Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.08.16 - PS 64/16 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2016/4269 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.08.2016 64/16

 

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» til etterretning, og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede temaer 


Vedlegg:
Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver, KomRev Trøndelag IKS.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 36/15
 2. Kontrollutvalgets sak 25/15
 3. Kontrollutvalgets sak 19/15
 4. Kommunestyrets sak 70/12
 5. Kontrollutvalgets sak 19/12
 6. Kontrollutvalgets sak 6/12
 7. Kontrollutvalgets sak 25/11
 8. Forskrift om revisjon
 9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 10. Kommuneloven


Saksopplysninger:
Kontrollutvalgets vedtak 23.06.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» og videresender den til kommunestyret for videre behandling. 


SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» og videresender den til kommunestyret for videre behandling.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» til etterretning, og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede temaer.

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet
Ingen

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» og videresender den til kommunestyret for videre behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar rapporten «Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver» til etterretning, og ber rådmannen arbeide videre med de omhandlede temaer.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjon – kommunen som arbeidsgiver, KomRev Trøndelag IKS

Ikke trykte vedlegg

 1. Kontrollutvalgets sak 36/15
 2. Kontrollutvalgets sak 25/15
 3. Kontrollutvalgets sak 19/15
 4. Kommunestyrets sak 70/12
 5. Kontrollutvalgets sak 19/12
 6. Kontrollutvalgets sak 6/12
 7. Kontrollutvalgets sak 25/11
 8. Forskrift om revisjon
 9. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 10. Kommuneloven
   

 

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet sak 19/15 «Prioritering vedrørende forvaltningsrevisjonsressursen» den 03.06.15. Kontrollutvalget fattet bl.a. slikt vedtak:

 1. «Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for forvaltningsrevisjon med Personal og organisasjonstjenesten med følgende problemstillinger
  a. Hva har kommunen av dokumenter relatert til arbeidsgiverpolitikk/personalpolitikk?
  b. I hvor stor grad brukes vedtatte retningslinjer for å nå personalpolitikkens hovedmål?2.
 2. Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i neste møte.»
   

Kontrollutvalget behandlet bestilling av forvaltningsrevisjon i møte den 23.09.15, sak 25/15. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

 1. «Kontrollutvalget ber revisor igangsette prosjektet uten avgrensningen mot sykefravær.
 2. Kontrollutvalget ber revisor om en underveis orientering i november møte.»
   

Kontrollutvalget behandlet statusrapport fra revisor i møte den 06.11.16, sak 36/15. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken: «Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.»

Revisor har nå avsluttet prosjektet og har avlevert sin rapport, se vedlegg.

Revisor har tatt utgangspunkt i og besvart følgende problemstillinger:

 1. «Hva har kommunen av dokumenter relatert til arbeidsgiverpolitikk?
 2. I hvilken grad brukes vedtatte retningslinjer for å nå personalpolitikkens hovedmål; herunder målene om IA i kommunen?
   

For å besvare problemstillingen har vi utarbeidet følgende delproblemstillinger:

 • Gjennomføres personalplanlegging og rekrutteringsarbeid i et helhetlig perspektiv?
 • Utvikles arbeidstakernes kompetanse i henhold til kommunens og de ansattes behov?
 • Brukes vedtatte tiltak for å sikre ivaretakelse av arbeidstakerne? Herunder målene i IA-avtalen »
   

Revisor gir i sin konklusjon og anbefalinger uttrykk for følgende:

«Revisors hovedkonklusjon er at de vedtatte retningslinjene til en viss grad brukes for å nå målene kommunen har om å fremme og utvikle kreativitet og energi, skape myndiggjorte, selvstendige og tilfredse medarbeidere. Vi mener at retningslinjene ikke er brukt like godt når det gjelder at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver for alle medarbeidere.

Kommunen har mange dokumenter relatert til arbeidsgiverpolitikk. Noen av disse er gamle dokumenter. De bærer preg av å være fra da Innherred samkommune ble opprettet, og deler av innholdet i dokumentene er utdatert. En gjennomgang med tanke på oppdatering i forhold til nødvendige endringer anbefales gjort.

Satsingen på lederutvikling og bevissthet om ny lederfilosofi ser ut til i stor grad å være vellykket. Rådmannen har jobbet godt med ledernes kompetanse på området, og har ledere som formidler lederfilosofien videre i organisasjonen.

Personalplanlegging og rekrutteringsarbeid gjennomføres i en viss grad innenfor et helhetlig perspektiv. Varierende bruk av kompetanseplan gjør det vanskelig å fastslå om den samlede kompetansen Verdal kommune har per i dag dekker kommunens og de ansattes behov. Samtidig har vi inntrykk av at lederne har oversikt på sitt område. Dersom det er slik at kommunen mener at det skal utarbeides kompetanseplaner bør dette få sterkere fokus framover.»

Arbeidsmiljøet blir systematisk kartlagt og i henhold til plan. Mulighet for medbestemmelse og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er i hovedsak ivaretatt.

Målene i IA-avtalen for perioden 2014-2016 er foreløpig ikke nådd. Perioden er ikke utløpt, men inntrykket er at med unntak av mål om lavere sykefravær så har de øvrige IA-målene ikke hatt like stort fokus. Vi anbefaler at IA kommer høyere opp på dagsorden eller at målene justeres i forhold til realitetene.»

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Verdal kommune 8. juni 2016 med svarfrist 16.juni. KomRev Trøndelag IKS mottok svar fra rådmannen 17.06.16. Rådmannens høringssvar er vedlagt revisors rapport (rapportens vedlegg 2).

Vurdering
Kontrollutvalget må ta stilling til om den fremlagte rapport besvarer de spørsmål kontrollutvalget ønsket besvart.

En anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og videresender den til kommunestyret for videre behandling. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2016 11:14
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS