Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 28.11.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           28.11.2016
Tid:             18:00 - 19:00
Til stede:     33 representanter 

 

Fra dette møtet finnes det dessverre ikke video-opptak, grunnet problemer med opptaksutstyr / programvare. 

 

Sakliste som PDF  -   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 96/16 Godkjenning av møteprotokoll  31.10.2016 Protokoll video
PS 97/16 Kommunedelplan Verdal by - 2016-2030 Saksframlegg Protokoll video
PS 98/16 Avvikling av Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll video
PS 99/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 100/16 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2015 Saksframlegg Protokoll video
PS 101/16 Knut Fortun - søknad om fritak fra folkevalgte verv ut valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll video
PS 102/16 Tomas Iver Hallem - søknad om permisjon fra folkevalgte verv ut 2017 Saksframlegg Protokoll video
PS 103/16 Orientering  Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 28.11.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara 
Marit Anna Morken SP Medlem Nei Arve Gunnar Haldorsen møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Nei Ingen vara 
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Ingen vara 
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 096/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 31. oktober 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:
Protokoll fra møte 31. oktober 2016 godkjennes.

 

PS 097/16 Kommunedelplan Verdal by - 2016-2030  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Saken utsettes. 

 

PS 098/16 Avvikling av Innherred samkommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING:   
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   

 1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder.
 2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred samkommune som driftsform opphører 1. januar 2018.
 3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og besluttes i egen prosess.
 4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
 5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
 6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
 7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
 8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i dag i hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse etableres derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes nærmere av rådmennene.
 9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
 10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap, innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
 11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det gjelder kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege, koordinatorer og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at utviklingsmiljøene samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og samfunnsutvikling for innherredskommunene.
 12. Rådmann har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne hovedstruktur.
 13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og medlemskap i KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny organisasjon.
 14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for kommunestyret tidlig våren 2017.

 

PS 099/16 Anmodning om bosetting av flyktninger i Verdal kommune 2017   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Verdal kommune imøtekommer IMDi sin anmodning om å bosette 40 flyktninger i 2017.
Familiegjenforente kommer i tillegg til anmodningstallet fra IMDi.
    
  

   
PS 100/16 Verdal Fjellstyre - Regnskap og årsmelding for 2015  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 2015 til orientering.
   
    
  

PS 101/16 Knut Fortun - søknad om fritak fra folkevalgte verv ut valgperioden 2015-2019   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende til pkt. 3:

 • Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Bård Storhaug (FRP)
 • Ny 2. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Bård Storhaug (FRP)
 • Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Bård Storhaug (FRP)
 • Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Ingvild G. Myhre (SP)
   

Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 - enstemmig vedtatt.
 • Forslag på pkt. 3 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Knut Fortun om fritak fra folkevalgte verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Bård Storhaug rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Bård Storhaug (FRP)
  Ny 2. vara i komite plan og samfunn for resten av valgperioden: Bård Storhaug (FRP).
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Bård Storhaug (FRP)
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Ingvild G. Myhre (SP)

 

 
PS 102/16 Tomas Iver Hallem - søknad om permisjon fra folkevalgte verv ut 2017   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING: 
Votering:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1- enstemmig.
 • Formannskapets innstilling pkt. 2 - enstemmig.

VEDTAK:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tomas Iver Hallem om permisjon fra vervet som medlem i kommunestyret så lenge han sitter som fylkesråd, maks ut 2017.
 2. Siri-Gunn Vinne rykker opp som medlem i kommunestyret for samme periode.

 

 

PS 103/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 28.11.2016

BEHANDLING:   
Rådmannen orienterte om:

 • Avvikling av samkommunen – historisk vedtak. Avviklingen delt i to: Prinsipper og praksis – prinsippvedtak i kveld og det praktiske arbeidet som kommer senere.
 • Tildelt rollen som Utviklingssenter for sykeheim og hjemmetjenester av Helsedirektoratet. Ett i utviklingssenter i hvert fylke.
 • Verdal godkjent som trafikksikker kommune.
 • Industriens dag.
 • Utviklingen Ørmelen Bo og helsetun – straks i mål med avvikling av de 2 sykeavdelingene.

Ordfører orienterte om:

 • Årskonferanse Regional utviklingsprogram.
 • Pilegrimssenter Stiklestad.
 • Deltatt på markering av olje Norges 50-års jubileum i Oslo.
 • SSB – folketall 3. kvartal – svak tilbakegang.
 • Uttalelse fra fylkesmøte KS – om asylmottak.
 • Toppindustrisentersatsing – Verdal industripark med flere utfordret til å ta dette ansvaret.

Brita K. Thorsvik - transportbånd – Ønsker mer konkret hva ordfører har gjort.
Ordfører svarte.

Anne Kolstad – spørsmål om Kværner og teaterhuset.
Ordfører svarte.  

 

    Til toppen av siden

Publisert: 13.06.2016 12:25 Sist endret: 09.11.2018 12:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS