Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 26.08.2019

Møtested :   Konferansesal, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato:           26.08.2019
Tid:             16:00 - 19:40
Til stede:     33 representanter. Bård Storhaug møtte f.o.m.sak 68/19. Til stede 34 representater,

 

Etter møtet ble det utdelt KS hedersmedalje til Bjørn Iversen, Torill Elverum og Trude Holm, for hhv 28 år, 28 år og 24 år som kommunepolitikere.
Det ble videre utdelt blomster til representanter som ikke er listekandidater til kommunestyrevalget 2019.


Video-opptak av møtet fra start til slutt.

Åpning, opprop og merknader. Video

Sakliste som PDF     Protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel DokumenterVedtakVideo
PS 062/19 Godkjenning av møteprotokoll  17.06.2019 Protokoll video
PS 063/19 Økonomirapport etter andre kvartal 2019 og budsjettjusteringer Saksframlegg Protokoll
video

PS 064/19

Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse Saksframlegg Protokoll
video
PS 065/19 Utvikling av Moparken del 2 - forurenset grunn Saksframlegg Protokoll
video
PS 066/19 Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets Saksframlegg Protokoll  
video
PS 067/19 Sluttbehandling Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner Saksframlegg Protokoll  
video
PS 068/19 Evaluering av De utrolige årene Saksframlegg Protokoll  
video
PS 069/19 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - felles for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger Saksframlegg Protokoll  
video
PS 070/19 Etablering av samarbeid i Inn-Trøndelag vannområde Saksframlegg Protokoll  
video
PS 071/19 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2019 Saksframlegg Protokoll  
video
PS 072/19 Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. Verdal kommune valgperioden 2019-2023 Saksframlegg Protokoll  
video
PS 073/19 Delegeringsreglement Verdal kommune - endringer grunnet ny kommunelov Saksframlegg Protokoll  
video
PS 074/19 Reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet - endret i hht ny kommunelov Saksframlegg Protokoll  
video
PS 075/19 Orienteringer - Protokoll  
video
PS 076/19 Spørsmål fra Trine Reitan (AP) - ufrivillig deltid Saksframlegg Protokoll  
video
PS 077/19 Spørsmål fra Arvid Wold (MDG) - Ørin Nord  Saksframlegg Protokoll  
video
PS 078/19 B-sak: Tilbud om kjøp av eiendom  - Protokoll  
video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 26.08.2019
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Nei Vara: Geir Singstad
Emmanuel Glordy Bowah AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Einar Olav Larsen SP Medlem Ja  
Siri-Gunn Vinne SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Vara: Andor Jermstad 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Olav Dahl Karmhus SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Bård Storhaug FRP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Tor Ove Nesset H Medlem Nei  Ingen vara
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ingunn Leirset V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 062/19 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17. juni 2019 godkjennes.»

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte 17. juni 2019 godkjennes.

   
 

PS 063/19 Økonomirapport etter andre kvartal 2019 og budsjettjusteringer  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING: 
Innstiling fra formannskapet ble utdelt.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   

 1. Økonomirapportering og finansrapport 2. kvartal 2019 tas til orientering.
 2. Driftsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 1A og 1B:
  - Budsjett IK, Kemner IKT og advokat reduseres med 620.000, budsjett for andel IK Innherred Innkjøp økes tilsvarende.
  - Budsjett IK Innherred Innkjøp økes i tillegg med 207.000 kr som finansieres ved økte renteinntekter.
 3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B:
  - Investeringer i anleggsmidler reduseres med 25,5 millioner
  - Merverdiavgiftskompensasjon reduseres med 5,1 millioner.
  - Bruk av bundne investeringsfond økes med 1 million
  - Bruk av lån reduseres med 21,4 millioner
  - Salgsinntekter på 0,8 mill og avdragsinntekter på 1,6 mill avsettes til ubundne investeringsfond med til sammen 2,4 mill.
 4. Formannskapet forutsetter at gjeldende budsjettrammer overholdes.

 

 

PS 064/19 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2020-2023.


 
       

PS 065/19 Utvikling av Moparken del 2 - forurenset grunn   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  

 1. Tiltaksplan for utskifting av forurensede masser i Moparken gjennomføres.
 2. Moparken opprustes videre etter vedtatte plan.
 3. Kostnadene med gjennomføring av tiltaksplanen innarbeides ved neste revidering av økonomiplan/budsjett.
 4. Verdal kommune søker om eksterne midler til opprydding av forurensninga i Moparken.

 

   
        

PS 066/19 Lokalisering av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 32 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 og 3 – enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK: 
 1. Tomt B («Planteskoletomta») velges som primær løsning for utbygging av ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets.
 2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle om opsjon/kjøp av areal tomt B som tomt for ny skole for Stiklestad og Leksdal skolekrets, med to alternativer.
  a. Arealer for skoleformål
  b. Arealer for skoleformål og idrettsanlegg
 3. Det utarbeides forprosjekt som synliggjør begge alternativer.

 

    
 

PS 067/19 Sluttbehandling Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Som følge av høringsuttalelser vedtas forslag til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner» med følgende endringer:

Tillegg til kap. 4 Planprosess og opplegg for medvirkning:

Eksterne myndigheter som Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Bane NOR o.l. vil bli kontaktet direkte for deltakelse, orienteringer og avklaringer underveis i planprosessene. Kommunen vil bruke Regionalt planforum aktivt i planprosessene.
  
 
       

PS 068/19 Evaluering av De utrolige årene   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:  
Bård Storhaug møtte. Til stede 34 representanter.

AP v/Trine Reitan fremmet følgende tilleggsforslag:
«I den grundigere evalueringen må også foresatte delta.»

Det ble først votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslag fra AP som ble enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 • Kommunestyret tar evalueringen av De utrolige årene til foreløpig orientering.
 • «Som en del av en grundigere evaluering foreslås at det kan gjennomføres en spørreundersøkelse blant de ansatte med mål om å få mer kunnskap om hvordan DUÅ brukes i dag i barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn i Verdal, som også viser opplevd nytteverdi av programmet.
 • Det ønskes en rapportering av en helhetlig ressursbruk fordelt på barnehage, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.»
 • I den grundigere evalueringen må også foresatte delta

 

  
    

PS 069/19 Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger - felles for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger
   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Saken tas til orientering. Felles politiråds forslag til retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i kommunene Snåsa, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger legges til grunn i videre arbeid med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer.
   

    
  

PS 070/19 Etablering av samarbeid i Inn-Trøndelag vannområde    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:  
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 6:
«Nytt kommunestyre oppnevner politisk representant og vara til vannområdeutvalget.»

Formannskapets innstilling pkt. 1 – 5 ble ved votering enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom formannskapets innstilling pkt. 6 og forslag fra SV, ble forslaget fra SV vedtatt med 21 stemmer. 13 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
    
VEDTAK: 

 1. Verdal kommune går inn for at det ansettes en koordinator for Inn-Trøndelag vannområde i treårig prosjektstilling med stillingsandel på 100 %, med forbehold om tilslutning fra de andre kommunene i vannområdet.
 2. Verdal kommune bidrar med driftsmidler til vannområdet i henhold til oppgitt budsjett. Dette dekkes innenfor rammen innenfor virksomhetsområdet landbruk, miljø og arealforvaltning. Det forutsettes at det oppnås finansiering som skissert i saken.
 3. Verdal kommune gir tilslutning til at arbeidssted for koordinatoren avklares i løpet av tilsettingsprosessen. Verdal kommune ønsker å ta ansvar som vertskommune.
 4. Verdal kommune skal implementere arbeidet med vannrammedirektivet i kommunenes planverk og økonomiplan.
 5. Rådmannen oppnevner administrative kontaktpersoner innenfor landbruk, avløp og naturforvaltning, som koordinator kan samarbeide med i relevante saksområder.
 6. Nytt kommunestyre oppnevner politisk representant og vara til vannområdeutvalget.

 

    
 
     

PS 071/19 Oppnevning av valgnemnd - kommunestyrevalget 2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Ordfører gis fullmakt til å kalle inn representanter fra partier innvalgt i kommunestyret for perioden 2019-2023 for å konstituere valgnemnd.
    
 
      

PS 072/19 Forskrift folkevalgtes godtgjøring mv. Verdal kommune valgperioden 2019-2023   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende forslag
«Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring m.v. Verdal kommune for valgperioden 2019-2023 vedtas, med følgende endring:
Ordførers godtgjøring videreføres som i dag, dvs. tilsvarende stortingsrepresentanters lønn
Godtgjøringer under punkt 3 videreføres som i dag.»

SP v/Marit Voll fremmet følgende oversendelsesforslag til alle IKS:
«Representantskap
De som møter i representantskap og ikke har politiske frikjøp, gis en møtegodtgjørelse på kr 400,- pr. møte.»

Det ble først votert over oversendelsesforslag fra SP som ble enstemmig vedtatt oversendt.
Det ble så votert alternativt over formannskapets innstilling til pkt. 3 i forskriften mot forslaget fra AP til pkt. 3. Der ble forslaget fra AP vedtatt med ordførers stemme. 17 stemmer ble avgitt for formannskapets innstilling.
Det ble deretter votert over resten av formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring m.v. Verdal kommune for valgperioden 2019-2023 vedtas med følgende endring:
Møtestart på kommunestyret opprettholdes til kl. 18.00.
Ordførers godtgjøring videreføres som i dag, dvs. tilsvarende stortingsrepresentanters lønn.
Godtgjøringer under punkt 3 videreføres som i dag.

Oversendelsesforslag til alle IKS:
Representantskap
De som møter i representantskap og ikke har politiske frikjøp, gis en møtegodtgjørelse på kr 400,- pr. møte. 
  
  
 

   
  

PS 073/19  Delegeringsreglement Verdal kommune - endringer grunnet ny kommunelov  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Delegeringsreglement Verdal kommune gjeldende fra konstituerende møte 14. oktober 2019 vedtas.
 
 

 

PS 074/19 Reglement for kommunestyret, formannskapet og utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet - endret i hht ny kommunelov
  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møte.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Forslag til reglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg for plan og samfunn og utvalg for mennesker og livskvalitet gjeldende for valgperioden 2019-2023 vedtas.

 

PS 075/19 Orienteringer  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Drift i sommer gått bra.
 • Økonomistyring kontinuerlig prosess og arbeidet med øk plan og neste års budsjett er startet opp.
 • Praktisk forordning –Vinne skole har fått postadresse Ness i byggeperioden.

Ordfører orienterte om:

 • Befolkningstall SSB pr 1. juli 2019.
 • To avtaler underskrevet i dag mellom kommunen og politiet. Tjenestetilbud fra politiet og avtale om politiråd.
 • Forhåndsstemmegivning – stor økning fra siste kommunevalg.

 

 
PS 076/19 Spørsmål fra Trine Reitan (AP) - ufrivillig deltid  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING: 
Representanten Reitan stilte spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Jeg takker for spørsmålet, som er meget relevant. Det setter søkelys på en betydelig utfordring og et svært alvorlig problem. Omfanget av deltidsarbeid er i seg selv et omdømmeproblem for kommunesektoren. I særdeleshet gjelder dette den delen av deltidsproblematikken som er ufrivillig.
Det er en historikk rundt dette både lokalt i vår egen kommune og langt utover våre grenser. I nær sagt samtlige kommuner i dette landet har søkelys blitt satt og arbeid blitt gjort for å komme dette problemet til livs. Hittil er vel situasjonen at knapt en eneste norsk kommune kan sies å ha kommet i mål. Det har vi heller ikke hos oss. I vår nabokommune Levanger ble det for eksempel gjort et velment forsøk i stor skala i nær fortid. Dette endte i en situasjon med – for å si det mildt – betydelige økonomiske vanskeligheter. Mange andre har liknende erfaringer.
Likevel: Vi skal ikke gi opp – det er viktig å holde trykket oppe, ikke minst fra politisk side. Men det eksisterer tydeligvis ingen quick fix på dette området.

Også i Verdal kommune har det selvfølgelig blitt gjort ulike forsøk på å skape en bedre situasjon på dette området. La meg nevne noen eksempler:
For godt over 10 år siden, kanskje var det i 2007, gjorde Verdal Formannskap et enstemmig vedtak etter en god debatt og et forslag fra Robert Ericsson et vedtak om at ingen stillinger under 50 % skulle utlyses. Slik skulle man i alle fall etter hver unngå de minste stillingsbrøkene.
Fra administrasjonen får jeg opplyst at dette vedtaket i svært begrenset grad er gjennomført. Dette skyldes nok i liten grad administrativ vrangvilje, og det pekes på flere andre faktorer, f. eks. knappe budsjettrammer, stive turnusregler og en rekke andre forhold – som også i betydelig grad kan ligge utenfor det kommunale handlingsrommet.

Det er selvfølgelig gjort flere konkrete satsinger hos oss:

 • I 2003 ble flere små stillinger samlet til større stillinger.
  - En del stillingshjemler ble opprettet for å øke stillinger i grunnturnus.
 • I 2008 – 2009 ble det gjennomført et prosjekt med økt grunnbemanning på Verdal Bo – og Helsetun. Erfaringene herfra er at sykefraværet gikk ned i starten av prosjektet, for så å øke igjen etterpå.
 • I 2012 – 2013 ble det gjennomført to prosjekter i to ulike virksomheter:
   
  - I Vinne / Vuku pleie – og omsorgsdistrikt ble det kjørt årsturnus i to avdelinger, og derigjennom ble grunnbemanningen økt som erstatning for bruk av vikarer. En deltidsstillinger fikk økt stillingsprosenten som følge av dette.
   
  - I Øra pleie – og omsorgsdistrikt ble det gjort forsøk med vikarpool, der ansatte fikk økt sine stillingsprosenter ved at de jobbet i vikarpool.

Også i Verdal kommune har altså ulike satsinger blitt gjennomført med korte mellomrom, men dessverre med begrensede resultater.

Det er nødvendig at det også i det videre arbeides for å bedre situasjonen på dette området. La meg reflektere litt over hvorfor:

 • Ufrivillig deltid er kjønnsdiskriminerende. Dette dreier seg i all hovedsak om damer.
 • Deltidsarbeid fører med seg dårligere råd i det daglige, vanskeligheter med å få lån til investeringer som bil og bolig. Deltid dreier seg ikke minst om verdigheten og selve livssituasjonen til en rekke medarbeidere. Dette plager oss også som arbeidsgivere. Det bør det også gjøre.
 • Deltidsproblematikken dreier seg om flere bransjer enn kun pleie – og omsorgssektoren. Det dreier seg eksempelvis også om oppvekstsektoren, om tiltak funksjonshemmede og om renhold.
 • Samfunnet trenger den arbeidskraftreserven som ligger i deltidsproblematikken. Ikke siden 1970 – tallet har vi hatt høye nok fødselsrater til å kunne reprodusere befolkningen på sikt. Dette, sammen med lavere innvandring og et økende antall eldre gjør at vi som samfunn må utnytte arbeidskraften bedre. Deltid dreier seg også om rekruttering. Hvor attraktivt er det for en ungdom å søke på små stillingsprosenter – som ofte må kombineres for å skaffe en inntekt til å leve av?
 • Ufrivillig deltid i kommunesektoren finner vi særlig i de virkelig arbeidsintensive tjenestene.
 • Deltid går ut over kvaliteten i tjenestene. Det sier seg selv at motivasjon og tilhørighet til arbeidsplassen er langt høyere for ansatte i hele, faste stillinger enn for ansatte i lave stillingsprosenter som jobber når det er arbeid å få, som jakter ekstravakter og som sjelden vet hvordan neste arbeidsuke blir. Mulighetene for faglig utvikling og ajourføring er langt dårligere for deltidsarbeidende. Er kommunene som arbeidsgivere rett og slett for liberale til å gi etter for ansatte som ønsker frivillig deltid?
 • Både som politisk og administrativ ledelse må stille oss spørsmål om hvorvidt vi utnytter arbeidsgivers styringsrett godt nok. Hvorfor definerer vi ikke flere stillinger som heltidsstillinger? Hvorfor tillater vi så mange deltidsstillinger? Er vi for ettergivende? Hver vi sier ja til en ansatts ønske om deltidsstilling skapet vi jo fort en i tillegg til den som etterspørres.
 • Så må vi også tørre å snakke om det som kanskje er ekstra vanskelig i dette – det vi kan kalle den kulturelle siden av dette. Nå snakker jeg generelt om situasjonen i Kommune-Norge. Ufrivillig deltid er bare en del av deltidsproblematikken. En betydelig del av deltidsomfanget er ønsket deltid. Det er mange undersøkelser fra mange ulike kommuner landet over som viser at dette er situasjonen i kommunesektoren. For mange ledere oppfattes det rett og slett som en ganske bekvem situasjon i en ellers presset arbeidsdag alltid å ha noen ansatte i små stillingsprosenter som lett kan ta ekstravakter. Mange ansatte ønsker rett og slett en redusert stillingsprosent f. eks i deler av livsløpet. Atter andre har eksempelvis helsemessige utfordringer som gjør at de rett og slett ikke makter å jobbe i en fulltidsstilling. En på enkelte punkter noe rigid Arbeidsmiljølov trekkes også ofte fram for å forklare det høye antatall deltidsstillinger.
 • Det er også et tankevekkende faktum at både vi og mange andre kommuner har undersøkelser blant ansatte som viser at mange nok ønsker høyere stillingsprosenter, men bare hvis en del beste forutsetninger faller på plass. Her kan nevnes mange eksempler.
 • Det er et betydelig tankekors at disse faktorene både enkeltvis og i sum faktisk bidra til å skape en A – lag og et B – lag i deler av det kommunale tjenestetilbudet. Der A – laget har faste, forutsigbare turnuser, høy stillingsprosent og på alle vis ordnede forhold, mens langt på veg det motsatte er situasjonen for mange andre – dessverre svært mange andre.

Jeg takker igjen for spørsmålet. Sett fra min side er helt nødvendig for kommunesektoren å komme nærmere bedre løsninger på deltidsproblematikken. Dette gjelder også Verdal kommune. Også det politiske trykket må derfor holdes opp.

Lykke til med dette arbeidet i årene framover!»

Representanten Reitan takket for svaret. 

 

PS 077/19 Spørsmål fra Arvid Wold (MDG) - Ørin Nord  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING: 
Representanten Wold stilte spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik: 
«Takk for viktig spørsmål. Jeg tillater meg å gi uttrykk for tilfredshet med at det ikke minst fra Miljøpartiet De Grønne utvises betydelig interesse for denne saken.

I mitt svar vil jeg ta utgangspunkt i en egen sak til Formannskapet 18 01 18 (PS 6 /18) samt selvfølgelig å knytte en del vurderinger opp til en ajourføring av den informasjon og de problemstillinger denne saken trekker opp.

De spørsmålene som stilles gis det i grunnen et godt svar på i egen sak i formannskapet 18. januar 2018 (PS 6/18: https://www.verdal.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2015-2019/20180118/0618-Intensjonsavtale-Orin-Nord/).
Der beskrives intensjonsavtalen med Trondheim Havn om utvikling av Ørin nord, hvor blant annet følgende elementer inngår:
Vurdering og konkretisering av de enkelte utviklingstrinn i prosjektet, herunder hvilke infrastrukturtiltak / rekkefølgebestemmelser som er eller kan bli aktuelle;
Vurdering og planlegging av nødvendige forstudier, konseptutredninger og/eller mulighetsstudier med vurdering av markedet. Også disse arealene må kunne «regnes heim» - i den forstand at man er nødt til å kunne finne utviklingsmodeller og partnerskap som gjør arealene mulige å omsette til markedsmessig fornuftige priser. Så er det i tillegg behov for nye arealer i Verdal Industripark, vi har hatt og har henvendelser både på Ørin Nord og på Ørin Sør som vi har måttet takke nei til – av ulike grunner. Det er en stor jobb dette, kompleks og mangesidig.
Kartlegging og vurdering av kostnader ved gjennomføring av prosjektet, samt finansieringsmodeller;
Utarbeidelse av budsjett for arbeid med prosjektet knyttet til avtalen;
Identifikasjon og invitasjon av andre potensielle interessenter i prosjektet, - og;
Vurdering av organisasjonsform for videre utvikling av prosjektet, herunder om det bør etableres et utbyggingsselskap og hvordan dette i tilfelle nærmere skal organiseres, eller om en utbyggingsavtale skal inngås mellom VK og utbyggere. Som grunneier er selvfølgelig Verdal kommune avhengig av hvem disse er. Det har vært flere henvendelser om Ørin Nord, alle er selvsagt vurdert bl. a. i forhold til deres formål og ryggrad.
Prosjektets fremdriftsplan beskriver at en skal ha ferdig kalkyler på kostnader og faktisk oppfyllingsbehov (GPS- og radarmålinger) innen oktober 2019. Fremdriftsplanen har hittil vært fulgt til punkt og prikke, og det er ingen indikasjoner på at det er en situasjon som vil endre seg i høst. Neste statusmøte i prosjektet er i medio september.
Hva gjelder spørsmålet om bruk av overskuddsmasse fra havneutbyggingen, så ligger det en egen anbudsforespørsel fra tiltakshaver på ulike transportløsninger for dette. Avstanden mellom havnebassenget og Ørin Nord er for lang til at det er bare å pumpe massene over. Da er det last, transport og lossing det er snakk om og dette koster naturligvis. Det blir hovedsakelig et kostnadsspørsmål. Foreløpig ligger imidlertid havneutbygginga i bero i påvente av geotekniske vurderinger knyttet til det store undersjøiske raset som gikk vest for havnebassenget 8. januar 2019. Dette raset har selvfølgelig påvirket arbeidet med Ørin Nord og framdriften av dette. Ulike geotekniske miljøer har gjort sine undersøkelser. Stabiliteten ser veldig bra ut i området. Arbeidet blir ikke gjenopptatt før de ulike geotekniske miljøene blir enige om hva som er en helt trygg metode for videre utbygging. Foruten mudringsmasser fra havneutbygginga og annen potensiell mudring vest for Ørin, blir også alternative masseanvendelser undersøkt; Dette inkluderer mellom annet tilkjøring av masser fra lokale gruver (det vil kreve 50-60.000 lastebillass), lektertransport av masser fra E6-utbygginga (Stjørdal – Åsen – Mære med store tilgjengelige masser f. eks fra tunnelbygging i Forbordsfjellet). Ulike transportløsninger fra andre lokasjoner (f.eks. Verrabotn, Tromsdalen o.a.). Som tommelfingerregel kan en si at for hver krone prisen øker for èn kubikkmeter masse (massepris + transportkostnad), øker kostnaden på hele Ørin nord-utfyllinga med en million kroner. Denne enhetskostnaden (som varierer med mange kroner!) er mao. viktig å ha god detaljkunnskap om og kontroll på. Det er viktig å identifisere og regne gjennom alle tenkelige muligheter mhp massetilgang, transport og mulige aktører og bidragsytere. I tilfellet Ørin Nord kan det også knyttes utfordringer til en potensielt lang mellomfinansieringsfase.

Med bakgrunn i intensjonsavtalens forutsetninger om kostnadsdeling, har kommunen og havneselskapet sammen engasjert ulike fagmiljøer til topografiske målinger (sjødybde og overhøyde), beregne og kvalitetssikre gjenstående oppfyllingsbehov og utbyggings-/infrastrukturkostnader på Ørin nord. Først når disse beregningene foreligger, kan en utarbeide en troverdig finansieringsplan og et kvalitativt godt nok prospekt for en fremtidig utbygging. Dette er imidlertid oppgaver som er beskrevet i samarbeidsavtalen med Trondheim havn, og som Verdal formannskap altså har gitt sin tilslutning til.

Så der er vi i dag i denne saken. Alt må selvfølgelig kunne «regnes heim», alt skal treffe et marked også prismessig. Vi er ikke i mål der enda. Som tidligere nevnt er det registrert flere henvendelser både på Ørin Sør og Ørin Nord. Vi har blant annet en henvendelse som trenger en større tomt enn det vi klarer å skaffe på det Ørin Nord vi rår over i dag. Andre er avhengige av at arealet er utviklet før de etablerer seg. Vi har mistet en større etablering pga for liten tilgang på store kraftmengder. Så er det også skrevet en intensjonsavtale med en aktør som etterspør 40 – 50 da. Det peker jo framover!

Omtrent slik er dagens status på Ørin Nord. Det er en stor jobb som går framover.
Som ordfører setter jeg pris på spørsmålet også denne gangen, og anbefaler så sterkt jeg kan det kommende kommunestyret å holde oppe både den politiske interessen og det politiske trykket som er helt nødvendig for å kunne realisere så store og samfunnsviktige prosjekter som det vi her snakker om.»

Representanten Wold takket for svaret. 

 

PS 078/19 B-sak: Tilbud om kjøp av eiendom  Til toppen av siden   video
(video-opptaket her stanser før selve saksbehandlingen, B-sak)

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 26.08.2019

BEHANDLING: 
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Saken ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt..
 
VEDTAK: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.


  Til toppen av siden

Publisert: 20.10.2017 12:37 Sist endret: 23.07.2021 12:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS