Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 30.05.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           25.04.2016
Tid:             18:00 - 20:30
Til stede:     35 representanter. Jorunn Dahling ble erklært inhabil i sak 42/16. Til stede 34 representanter.

 

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.
(kun lydopptak fra dette møtet, grunnet teknisk trøbbel) 

   

Sakliste som PDF          Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 39/16 Godkjenning av møteprotokoll  10.05.2016 Protokoll video
PS 40/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 41/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 42/16 Verdalsboka "Heimer og folk", Vinne - utgivelse Saksframlegg Protokoll video
PS 43/16 Utbygging Lysthaugen sør Saksframlegg Protokoll video
PS 44/16 Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal Saksframlegg Protokoll video
PS 45/16 Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen  Saksframlegg Protokoll video
PS 46/16 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet  Saksframlegg Protokoll video
PS 47/16 Søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden - Arne Leonhardsen  Saksframlegg Protokoll video
PS 48/16 Orientering - Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 30.05.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Nei Geir Singstad møtte som vara
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Emmanuel Glordy Bowah møtte som vara 
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara 
Tomas Iver Hallem SP Medlem Ja  
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Nei Tore Landstad møtte som vara 
Arne Leonhardsen FRP Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Lotte Holthe Kjesbu H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Tor Ove Nesset møtte som vara
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

 

PS 039/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 10.05.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:
Protokoll fra møte 10.05.16 godkjennes. 

 

PS 040/16 Årsregnskap og årsberetning 2015 - Verdal kommune   Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.
Revisor Knut Tanem fra KomRev Trøndelag IKS var til stede under behandlingen.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 9.284.024,13
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2015 vedtas.

 

PS 041/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING:  
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

VEDTAK:   

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune tas til etterretning.
 2. Endringer i investeringsbudsjettet:
  - Bofellesskap funksjonshemmede styrkes med 1,4 millioner kroner.
  - Friidrettsanlegg styrkes med 3,5 mill. kroner.
  - Nord-Trøndelag teater styrkes med 2,3 mill. kroner.
  - Rådhuskvartalet styrkes med 1,8 mill. kroner.
   
  Samlet økes investeringsbudsjettet med kr. 9.000.000,-. Av dette finansieres kr. 840.000,-
  med økt momskompensasjon og kr. 8.160.000,- gjennom økt låneopptak.

 
      
    

PS 042/16 Verdalsboka "Heimer og folk", Vinne - utgivelse   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING:  
Jorunn Dahling fremmet spørsmål om sin habilitet da hun har levert pristilbud.
Et negativt vedtak i denne saken fører til tapte inntekter og et positivt vedtak fører til økte inntekter, jfr. forvaltningslovens § 6, 2. ledd.
Kommunestyret erklærte enstemmig at Dahing er inhabil. Til stede 34 representanter.

Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:    

 1. Kommunestyret slutter seg til at de to aktuelle bindene av Verdalsboka utgis.
 2. Utsalgspris settes som følgende: kr 450 for kjøp av et bind, kr 800 for kjøp av begge bindene samlet.
 3. Utgifter til trykking av det aktuelle bindet settes til 430.000 kroner. Av dette beløpet forventes 280.000 kroner dekt av salgsinntekter og 150.000 kroner dekkes gjennom tilskudd. Tilskuddet dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettjusteringer.

 

   
PS 043/16 Utbygging Lysthaugen sør  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING:   
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  

 1. Kommunestyret godkjenner igangsetting av nødvendige kommunaltekniske arbeider for etappe 1 i området Lysthaugen Sør innenfor en kostnadsramme på kr 9.400.000,- inkl mva.
 2. Utbyggingen finansieres ved bruk av lån.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer og inngå kontrakt med entreprenør.
 4. Tomtepris fastsettes med en anleggsdel til kr 561.904,- samt en arealdel med kr 150,- pr m2 tomt.


    
  

PS 044/16 Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Detaljregulering for Tangentunet boligområde vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

PS 045/16 Økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Utredning om økonomiske konsekvenser ved avvikling av samkommunen som samarbeidsform tas til orientering.

 

 

PS 046/16 Marit Anna Morken - søknad om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet
 
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

SP v/Karl Bernhard Hoel fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:

Siri-Gunn Vinne.

Ny første vara i komite mennesker og livskvalitet: Trude Holm.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 i formannskapets innstilling alternativt mot forslag fra SP – forslaget fra SP ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Anna Morken om permisjon fra vervet som medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai 2017.
 2. Nytt medlem i komite mennesker og livskvalitet i perioden mai 2016 – mai 2017: Siri-Gunn Vinne. Ny første vara i komite mennesker og livskvalitet i samme periode: Trude Holm.

 

PS 047/16 Søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden - Arne Leonhardsen   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING: 
Formannskapets innstilling ble utdelt i møtet.

Det ble votert punktvis over formannskapets innstilling med følgende resultat:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 – enstemmig 

VEDTAK:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Leonhardsen om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut Fortun.

 

PS 048/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 30.05.2016

BEHANDLING:   
Rådmann orienterte om:

 • Møte i Rådet for samarbeid med arbeidslivet, Nord Universitetet. En arena hvor kommunene med universitetsfunksjoner i fylket møter rektor og ledelse ved universitetet.
 • Gjennomført storledermøte, ledelse på tre nivå i kommunen, med fokus på etikk i ledelse og samspill på arbeidsplasser.
 • Hero etablerer asylmottak i kommunen, og har inngått avtale om leie av Verdal boligselskaps 20 leiligheter i Lensevegen.
 • Generalforsamling i Naboer AB, som er et utviklingsselskap med 14 offentlige eiere i Jemtland len og Nord- og Sør-Trøndelag fylker.

Ordfører orienterte om:

 • Finansiering av innovasjonsselskapene i Verdal – gjelder Proneo og Tindved i Verdal. SIVA og fylkeskommunen er hovedfinansiører.
 • Prosess overdragelse eierskap NTE til kommunene i Nord-Trøndelag – er formelt i gang.
 • Årsmøte i § 27 selskap – IIUA- Inntrøndelag Interkommunale utvalg mot akutt forurensning.
 • Kompetansekraft 2.0 – finansiering av fase 2 av prosjektet er klart

 
    Til toppen av siden

 

Publisert: 18.01.2016 15:18 Sist endret: 14.05.2021 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS