtok følgende uttalelse til søknaden:

Verdal kommune ønsker ikke vindkraftutbygging i omsøkte områder, og fraråder at det gis konsesjon til EON Wind Norway for bygging av Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Dette begrunnes ut fra følgende:

  • Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluftsliv, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes i denne saken til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting.
  • Kommunestyret i Verdal har lagt til grunn at utbyggingsområder for vindkraft bør avklares gjennom regional plan, noe som ikke er tilfelle her.
     

Områdene i Verdal kommune er ikke utpekt som egnet for vindkraft i NVE sitt forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land». En avgjørelse i saken kan derimot ligge langt fram i tid, da NVE har stilt behandling av konsesjonssøknader i bero inntil «Nasjonal ramme for vindkraft på land» er endelig vedtatt. En avgjørelse i saken har allerede tatt alt for lang tid, og dette er en belastning for berørte parter og skaper usikkerhet for kommunens fremtidige arealpolitikk.

Verdal kommune ber derfor om at E.ON Wind Norway viser respekt for lokaldemokratiet, kommunens innbyggere, samt samisk reindrift og kultur, ved å trekke konsesjonssøknaden for prosjektet Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk

Ordfører vil besvare interpellasjon i møte. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.06.2019 10:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS