Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 17.06.2019 - PS 61/19 Spørsmål til ordfører fra Høyre: Utvikling i sentrumsområdet

Saksbehandler : Bjørn Iversen

Arkivref : 2018/5166 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyre 17.06.2019 61/19

 

 
Vedlegg:
  
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
Ingen. 

Saksopplysninger: 
Høyre v/Oddleiv Aksnes har stilt følgende spørsmål til ordfører:
«Verdal sentrum på vestsiden av jernbanen står ovenfor en transformasjon og utbygging av meget stor betydning for en helhetlig utvikling av sentrumsområdet.

En detaljregulering for Domuskvartalet er sendt ut på høring, det er varslet oppstart planarbeid i Megakvartalet, Bane Nor har planer om ny perrong på vestsiden av sporet i en lengde på over 300 meter, planovergangen i Nordgata skal stenges for all trafikk, klagesaken vedr jernbaneområdet er avklart med sluttbehandling i Kommunal og Moderniserings departementet.

Disse prosjekter medfører noen utfordringer, men samtidig utløser det muligheter for en langsiktig og helhetlig utvikling av området på vestsiden av jernbanen i sentrumsområdet.

En slik omfattende transformasjon av området bør samordnes og koordineres på en samfunnsmessig god og helhetlig måte.

I endelig avgjørelse vedr innsigelse til kommunedelplanen Verdal By 2017 – 2030, legger KMD noen tydelige føringer for hva som må gjøres for området.

  • De pålegger at det må utarbeides en reguleringsplan som viser fremtidige løsninger for området rundt stasjonen og Nordgata, der løsninger for ulike trafikkgrupper, utforming av sidearealer til jernbanen og sikring mot ulovlig kryssing.
  • I arbeidet med reguleringsplan må det avklares om deler av arealene kan omdisponeres permanent, eller midlertidig benyttes til andre formål enn jernbane.
  • Planovergangen i Nordgata skal stenges for alle trafikkgrupper, men samtidig skal det etableres en løsning som ivaretar etablert ferdselsmønster i Verdal sentrum.
     

Kommunedelplan for Verdal By gir også noen bestemmelser ift utnyttelsesgrad, byggehøyde og parkeringskrav som utfordrer tiltakshavere i planlagte prosjekter.

Spesielt ift parkering, tilgang og attraktivitet til næringsarealer og ønsket utvikling med reduksjon av biltrafikk på gateplan.

Et samspill mellom alle aktører hadde gitt et mulighetsrom for en helhetlig utvikling av sentrumsområdet i et langsiktig perspektiv, og samtidig gitt større fleksibilitet for å kunne oppnå best mulige fellesskapsløsninger for et attraktivt sentrumsområde.

Spørsmål 1:
Hvilke vurderinger har Verdal kommune gjort omkring disse forhold utover allerede vedtatte planer for området, og kan vi forvente at et slikt planarbeid blir igangsatt, og hvilken rolle kan kommunen ha i en eventuell samordningsprosess?

Spørsmål 2:
Har Verdal kommune vurdert utfordringen med økt parkeringsbehov ved Bane Nors planer om ny perrong på vestsiden av jernbanen.

Parkeringsbehov og parkeringsløsning er et gjennomgangstema ifm utvikling av et sentrumsområde som dette. Det er et overordnet ønske om i størst mulig grad redusere bilbruk og bilparkering på bakkeplan, og tilrettelegge for myke trafikanter og aktiviteter på gateplan. Dette medfører at i en liten by som Verdal bør det lages løsninger som tilrettelegger for et fellesbruk og adkomst til området. Det mest hensiktsmessige er en løsning med sentrumsnær parkering under bakken eller i parkeringshus. Dette blir ofte begrenset av økonomiske årsaker, og må i tilfelle finansieres på en eller annen måte. Innføring av parkeringsavgift er ikke ønskelig, da det har så store negative aspekter med seg.

Utbyggere i sentrumsområdet har utfordringer med å tilfredsstille parkeringskravene i reguleringsbestemmelsene, enkelte beboere i sentrum har behov for en ekstra bil, næringsaktører kan ha behov for egen reservert parkeringsplasser, osv.

Frikjøpsordningen er en ordning som ikke er brukt i noen særlig grad i Verdal, men i andre kommuner blir den brukt aktivt for å finansiere gode parkeringsløsninger i et langsiktig perspektiv. Pris på et slik frikjøpsordning er ofte relatert opp imot kostnaden for etablering av en parkeringsplass.

Spørsmål 3.
Har Verdal kommune vurdert praktisering av frikjøpsordningen ifm den transformasjonen sentrumsområdet står ovenfor som en mulighet til delfinansiering av en helhetlig parkeringsløsning for sentrumsområdet?»

Ordfører vil besvare spørsmålene i kommunestyrets møte. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.06.2019 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS