Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 29.08.16 - PS 66/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2016/4804 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 29.08.2016 66/16

 

Kontrollutvalgets innstilling:

 1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
 2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:
  1) Pleie og omsorg,
  2) Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg
  3) Oppvekst
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
   

Vedlegg:
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Verdal kommune – 2016-2019, KomRev Trøndelag IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 10/16
 2. Kontrollutvalgets sak 32/15
 3. Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
 4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 5. Kommuneloven
   

Saksopplysninger:

Kontrollutvalgets vedtak 23.06.2016

 1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for Verdal kommune 2016-2019.
 2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
  2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:
     1) Pleie og omsorg,
     2) Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg
     3) Oppvekst
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
   

SAKSBEHANDLING/SAKSGANG

Saksbehandlers forslag til vedtak
Saken legges fram til diskusjon i møte uten forslag til vedtak.

Kontrollutvalgets behandling
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak i møtet

Det ble fremmet slikt omforent forslag:

 1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for Verdal kommune 2016-2019.
 2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
  2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:
     1) Pleie og omsorg,
     2) Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg
     3) Oppvekst
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
   

Avstemming
Enstemmig.

Endelig vedtak

 1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for Verdal kommune 2016-2019.
 2. Forslaget til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
  1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.
  2. Kommunestyret vedtar med utgangspunkt i fremlagt plan slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt i prioritert rekkefølge:
     1) Pleie og omsorg,
     2) Planlegging og vedlikehold av kommunal eiendom, veier og anlegg
     3) Oppvekst
 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i planperioden.
   

Vedlegg
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Verdal kommune – 2016-2019, KomRev Trøndelag IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kontrollutvalgets sak 10/16
 2. Kontrollutvalgets sak 32/15
 3. Plan for forvaltningsrevisjon 2011-2015
 4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 5. Kommuneloven
   

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ba revisor starte opp arbeidet med overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon i møte den 06.11.15, sak 32/15.

Kontrollutvalget behandlet statusrapport fra revisor i møte den 20.04.16, sak 10/16. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken:

 1. «Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
 2. Kontrollutvalget slutter seg til saksbehandlers vurderinger med hensyn til forvaltningsrevisjon.»
   

Revisor har avlevert sitt forslag til plan for forvaltningsrevisjon, se vedlegg.

Det vises til revisors forslag i sin helhet.

Vurdering:
Ut fra de kravene som stilles til offentlig sektor må forvaltningsrevisjon være, og oppfattes som å være relevant og å gi merverdi. Dette vil først og fremst være hos kommunestyret(ene), men også hos de øvrige «interessenter». (kommunenes administrasjon, innbyggerne, samt sentrale myndigheter og allmenheten).

Det stilles derfor de samme krav til kontrollsektoren som til alle andre som skal selge inn et produkt, en tanke, ide eller konsept.

På denne bakgrunn må det stilles strenge krav til hvilke prosjekter en foreslår og med hvilken vinkling. En må ha et kritisk blikk på prosjektnavn, formål, ordvalg og formuleringer. Det må også være redegjort for hvorfor en mener det enkelte prosjekt/tema peker seg ut - på en enkel og for alle forståelig måte. Slik at alle kan danne seg et inntrykk av hvor vesentlig det vil være å sette inn ressurser for å gjennomføre det enkelte prosjekt.

Kontroll må sees i en bred sammenheng og må i utgangspunktet omfatte alle de elementene av en organisasjon (resurser, systemer, prosesser, kultur, struktur og oppgaver) som samlet sett skal bistå medarbeiderne i deres arbeid på en slik måte at organisasjonen når sine mål.

Det er derfor noen spørsmål en bør stille seg selv og ta stilling til:

 1. Hva ønsker en å oppnå med forvaltningsrevisjon
 2. Hensiktsmessig fordeling mellom prosjekter som skal sikre hhv.:
  a.  Utvikling og bedre måloppnåelse
  b. Effektiv og målrettet forvaltning og tjenesteproduksjon
  c. At lovmessige krav for virksomheten og kommunale vedtak blir overholdt, herunder rettsikkerhet, likebehandling, saklighet i forvaltningen og rett tjenesteleveranse
 3. Prosjektene må rette seg mot interessentenes behov. På hvilke områder og med hvilke temaer er det viktigst for interessentene at kontrollressursene blir anvendt til.
   

Verdal kommune har lagt deler av sin produksjon i Innherred samkommune. Denne kommer dels til erstatning for produksjon i Verdal kommune og dels som et ledd i kommunens egen produksjon i form av støttefunksjoner. Planene for forvaltningsrevisjon i samkommunen og i deltakerkommunene bør derfor sees i sammenheng.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.08.2016 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS